p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - Ocak 2021
EDITORIAL
1.
Editörden
Editorial
Mehmet Hamdi Kurtoğlu, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Mahir Özmen
Sayfa I

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Poliüretan membranın karıniçi adezyonlar ve septik kolon anastomuzu üzerine etkileri
Effects of polyurethane membrane on septic colon anastomosis and intra-abdominal adhesions
Gökhan Yılmaz, Yaşar Özdenkaya, Oğuzhan Karatepe, Yusuf Tanrıkulu, Gülçin Kamalı, Orhan Yalçın
PMID: 33394469  doi: 10.14744/tjtes.2020.41624  Sayfalar 1 - 8

3.
Yanık staz zonu üzerine sildenafil ve N-asetilsisteinin etkisi
The effects of sildenafil and N-acetylcysteine the zone of stasis in burns
Meriç Emre Bostancı, Ceylan Hepokur, Erol Kisli
PMID: 33394467  doi: 10.14744/tjtes.2020.25679  Sayfalar 9 - 16

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Abdominal aort anevrizması tarama programı: Türkiye’den bir pilot çalışma
Abdominal aortic aneurysm screening: A pilot study in Turkey
Mehmet Ali Koç, Omer Arda Cetinkaya, Evren Üstüner, A. Gülsen Ceyhun Peker, Mehmet Uungan, Uğur Bengisun
PMID: 33394483  doi: 10.14744/tjtes.2020.89342  Sayfalar 17 - 21

5.
Akut apandisit yönetiminin normal dönemde ve COVID-19 pandemisi esnasında karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of the management of acute appendicitis between the normal period and COVID-19 pandemic
Serhat Meriç, Talar Vartanoglu Aktokmakyan, Merve Tokocin, Yunus Emre Aktimur, Nadir Adnan Hacım, Osman Bilgin Gülcicek
PMID: 33394473  doi: 10.14744/tjtes.2020.46487  Sayfalar 22 - 25

6.
Acil serviste akut apandisit ile renal kolik ayırıcı tanısında hemogram parametrelerinin etkinliği
The efficacy of hemogram parameters in the differential diagnosis of renal colic and acute appendicitis in the emergency department
Ahmet Sönmez, Akkan Avcı, Gökben Sönmez, Müge Gülen, Selen Acehan, Begüm Şeyda Avcı, Adnan Kuvvetli, Salim Satar
PMID: 33394474  doi: 10.14744/tjtes.2020.69091  Sayfalar 26 - 33

7.
COVID-19 pandemisi süresince acil servise başvuran akut kolesistit hastalarına genel yaklaşımımız ve perkütan kolesistostomi deneyimi
Clinical approach to patients admitted to the emergency room due to acute cholecystitis during the COVID-19 pandemic and percutaneous cholecystostomy experience
Hüseyin Çiyiltepe, Gülşah Yıldırım, Mehmet Mahir Fersahoğlu, M.timuçin Aydın, Yetkin Özcabı, Nuriye Esen Bulut, İksan Taşdelen, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Zühal Demirhan Yananlı, İbrahim Aydın, Birol Ağca, Hakkı Muammer Karakaş, Umit Akyüz, Kemal Memisoğlu
PMID: 33394479  doi: 10.14744/tjtes.2020.80083  Sayfalar 34 - 42

8.
Akut apandisit tanısında cerrahın BT’yi etkin kullanımı
Effective use of CT by surgeons in acute appendicitis diagnosis
Mehmet Mahir Fersahoğlu, Hüseyin Çiyiltepe, Anıl Ergin, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Ahmet Başak, Bora Karip, Birol Ağca
doi: 10.14744/tjtes.2020.13359  Sayfalar 43 - 49

9.
Beyaz küresi normal hastalarda akut apandisit tanısı koymada ve komplike apandisiti ön görmede bilirubin değerlerinin etkinliği
Efficacy of bilirubin values in diagnosing acute appendicitis in patients with normal white blood cell count and predicting complicated appendicitis
Birkan Birben, Gökhan Akkurt, Tezcan Akın, Aziz Ahmet Surel, Mesut Tez
PMID: 33394484  doi: 10.14744/tjtes.2020.91441  Sayfalar 50 - 54

10.
Türkiye’deki iki farklı hastanenin toraks travmalı politravma olgularındaki verilerinin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of two different Turkish hospital reports on polytrauma patients with thoracic trauma
Sadık Yaldız, Cumhur Murat Tulay, Demet Yaldız, Ali Hızır Arpat, Abdulkerim Bayülgen, Mehmet Gökhan Pırzırenli, Cenk Balta
PMID: 33394480  doi: 10.14744/tjtes.2020.80195  Sayfalar 55 - 60

11.
Pediatrik acile başvuran yüz bölgesindeki laserasyonların tanımlayıcı incelenmesi
A descriptive study of facial lacerations presenting to pediatric emergency in Turkey
Abbas Albayati, Burak Özkan, Atilla Eyüboğlu, Çağrı A Uysal, Nilgün M Ertaş
PMID: 33394475  doi: 10.14744/tjtes.2020.57879  Sayfalar 61 - 66

12.
Yoğun bakımda yatan acil cerrahi hastalarda C-reaktif protein/albümin oranı ve hematolojik parametrelerin prognozu ön görmedeki etkisi
The effects of C-reactive protein/albumin ratio and hematologic parameters on predicting the prognosis for emergency surgical patients in intensive care
Pakize Özçiftci Yılmaz, Erkan Karacan
PMID: 33394472  doi: 10.14744/tjtes.2020.45758  Sayfalar 67 - 72

13.
Trafik kazalarının gebelik üzerine etkisi: Her olguda hastaneye yatış gerekli midir?
The effects of traffic accidents on pregnancy: Is hospitalization necessary in every case?
Sunullah Soysal, Didem Soysal, Meral Çevik, Aslı Tuğçe Temurlenk, Arzu Denizbaşi, Tanju Pekin
PMID: 33394466  doi: 10.14744/tjtes.2020.25668  Sayfalar 73 - 78

14.
Blast yaralanması hastalarında kulak zarı perforasyonunun iç kulağı koruyucu etkisi var mıdır?
Does tympanic membrane perforation have a protective effect on the inner ear in blast-injured patients?
Hamdi Taşlı, Mert Cemal Gökgöz, Volkan Kenan Çoban, Zaur Nagiyev, Ömer Karakoç
PMID: 33394482  doi: 10.14744/tjtes.2020.87639  Sayfalar 79 - 84

15.
Gebelikte akut apandisit
Acute appendicitis in pregnancy
Yusuf Yavuz, Mustafa Sentürk, Tufan Gümüş, Mehmet Patmano
PMID: 33394465  doi: 10.14744/tjtes.2020.22792  Sayfalar 85 - 88

16.
COVID-19 salgını döneminde akut kolesistit tedavisinde laparoskopi yerine perkütan kolesistostomi: Tek merkez deneyimi
Percutaneous cholecystostomy instead of laparoscopy to treat acute cholecystitis during the COVID-19 pandemic period: single center experience
Erkan Somuncu, Yasin Kara, Mehmet Celal Kızılkaya, Emre Bozdağ, Zeynep Betül Yıldız, Cenk Özkan, Aziz Şener, Rıdvan Gökay, Mahmut Ozan Aydın, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ali Kocataş
PMID: 33394477  doi: 10.14744/tjtes.2020.69804  Sayfalar 89 - 94

17.
Laparoskopik kolesistektomi sonrası kalan safra taşlarından kaynaklanan torasik komplikasyonlar: Torasik bir yaklaşım her zaman zorunlu mudur?
Thoracic complications from retained abdominal gallstones after laparoscopic cholecystectomy: is it always mandatory a thoracic approach?
Gennaro Perrone, Mario Giuffrida, Antonio Tarasconi, Elena Bonati, Fausto Catena
PMID: 33394462  doi: 10.14744/tjtes.2020.07280  Sayfalar 95 - 103

18.
Yaşlı hastalarda stabil olmayan intertrokanterik kırıkların tedavisinde metafizyel sabit kısa saplı ile diyafizyel sabit uzun saplı hemiartroplasti sonuçlarının karşılaştırılması
Metaphyseal vs. diaphyseal fixed-stem hemiarthroplasty in treating unstable intertrochanteric fractures in elderly patients
Evren Karaali, Osman Çiloğlu
PMID: 33394460  doi: 10.14744/tjtes.2020.09990  Sayfalar 104 - 108

19.
Adölasanlarda deplase Tillaux-Chaput kırıkların mini açık cerrahi ile yönetimi
Surgical management of displaced adolescent Tillaux Fractures with the mini-open technique
Muhammet Salih Ayas, Ahmet Köse, Eşref Terzi, Recep Dincer, Murat Topal, Erdem Yunus Uymur, Ali Şahin
PMID: 33394471  doi: 10.14744/tjtes.2020.44609  Sayfalar 109 - 114

20.
Acil servise öne omuz çıkığı nedeniyle başvuran hastalarda çıkık ile birlikte kırık görülme risklerinin ve Fresno-Quebec Kuralları’nın geçerliliğinin geriye dönük değerlendirilmesi
Diagnostic accuracy of Fresno-Quebec Rules and risk factors for an associated fracture in patients presenting to the emergency department with anterior shoulder dislocation: A retrospective study
Vahide Aslıhan Durak, Teoman Atıcı
PMID: 33394468  doi: 10.14744/tjtes.2020.29402  Sayfalar 115 - 121

21.
Pediyatrik yanık hastalarında polilaktik membran veya gümüşlü hidrofiber pansumanların kan ve dokuda interlökin-6, tümör nekrozis faktör-α, transforming büyüme faktörü-b3 düzeylerine etkisi
Impaction of the polylactic membrane or hydrofiber with silver dressings on the interleukin-6, tumor necrosis factor-α, transforming growth factor-b3 levels in the blood and tissues of pediatric patients with burns
Mehmet Demircan, Kubilay Gürünlüoğlu, Harika Gözde Gözükara Bağ, Alper Koçbıyık, Mehmet Gül, Nuray Üremiş, Semir Gül, Semra Gürünlüoğlu, Yusuf Türköz, Aytaç Taşçı
PMID: 33394485  doi: 10.14744/tjtes.2020.30483  Sayfalar 122 - 131

22.
Türkiye’de akut sol kolon divertikülitinin şiddet, progresyon ve nüksüne etkili faktörler: Çok merkezli çalışma
Factors predicting severity level, progression and recurrence risk of acute left colonic diverticulitis in Turkey: A multicenter study
Julide Sağıroğlu, Damla Beyazadam, Ali Fuat Kaan Gök, Hasan Ökmen, Adnan Özpek, Süleyman Atalay, Handan Ankaralı, Özgür Ekinci, Acar Aren, Yavuz Kurt, Gürhan Baş, Cemalettin Ertekin
PMID: 33394481  doi: 10.14744/tjtes.2020.81839  Sayfalar 132 - 138

23.
Kombine topikal-lokal anestezi tekniği travmatik posterior segment üretral darlıkların ve prostatik üretral stenozların tedavisinde visual internal üretrotomi için yeterli midir?
Is combined topical-local anesthesia technique adequate for visual internal urethrotomy in the treatment of traumatic posterior urethral strictures and prostatic urethral stenoses?
Kubilay Sarıkaya, Cagri Senocak, Fahri Erkan Sadioglu, Ömer Faruk Bozkurt
PMID: 33394478  doi: 10.14744/tjtes.2020.84426  Sayfalar 139 - 145

OLGU SERISI
24.
Şiddetli gastrointestinal kanama, kaçak ve perforasyonlar için over-the-scope klip uygulamaları: Tek merkez deneyimi
Over-the-scope clip application for severe gastrointestinal bleeding, leak, or perforation: A single-center experience
Ali Kocataş, Erkan Somuncu, Mehmet Abdussamet Bozkurt
PMID: 33394464  doi: 10.14744/tjtes.2020.15719  Sayfalar 146 - 150

OLGU SUNUMU
25.
Dekompresyon hastalığına bağlı oluşan intraperitoneal ve retroperitoneal alanda serbest hava kabarcıkları
Retroperitoneal extensive free air bubbles due to decompression illness
Hakan Abdullah Özgül, Ahmet Peker, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Mustafa Seçil
PMID: 33394470  doi: 10.14744/tjtes.2019.43436  Sayfalar 151 - 153

26.
Gezici dalak torsiyonuna bağlı oluşan akut karın: Nadir bir klinik prezentasyon
Acute abdomen due to torsion of the wandering spleen: A rare clinical presentation
Mehmet Tolga Kafadar, Yildiray Daduk, Murat Karakoç
doi: 10.14744/tjtes.2020.00734  Sayfalar 154 - 156

27.
Paintball oyunu sonrası gelişen: Travma sonrası süperfisyal temporal arter psödoanevrizması
Posttraumatic pseudoaneurysm of the superficial temporal artery: After paintball game
Ismail Kakillioğlu, Ali Fuat Tekin, Ömer Faruk Ünal, Afife Uğuz
PMID: 33394476  doi: 10.14744/tjtes.2020.64947  Sayfalar 157 - 159