p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 22 (5)
Cilt: 22  Sayı: 5 - Eylül 2016
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Bir tavşan modelinde blast travmasıyla indüktlenen pulmoner mikrovasküler disfonksiyon ve patolojik değişiklikler
Pulmonary microvascular dysfunction and pathological changes induced by blast injury in a rabbit model
Si Yu Wu, Geng Fen Han, Jian Yi Kang, Liang Chao Zhang, Ai Min Wang, Jian Min Wang
PMID: 27849332  doi: 10.5505/tjtes.2015.06005  Sayfalar 405 - 411

2.
İnfrared ısıtıcı kullanarak oluşturulan yeni bir deneysel yanık modeli
A new experimental burn model with an infrared heater
Serbülent Güzey, Ahmet Demirhan Dal, Ismail Şahin, Mustafa Nışancı, İbrahim Yavan
PMID: 27849315  doi: 10.5505/tjtes.2015.93464  Sayfalar 412 - 416

3.
Sıçanlarda yanığa bağlı olarak gelişen akciğer hasarına karşı betain’in koruyucu etkisi
Protective effect of betaine against burn-induced pulmonary injury in rats
Ahmet Özer Şehirli, Burcu Satılmış, Şermin Tetitk, Şule Çetinel, Berrak Yeğen, Aslı Aykaç, Göksel Şener
PMID: 27849316  doi: 10.5505/tjtes.2015.60137  Sayfalar 417 - 422

4.
Deneysel spinal kord travması sonrası resveratrol ve kuersetin’in etkinliğinin araştırılması
Efficiacy of resveratrol and quercetin after experimental spinal cord injury
Ulvi Çiftçi, Emre Delen, Murat Vural, Onur Uysal, Didem Turgut Coşan, Canan Baydemir, Fulya Doğaner
PMID: 27849317  doi: 10.5505/tjtes.2016.44575  Sayfalar 423 - 431

KLINIK ÇALIŞMA
5.
İntraorbital yabancı cisimler: Klinik özellikleri ve cerrahi çıkartım sonuçları
Intraorbital foreign bodies: Clinical features and outcomes of surgical removal
Ayşe Dolar Bilge, Hakan Yılmaz, Bülent Yazıcı, Faisal Naqadan
PMID: 27849318  doi: 10.5505/tjtes.2016.20925  Sayfalar 432 - 436

6.
Penetran keratoplasti sonrası travmatik yara ayrılması
Traumatic wound dehiscence after penetrating keratoplasty
Özlem Barut Selver, Melis Palamar, Sait Eğrilmez, Ayşe Yağcı
PMID: 27849319  doi: 10.5505/tjtes.2016.26963  Sayfalar 437 - 440

7.
Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografiye bağlı perforasyonların tedavisi
Management of perforation after endoscopic retrograde cholangiopancreatography
Cengiz Tavusbay, Emrah Alper, Melek Gökova, Erdinc Kamer, Haldun Kar, Kemal Atahan, Oguzhan Ozşay, Ozlem Gur, Necat Cin, Emir Çapkınoglu, Evren Durak
PMID: 27849320  doi: 10.5505/tjtes.2016.42247  Sayfalar 441 - 448

8.
Acil serviste akut künt travmatik aortik yaralanma tanısı alan olguların geriye dönük incelenmesi ve yatakbaşı akciğer grafi görüntülerinin değerlendirilmesi
Evaluation of patients diagnosed with acute blunt aortic injury and their bedside plain chest radiography in the emergency department: A retrospective study
Funda Karbek Akarca, Tanzer Korkmaz, Celal Çınar, Elif Dilek Çakal, Murat Ersel
PMID: 27849321  doi: 10.5505/tjtes.2016.58524  Sayfalar 449 - 456

9.
Travma hastalarında vücut kitle indeksinin travma şiddeti ve prognoza etkisi
The effect of body mass index on trauma severity and prognosis in trauma patients
Hasan Mansur Durgun, Recep Dursun, Yılmaz Zengin, Ayhan Özhasenekler, Murat Orak, Mehmet Üstündağ, Cahfer Güloğlu
PMID: 27849322  doi: 10.5505/tjtes.2016.93385  Sayfalar 457 - 465

10.
Açık ve laparoskopik apendektomi ameliyatlarının serum IL-6 düzeylerine etkisi açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the open and laparoscopic appendectomy operations with respect to their effect on serum IL-6 levels
Mehmet Kadir Bartın, Özgür Kemik, Mehmet Ali Çaparlar, Mustafa Taner Bostancı, Muzaffer Önder Öner
PMID: 27849323  doi: 10.5505/tjtes.2016.47650  Sayfalar 466 - 470

11.
Akut apandisit hastalarında gaitada gizli kan ve intestinal parazitler için ameliyat öncesi gaita analizi
Pre-operative stool analysis for intestinal parasites and fecal occult blood in patients with acute appendicitis
Sinan Hatipoğlu, Uğur Lök, Umut Gülaçtı, Tuncay Çelik
PMID: 27849324  doi: 10.5505/tjtes.2016.83883  Sayfalar 471 - 476

12.
Suprakondiler humerus kırıklarının perkütan tellenmesinde kısmi steril teknik ne kadar güvenlidir?
How safe is the semi-sterile technique in the percutaneous pinning of supracondylar humerus fractures?
Ali Turgut, Burak Önvural, Cemal Kazımoğlu, Tayfun Bacaksız, Önder Kalenderer, Haluk Ağuş
PMID: 27849325  doi: 10.5505/tjtes.2016.31614  Sayfalar 477 - 482

13.
Pediatrik suprakondiler humerus kırıklarının tedavisinde trisepsi kesen posterior ve lateral yaklaşımın karşılaştırılması
Comparison of lateral versus triceps-splitting posterior approach in the surgical treatment of pediatric supracondylar humerus fractures
Faik Türkmen, Serdar Toker, Kayhan Kesik, İsmail Hakkı Korucu, Mehmet Ali Acar
PMID: 27849326  doi: 10.5505/tjtes.2016.74606  Sayfalar 483 - 488

14.
Yanık hastasında sub akut ve kronik dönemde uyku kalitesinin belirlenmesi
Determination of subacute and chronic period sleep quality in burn patients
Berrin Pazar, Emine İyigün, İsmail Şahin
PMID: 27849327  doi: 10.5505/tjtes.2016.70137  Sayfalar 489 - 494

OLGU SUNUMU
15.
Pankreasta erken evrede oluşan posttravmatik splenik arteriyovenöz fistül: Üç boyutlu volüm rekonstrüksiyon görüntüleriyle tanı
Early post-traumatic splenic arteriovenous fistula in the pancreatic arcade: Diagnosis by volume-rendered 3D reconstruction images
Junya Tsurukiri, Hidefumi Sano, Hoshiai Akira, Naoyuki Kaneko
PMID: 27849328  doi: 10.5505/tjtes.2015.91962  Sayfalar 495 - 497

16.
Ameliyat sonrası safra kaçağını taklit eden nadir bir hastalık: İnvaziv aspergillozis
A rare disease mimics postoperative bile leakage: Invasive aspergillosis
Fatih Mehmet Yazar, Aykut Urfalıoğlu, Ömer Faruk Boran, Hamide Sayar, Burhan Hakan Kanat, Arif Emre, Emrah Cengiz, Ertan Bülbüloğlu
PMID: 27849329  doi: 10.5505/tjtes.2015.38932  Sayfalar 498 - 501

17.
Akut apandisiti taklit eden karın ön duvarı yerleşimli preperitoneal saplı lipom torsiyonu
Torsion of a preperitoneal pedunculated lipoma of anterior abdominal wall mimicking acute appendicitis
İbrahim Ali Özemir, Kıvılcım Orhun, Çağrı Bilgiç, Tunç Eren, Barış Bayraktar, Ebru Zemheri, Özgür Ekinci, Orhan Alimoğlu
PMID: 27849330  doi: 10.5505/tjtes.2016.63500  Sayfalar 502 - 504

18.
Süt çocuğunda anorektal cerrahi sonrası gelişen Fournier’s gangreni: İki olgu sunumu
Fournier’s gangrene after anorectal surgery in infant: Two case reports
Murat Sütçü, Güntulu Duran Şık, Feryal Gün, Ayper Somer, Nuran Salman
PMID: 27849331  doi: 10.5505/tjtes.2016.45675  Sayfalar 505 - 508