p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 25 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - Mayıs 2019
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Akut mezenter iskemi tanısında heparin-bağlayıcı proteinin rolü
The role of heparin-binding protein in the diagnosis of acute mesenteric ischemia
Sedat Kocak, Tarık Acar, Birsen Ertekin, Merve Güven, Zerrin Defne Dundar
PMID: 31135943  doi: 10.5505/tjtes.2018.49139  Sayfalar 205 - 212

2.
Dapagliflozin’in sıçanlarda deneysel sepsis modeli üzerine etkileri
Effects of dapagliflozin in experimental sepsis model in rats
Zehra Betül Kingir, Zarife Nigar Özdemir Kural, Muhammet Emin Cam, Ozlem Tugce Cilingir, Turgut Şekerler, Feriha Ercan, Özlem Bingöl Özakpınar, Derya Ozsavci, Mesut Sancar, Betul Okuyan
PMID: 31135951  doi: 10.5505/tjtes.2018.82826  Sayfalar 213 - 221

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Pediatrik acil serviste komplike apandisitin belirlenmesinde nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranının rolü
Role of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in identifying complicated appendicitis in the pediatric emergency department
Binnaz Celik, Hulya Nalcacioglu, Mustafa Ozcatal, Yasemin Altuner Torun
PMID: 31135939  doi: 10.5505/tjtes.2018.06709  Sayfalar 222 - 228

4.
Akut apandisit tanısında Alvarado skorlaması, C-reaktif protein, prokalsitonin ve neopterin biyolojik belirteçlerin yeri
Role of Alvarado score and biological indicators of C-reactive protein, procalicitonin and neopterin in diagnosis of acute appendicitis
Fatih Dal, Yusuf Cicek, Salih Pekmezci, Bekir Kocazeybek, Hrisi Bahar Tokman, Dildar Konukoglu, Osman Şimşek, Zeynep Taner, Serhat Sirekbasan, Server Sezgin Uludağ
PMID: 31135946  doi: 10.5505/tjtes.2018.57362  Sayfalar 229 - 237

5.
Anjiyografik embolizasyonun çocuklarda künt karın travmasına bağlı solid organ yaralanmasında kullanımı
Use of angiographic embolization in trauma-induced pediatric abdominal solid organ injuries
Kubilay Gürünlüoğlu, Canan Ceran, İsmail Okan Yıldırım, Ramazan Kutlu, Kaya Saraç, Turan Yıldız, Ercan Bayrakçı, Aytaç Taşçı, Ahmet Kadir Arslan, Mehmet Demircan
PMID: 31135937  doi: 10.5505/tjtes.2018.00056  Sayfalar 238 - 246

6.
Yoğun bakımdaki akut travma hastalarında hangi skoru seçmeliyiz: SAPS III mü, APACHE IV mü?
SAPS III or APACHE IV: Which score to choose for acute trauma patients in intensive care unit?
Melike Korkmaz Toker, Aykan Gülleroğlu, Ayşe Gül Karabay, İlhan Güney Biçer, Yavuz Demiraran
PMID: 31135940  doi: 10.5505/tjtes.2018.22866  Sayfalar 247 - 252

7.
Gebelikte ve doğum sonrası dönemde akut biliyer pankreatit
Acute biliary pancreatitis during pregnancy and in the post-delivery period
Semih Hot, Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Dursun Özgür Karakaş
PMID: 31135938  doi: 10.14744/tjtes.2019.03846  Sayfalar 253 - 258

8.
Ateşli silah yaralanması olgularında mortalite üzerine yaralanma şiddeti skoru (ISS), yaşamsal skorlar ve hemogram değerleri arasındaki korelasyonun etkisi
The correlation between Injury Severity Score, vital signs, and hemogram values on mortality in firearm injuries
Ozcan Turan, Mehmet Eryilmaz, Ozgur Albuz
PMID: 31135949  doi: 10.5505/tjtes.2018.68338  Sayfalar 259 - 267

9.
Mekanik bağırsak tıkanıklığının etiyoloji, yönetimi ve sağkalımı: Türkiye’deki bir eğitim ve araştırma hastanesinin beş yıllık sonuçları
Etiology, management, and survival of acute mechanical bowel obstruction: Five-year results of a training and research hospital in Turkey
Dursun Özgür Karakaş, Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Seracettin Eğin, Semih Hot
PMID: 31135942  doi: 10.14744/tjtes.2019.44834  Sayfalar 268 - 280

10.
Kemiksel çekiç parmak tedavisi için ekstansiyon blok pinleme: Transfiksasyon pini gerekli mi?
Extension-block pinning to treat bony mallet finger: Is a transfixation pin necessary?
Sercan Çapkın, Abdul Fettah Buyuk, Serkan Sürücü, Ozgur Mert Bakan, Dogan Atlihan
PMID: 31135948  doi: 10.5505/tjtes.2018.59951  Sayfalar 281 - 286

11.
Femur boyun kırıklarında osteosentez sonrası gelişen komplikasyonların tedavisinde total kalça protezi uygulamalarının sonuçları
Outcomes of salvage total hip arthroplasty after failed osteosynthesis for collum femoris fractures
Turgut Akgul, Fevzi Birişik, Gökhan Polat, Cengiz Sen, Önder İsmet Kılıçoğlu
PMID: 31135945  doi: 10.5505/tjtes.2018.55506  Sayfalar 287 - 292

12.
Tibia distal diafiz kırıklarında intramedüller çivi kompresyon miktarının kırık kaynaması üzerine etkisinin sonlu eleman analizli değerlendirilmesi
Finite element analysis of the effect of intramedullary nail compression amount on fracture union in distal tibial diaphyseal fractures
Sadullah Turhan
PMID: 31135952  doi: 10.14744/tjtes.2019.86613  Sayfalar 293 - 297

13.
Göz içi arka segment yabancı cisimlerinin yönetiminde 23-gauge transkonjonktival vitrektomi
23-gauge transconjunctival vitrectomy for posterior segment intraocular foreign bodies
Yasemin Ozdamar Erol, Kemal Tekin, Pelin Yilmazbas
PMID: 31135941  doi: 10.5505/tjtes.2018.44763  Sayfalar 298 - 302

OLGU SUNUMU
14.
Helikopter acil tıbbi servis ekibi tarafından yapılan hastane öncesi acil torakotomi: Bir olgu sunumu
Prehospital emergency thoracotomy performed by helicopter emergency medical service team: A case report
Tomasz Darocha, Sylweriusz Kosinski, Wojciech Serednicki, Tomasz Derkowski, Pawel Podsiadlo, Jan Szpor, Tomasz Sanak, Robert Galazkowski
PMID: 31135944  doi: 10.5505/tjtes.2018.50284  Sayfalar 303 - 306

15.
Strangüle inguinal herniye eşlik eden paratestiküler leiomiyosarkom
Strangulated inguinal hernia accompanied by paratesticular leiomyosarcoma
Birol Agca, Yalin Iscan, Timucin Aydin, Aytaç Şahin, Kemal Memisoglu
PMID: 31135950  doi: 10.5505/tjtes.2018.68709  Sayfalar 307 - 310

16.
Nadir görülen ölümcül venöz ve serebral hava embolisi
A rare case of fatal venous and cerebral air embolism
Semih Petekkaya, Osman Celbiş, Bedirhan Sezer Oner, Ömer Turan, Zeynep Yener
PMID: 31135947  doi: 10.5505/tjtes.2018.58201  Sayfalar 311 - 315