p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - Mart 2021
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Ekstremite yaralanmalarında Combat Application Tourniquet (CAT) kullanımının etkinliğini artıracak bir eğitim aracı olarak kadavra kullanımı
Cadaver as an educational tool increasing the effectiveness of Combat Application Tourniquet use in extremity injuries
Piotr Leszczynski, Anna Charuta, Tamara Zacharuk
PMID: 33630292  doi: 10.14744/tjtes.2020.35737  Sayfalar 161 - 166

2.
Peritonitli ortamda klorhexidin glukonat emdirilmiş kompres ve metronidazol emdirilmiş kompres kullanımının bağırsak anastomozu üzerine etkileri
The effects of sponges soaked with chlorhexidine gluconate and metronidazole on safety of colonic anastomosis in an experimental model of peritonitis
Ali Aksu, Mehmet Buğra Bozan, Nizamettin Kutluer, Burhan Hakan Kanat, Yavuz Selim İlhan, Ahmet Türkoğlu, Adile Ferda Dağlı, Nevin Ilhan, Ayşe Azak Bozan, Nurullah Aksoy
PMID: 33630293  doi: 10.14744/tjtes.2020.46682  Sayfalar 167 - 173

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Acil tıbbi yardım ekibi simülasyonunun toplum-temelli afet tatbikatında bilgi ve tutumlar üzerindeki etkileri
The effects of a community-based disaster drill of simulating Disaster Medical Assistance Team (DMAT) on the knowledge and attitudes
Chu Hyun Kim, Sang Do Shin, Ju Ok Park, Seong Chun Kim, Phillip L Coule
PMID: 33630299  doi: 10.14744/tjtes.2020.93947  Sayfalar 174 - 179

4.
COVID-19 pandemisinde acil ve elektif proktolojik/anorektal girişimler
Urgent and elective proctologic/anorectal interventions in the COVID-19 pandemic: A practical guideline for treatment safety
Sezai Leventoğlu, Bülent Menteş, Esin Şenol, David Zimmerman, Gianluca Pellino, Gianluca Pellino, Eloy Espin
PMID: 33630284  doi: 10.14744/tjtes.2020.02446  Sayfalar 180 - 186

5.
AppendistatTM skoru doğrulaması ve komplike apandisitleri ön görmede CRP düzeyleriyle karşılaştırılması
External validation of the AppendistatTM score and comparison with CRP levels for the prediction of complicated appendicitis
Birkan Birben, Bedriye Müge Sönmez, Sadettin Er, Sabri Özden, Murat Tuğra Kösa, Mesut Tez
PMID: 33630294  doi: 10.14744/tjtes.2020.68246  Sayfalar 187 - 191

6.
Thiol/disülfid hemostazı ve iskemi modifiye albümin’in safra kesesi perforasyonu olgularında klinik etkinliğinin araştırılması
An investigation into the clinical efficacy of thiol/disulfide hemostasis and ischemia-modified albumin in cases of gallbladder perforation
Serdar Çoban, Gökhan Akkurt, Serap Ulusoy, Mutlu Doğanay, Özcan Erel
PMID: 33630285  doi: 10.14744/tjtes.2020.03539  Sayfalar 192 - 199

7.
İntrakraniyal anevrizmanın endovasküler tedavisinde sevofluran anestezisinin hemodinamik ve serebral arter çaplarına etkisi: Pilot çalışma
The effects of sevoflurane anesthesia on hemodynamics and cerebral artery diameters in endovascular treatment of intracranial aneurysm: A pilot study
Şule Arıcan, Süleyman Bakdık, Gülçin Hacıbeyoğlu, Resul Yılmaz, Osman Koç, Aybars Tavlan, Sema Tuncer Uzun
PMID: 33630283  doi: 10.14744/tjtes.2021.00269  Sayfalar 200 - 206

8.
Adli tıp perspektifinden testis torsiyonu: Tanı neden eksik?
Testicular torsion in the medicolegal perspective: Why is the diagnosis missing?
Ali İhsan Taşçı, Yavuz Onur Danacioglu, Yunus Çolakoğlu, Yusuf Arıkan, Nur Yalçınkaya, Yalçın Büyük
PMID: 33630295  doi: 10.14744/tjtes.2020.68339  Sayfalar 207 - 213

9.
Granülomatöz apandisitin ayırıcı tanısı: On altı olgunun geriye dönük analizi
Differential diagnosis of the granulomatous appendicitis: Retrospective analysis of 16 cases
Sami Akbulut, Cemalettin Koç, Kemal Barış Sarıcı, Emine Şamdancı, Yusuf Yakupoğulları, Yaşar Bayındır
doi: 10.14744/tjtes.2020.98582  Sayfalar 214 - 221

10.
Rektus kılıf hematomlarının tedavisi: Literatür eşliğinde 8 yıllık tek merkez deneyimi
Treatment of rectus sheath hematomas: Eight years of single-center experience with a review of literature
Ümit Haluk İliklerden, Tolga Kalaycı
PMID: 33630287  doi: 10.14744/tjtes.2020.22893  Sayfalar 222 - 230

11.
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda Ziploop ile ToggleLoc sisteminin Transfix sistemiyle karşılaştırılması: Maliyet etkinlik analizi
Anterior cruciate ligament reconstruction with ToggleLoc with ZipLoop system versus transfix system: A cost-effectiveness analysis
Güzelali Özdemir, Sualp Turan, Hüseyin Aslan, Olgun Bingöl, Alper Deveci, Enver Kılıç
PMID: 33630286  doi: 10.14744/tjtes.2020.22487  Sayfalar 231 - 237

12.
Eklem içi uzanımlı distal radius kırıklarının tedavisinde kapalı redüksiyon perkütan pinlemeye karşın açık redüksiyon internal tespit: Dört yıllık sonuçlarımız
Closed reduction percutaneous pinning versus open reduction internal fixation in the treatment of intraarticular distal radius fractures: Mean four-year results
Sertac Saruhan, Cumhur Deniz Davulcu
PMID: 33630290  doi: 10.14744/tjtes.2020.28934  Sayfalar 238 - 242

13.
Sementsiz karekesit stemler osteoporotik zeminde de oldukça iyi sonuçlar verir
Cementless rectangular stems yield satisfactory results in osteoporotic bones
Abdulkadir Polat, Fırat Fidan, Feyzi Kılıç, Harun Mutlu, Cengiz Kazdal, Ufuk Özkaya
PMID: 33630291  doi: 10.14744/tjtes.2020.33046  Sayfalar 243 - 248

14.
Erken cerrahi onarım mı konservatif tedavi mi? Penil fraktürlü hastaların uzun dönem seksüel fonksiyonlar bakımından karşılaştırılması
Early surgical repair or conservative treatment? Comparing patients with penile fracture concerning long-term sexual functions
Kubilay Sarıkaya, Çağrı Senocak, Fahri Erkan Sadioğlu, Ömer Faruk Bozkurt, Mehmet Çiftçi
PMID: 33630298  doi: 10.14744/tjtes.2021.92662  Sayfalar 249 - 254

OLGU SUNUMU
15.
Gebelikte akut apandisit: 50 olgu serisi, maternal ve neonatal sonuçları
Acute appendicitis in pregnancy: 50 case series, maternal and neonatal outcomes
Nefise Tanrıdan Okcu, İlknur Banlı Cesur, Oktay İrkörücü
PMID: 33630289  doi: 10.14744/tjtes.2020.24747  Sayfalar 255 - 259

16.
İyatrojenik üreter yaralanmasına bağlı böbrek ototransplantasyonu: Olgu sunumu
Renal autotransplantation due to iatrogenic ureter injury: A case report
Şahin Kaymak, Mustafa Tahir Özer, Sezai Demirbaş, Engin Kaya, Orhan Kozak
PMID: 33630296  doi: 10.14744/tjtes.2020.80606  Sayfalar 260 - 264

17.
Akut batının hiç görülmemiş sebebi: Umbilikal pilonidal sinüs apsesinin batın içine perforasyonu
Cause of an acute abdomen never seen: Intraabdominal perforation of an umbilical pilonidal sinus abscess
Barış Mantoğlu, Güven Erdoğrul, Alper Koçbıyık
PMID: 33630288  doi: 10.14744/tjtes.2020.24374  Sayfalar 265 - 267

18.
Hepsi bir arada: Çoklu koroner stent, stent trombozu öyküsü, pankreatik karsinoma, ameliyat sonrası kanama, trombositoz
All in one: Multiple coronary stents, history of stent thrombosis, pancreatic carcinoma, postoperative bleeding and thrombocytosis
Aslı Demir, Seda Ilhan, Eda Balcı, Oğuzhan Pınar, Ayşegül Özgök
PMID: 33630297  doi: 10.14744/tjtes.2020.81624  Sayfalar 268 - 270