p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - Şubat 2022
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - X

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Klorojenik asit tedavisi deneysel spinal kord yarlanmasında oksidatif stresi azaltabilir mi?
Can chlorogenic acid reduce oxidative stress and in an experimental spinal cord injury?
Ercan Bal, Şahin Hanalıoğlu, Aydın Sinan Apaydın, Ceylan Bal, Almila Şenat, Berrak Gümüşkaya, Burak Bahadır, Ömer Faruk Turkoğlu
PMID: 35099038  PMCID: PMC10443138  doi: 10.14744/tjtes.2020.89499  Sayfalar 125 - 133

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Künt Abdominal Travma Hastalarında Serum Glikoz Potasyum Oranının Morbidite Ve Mortalite İçin Bir Öngörücü Olarak Değerlendirilmesi
Assessment of serum glucose potassium ratio as a predictor for morbidity and mortality of blunt abdominal trauma
Burak Katipoğlu, Erdal Demirtaş
PMID: 35099037  PMCID: PMC10443153  doi: 10.14744/tjtes.2020.88945  Sayfalar 134 - 139

4.
Acil servislerde düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi ve Adli Tıp Kurumunca verilen raporlarla karşılaştırılması
Evaluation of forensic reports issued in emergency departments and comparison with reports issued by the Council of Forensic Medicine
Cem Terece, Abdullah Osman Kocak, Veysel Osman Soğukpınar, Kağan Gürpınar, Hızır Aslıyüksek
PMID: 35099029  PMCID: PMC10443141  doi: 10.14744/tjtes.2020.18013  Sayfalar 140 - 146

5.
Üst gastrointestinal kanaması olan hastaların özellikleri ve yeniden kanama riskini etkileyen faktörler.
Features of patients with upper gastrointestinal bleeding and factors affecting the re-bleeding risk
Emin Uysal, Yahya Ayhan Acar
PMID: 35099025  PMCID: PMC10443140  doi: 10.14744/tjtes.2021.00670  Sayfalar 147 - 154

6.
Fournier gangreni ciddiyet skorlaması ve mikrobiyal kültür sonuçlarının hastanede kalış süresi, debridman sıklığı ve mortalite üzerindeki etkisi
The effect of Fournier gangrene severity index and microbial culture results on hospital length of stay, frequency of debridement, and mortality
Enes Şahin, Ogün Erşen, Ümit Mercan, Sezgin Yılmaz
PMID: 35099026  PMCID: PMC10443154  doi: 10.14744/tjtes.2020.02346  Sayfalar 155 - 161

7.
Yaşlı yetişkinlerde yatarak tedavi edilen yanık yaralanmalarının epidemiyolojik ve klinik özellikleri ve sonuçları: Mortaliteyle ilişkili faktörler
Epidemiological and clinical characteristics and outcomes of inpatient burn injuries in older adults: Factors associated with mortality
Kayhan Gürbüz, Mete Demir
PMID: 35099024  PMCID: PMC10443142  doi: 10.14744/tjtes.2020.07200  Sayfalar 162 - 169

8.
COVID-19 pandemi döneminde apendektomi yapılan hastaların pandemi öncesi dönemle karşılaştırılması
A comparison of patients who have appendectomy during the COVID-19 pandemic period with the period before the pandemic
Mehmet Mahir Fersahoğlu, Hüseyin Çiyiltepe, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Anıl Ergin, Iksan Taşdelen, Yasin Güneş, M.timuçin Aydın, Yetkin Özcabı, Zuhal Demirhan Yananlı, Birol Agca, İbrahim Aydın, Kemal Memişoğlu
PMID: 35099034  PMCID: PMC10443144  doi: 10.14744/tjtes.2021.57946  Sayfalar 170 - 174

9.
COVID-19 salgını altında genel cerrahi uygulamaları: İstanbul’da bir salgın hastanesinin deneyimi
General surgery practice under the COVID-19 pandemic: The experience of a pandemic hospital in Istanbul
Yasin Tosun, Kenan Çetin
PMID: 35099036  PMCID: PMC10443151  doi: 10.14744/tjtes.2020.80025  Sayfalar 175 - 179

10.
İzole koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası gelişen mediastinit olgularının değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimimiz
Evaluation of post-operative development of mediastinitis in patients undergoing isolated coronary artery bypass grafting surgery: A single-center experience
Özay Akyıldız, Ömer Ulular
PMID: 35099028  PMCID: PMC10443148  doi: 10.14744/tjtes.2020.13546  Sayfalar 180 - 186

11.
Dudak ve damak yarıklarının tedavisinde kullanılan travmatik cerrahi tekniklerinin Vomer kemik hacmi ve morfolojisi üzerine etkilerinin 3D olarak değerlendirilmesi
3D evaluation of the effects of traumatic surgical techniques on Vomer bone volume and morphology in the treatment of lip and palate clefts
Beyza Karadede Ünal, Nihal Durmus Kocaaslan, Berşan Karadede, Özhan Bekir Çelebiler
PMID: 35099032  PMCID: PMC10443139  doi: 10.14744/tjtes.2020.36880  Sayfalar 187 - 195

12.
Düz el radyografilerinden el kırıklarının tespiti için derin öğrenme yöntemlerinin kullanılması
Use of deep learning methods for hand fracture detection from plain hand radiographs
Kemal Üreten, Hüseyin Fatih Sevinç, Ufuk İğdeli, Aslıhan Onay, Yüksel Maraş
PMID: 35099027  PMCID: PMC10443147  doi: 10.14744/tjtes.2020.06944  Sayfalar 196 - 201

13.
Çocukluk çağı tip 3 suprakondiler humerus kırıklarında kırık yerleşiminin açık redüksiyon ve klinik sonuçlara olan etkisi
Effect of fracture location on rate of conversion to open reduction and clinical outcomes in pediatric Gartland type III supracondylar humerus fractures
Abbas Tokyay, Erhan Okay, Eren Cansü, Ahmet Nadir Aydemir, Bülent Erol
PMID: 35099030  PMCID: PMC10443146  doi: 10.14744/tjtes.2020.23358  Sayfalar 202 - 208

14.
AO/OTA sınıflamasına göre yetişkin kırıklarının epidemiyolojik çalışması
The epidemiology of adult fractures according to the AO/OTA fracture classification
Onur Bilge, Zerrin Defne Dündar, Numan Atılgan, Haluk Yaka, Ahmet Fevzi Kekeç, Doğaç Karagüven, Mahmut Nedim Doral
PMID: 35099031  PMCID: PMC10443149  doi: 10.14744/tjtes.2020.26374  Sayfalar 209 - 216

15.
Travmatik timpanik membran perforasyonlarının sigara kağıdı ile onarımının etkinliği
The effectiveness of repairment of traumatic tympanic membrane perforations with cigarette paper
Özlem Akkoca, Selda Kargın Kaytez, Zeynep Kaptan, Coşkun Özdemir
PMID: 35099040  PMCID: PMC10443145  doi: 10.14744/tjtes.2020.98968  Sayfalar 217 - 221

OLGU SUNUMU
16.
Plevra tümörünü taklit eden ve ateşli silah ile yaralanma sonrasında oluşan toraksta splenosis: Uzun süreli takip edilen olgu
Thoracic splenosis mimicking pleural tumor after firearm injury: A case report with long-term follow-up
Özge Sönmez, Burcu Kılıç, Akif Turna
PMID: 35099033  PMCID: PMC10443152  doi: 10.14744/tjtes.2020.45787  Sayfalar 222 - 224

17.
Hepatik adenomda tümör boyutu küçültme amaçlı transarteriyel kemoembolizasyon sonrasında gelişen non travmatik spontan rüptür: Olgu sunumu
Non-traumatic spontaneous ruptured hepatocellular adenoma after selective transcatheter arterial chemo-embolization for reduction of tumor mass: A case report
Çağlayan Çakır
PMID: 35099039  PMCID: PMC10443143  doi: 10.14744/tjtes.2020.94838  Sayfalar 225 - 228

18.
Sol paraduodenal fıtığın laparoskopik onarımı: Nadir bir internal herni olgusu
Laparoscopic repair of the left paraduodenal hernia: A rare case of an internal hernia
Erkan Somuncu, Emre Bozdağ
PMID: 35099035  PMCID: PMC10443150  doi: 10.14744/tjtes.2020.73232  Sayfalar 229 - 232