p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - Ocak 2016
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Serum Fizyolojikle Yapılan Lavaj Sıcaklığının Peritoneal Fibrinoliz ve Adezyon Gelişimine Etkisi
Effects of saline lavage temperature on peritoneal fibrinolysis and adhesion formation
Yavuz Savaş Koca, Ömer Rıdvan Tarhan, Selçuk Kaya, Berit Gökçe Ceylan
PMID: 27135070  doi: 10.5505/tjtes.2015.95881  Sayfalar 1 - 6

2.
Yağ dokusundan elde edilmiş stromal vasküler fraksiyonla doldurulmuş ven greftleri ile periferik sinir kayıplarının onarımı: Deneysel çalışma
Repairing peripheral nerve defects by vein grafts filled with adipose tissue derived stromal vascular fraction: an experimental study in rats
Heval Selman Ozkan, Ozlem Karatas Silistreli, Bekir Ergur, Saime İrkoren
PMID: 27135071  doi: 10.5505/tjtes.2015.12612  Sayfalar 7 - 11

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Pediatric deep burns caused by hot incense ashes during 2014 Spring Festival in Fuyang city, China
Jian Wang, Bo Zhou, Ren-qin Tao, Xu-lin Chen
PMID: 27135072  doi: 10.5505/tjtes.2015.92892  Sayfalar 12 - 16

4.
Akut Apandisit ve Renal kolik ayırımında çok değerli laboratuvar markırları vardır.
Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic
Ethem Acar, Önder Özcan, Hasan Deliktaş, Halil Beydilli, İsmail Kırlı, Ömer Doğan Alataş, Cem Şahin, Birdal Yildırım, Ahmet Korkut Belli
PMID: 27135073  doi: 10.5505/tjtes.2015.69488  Sayfalar 17 - 22

5.
Survival probability in self immolation attempters: a prospective observational cohort study
Mehdi Moradinazar, Saeed Amini, Mohammadreza Baneshi, Farid Najafi, Nikzad Abbasi, Mari Ataee
PMID: 27135074  doi: 10.5505/tjtes.2015.96155  Sayfalar 23 - 28

6.
Venous glucose, serum lactate and base deficit as biochemical predictors of mortality in patients with polytrauma.
Sameh Saad, Naglaa Mohamed, Amr Moghazy, Gouda Ellabban, Soliman El-kamash
PMID: 27135075  doi: 10.5505/tjtes.2015.96832  Sayfalar 29 - 33

7.
Türkiye’de Çocuk Yanık Merkezi Olmanın Sonuçları
The Outcome of Becoming a Pediatric Burn Center in Turkey
Can İhsan Öztorun, Sabri Demir, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Emrah şenel
PMID: 27135076  doi: 10.5505/tjtes.2015.46417  Sayfalar 34 - 39

8.
Mandibula subkondil ve yüksek ramus kırıklarına retromandibular transparotid yaklaşım: İki nokta fiksasyonu
Retromandibular Transparotid Approach to Mandibular Subcondylar and High Ramus Fractures: Two-point Fixation
Cem Aslan, Mubin Hoşnuter, Soysal Baş, Osman Tan, Dağhan Işık, Mustafa Durgun
PMID: 27135077  doi: 10.5505/tjtes.2015.21774  Sayfalar 40 - 45

9.
An alternative method to free flap for distal leg and foot defects due to electrical burn injury: Distally Based Cross-Leg Sural Flap
Cengiz Eser, Erol Kesiktaş, Eyüphan Gencel, Emrah Efe Aslaner, Metin Yavuz
PMID: 27135078  doi: 10.5505/tjtes.2015.35306  Sayfalar 46 - 51

10.
Distal Tibia Kırıklarında Cerrahi Tedavi: Açık veya MIPO?
Surgical treatment of distal tibia fractures: Open versus MIPO?
Deniz Gulabi, Halil İbrahim Bekler, Fevzi Sağlam, Zeki Tasdemir, Gultekin Sıtkı Cecen, Nurzat Elmalı
PMID: 27135079  doi: 10.5505/tjtes.2015.82026  Sayfalar 52 - 57

11.
İnterkondiler humerus kırıklarının tedavisinde triseps reflekting pedikül ve olekranon osteotomisi yaklaşımlarının karşılaştırılması
The comparison of triceps-reflecting anconeus pedicle and olecranon osteotomy approaches in the treatment of intercondylar fractures of the humerus
İbrahim Azboy, Mehmet Bulut, Cahit Ancar, Abdullah Demirtaş, Emin Özkul, Mehmet Gem, Hilmi Karadeniz, Hüseyin Arslan
PMID: 27135080  doi: 10.5505/tjtes.2015.42948  Sayfalar 58 - 65

12.
Trafik Kazasına Maruz Kalan Olgularda İkincil Mağduriyet: Adli Olgu Bildirimi Yapılmadan veya Otopsi Uygulanmadan Defnedilme
Secondary Victimization on the Traffic Accident Victims: Getting Buried Without Decleration of the Forensic Case and Performing the Autopsy
Zerrin Erkol, Yavuz Hekimoğlu, Bora Büken, Gözde Şirin, Rıza Yılmaz, Harun Akkaya
PMID: 27135081  doi: 10.5505/tjtes.2015.47817  Sayfalar 66 - 75

13.
Lökosit Sayısı, Yüzde Nötrofil Oranı ve C-Reaktif Protein Konsantrasyonlarının “Kesim Değeri” Düzeylerinde Apandisit Tanısındaki Değerleri
Predictive Value of Leucocyte Count, Neutrophil Percent and C-Reactive Protein Concentration “Cut-Off Value” On The Diagnose Of Appendicitis
Cüneyt Ayrık, Ulaş Karaaslan, Ahmet Dağ, Seyran Bozkurt, İbrahim Toker, Filiz Demir
PMID: 27135082  doi: 10.5505/tjtes.2015.91112  Sayfalar 76 - 83

14.
Çocuklarda Suprakondiller Humerus Kırığı Sonrası Damarsal Yaralanmalar
Vascular Injury Following Supracondylar Humerus Fractures in Children
Emin Özkul, Mehmet Gem, Celil Alemdar, Hüseyin Arslan, İbrahim Azboy, Velat Çelik
PMID: 27135083  doi: 10.5505/tjtes.2015.83720  Sayfalar 84 - 89

15.
AO 42A ve 42B tipi tibia kırıklarında uyguladığımız perkütan kilitli plak ve intramedüller çivi tespit sonuçlarının retrospektif analizi
Retrospective analysis of AO 42A-B type tibia fractures treated with percutaneus locked plating and intramedullary nailing
Fuat Bilgili, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Kamil Serdar Çepni, Yavuz Selim Kabukçuoğlu
PMID: 27135084  doi: 10.5505/tjtes.2015.56956  Sayfalar 90 - 96

OLGU SUNUMU
16.
Travmatik Kiyazmal Sendroma Bağlı Izole Bitemporal Hemianopsi
Isolated Bitemporal Hemianopsia Due to Traumatic Chiasmal Syndrome
Bülent Yazıcı, Sertaç Argun Kıvanç
PMID: 27135085  doi: 10.5505/tjtes.2015.90540  Sayfalar 97 - 99

17.
Bir Servikal Travma Olgusunda İlginç Direk Grafi ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri
Interesting X-Ray and Computed Tomography Images of a Cervical Trauma Patient
Havva Kalkan, Ganime Dilek Emlik, Mesut Sivri
PMID: 27135086  doi: 10.5505/tjtes.2015.49596  Sayfalar 100 - 102

18.
Nadir bir akut karın nedeni: Spontan ortak hepatik kanal perforasyonu
A rare cause of acute abdomen: spontaneous common hepatic duct perforation
Hüseyin Pülat, Oktay Karaköse, Mehmet Fatih Benzin, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Recep Çetin
PMID: 27135087  doi: 10.5505/tjtes.2015.95142  Sayfalar 103 - 105

19.
Spontan splenik arter anevrizma rüptürü: klinikte nadir görülen bir akut abdomen sebebi
Spontaneous rupture of the splenic artery aneurysm: a rare clinical presentation of acute abdomen.
Mehmet Timuçin Aydın, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Sinan Tezer, Mehmet Okuducu, Birol Ağca, Kemal Memişoğlu
PMID: 27135088  doi: 10.5505/tjtes.2015.32654  Sayfalar 106 - 108

OLGU SERISI
20.
Çocuklarda duodenum perforasyonları
Duodenum perforations in children
Şenol Emre, Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Gonca Topuzlu Tekant, Ergun Erdoğan, Osman Faruk Şenyüz, Sinan Celayir
PMID: 27135089  doi: 10.5505/tjtes.2016.69947  Sayfalar 109 - 113