p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 10 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (10)
Cilt: 29  Sayı: 10 - Ekim 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Front Matter

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Yüksek ozon dozu, deneysel mezenter iskemi modelinde antiinflamatuar etkisi için anahtar faktör müdür?
Is the increased ozone dosage key factor for its anti-inflammatory effect in an experimental model of mesenteric ischemia?
Basak Erginel, Fatih Yanar, Burak Ilhan, Seçil Yüksel, Parvana Mikailova, Neslihan Berker, Erbuğ Keskin, Feryal Gün Soysal
PMID: 37791435  PMCID: PMC10644088  doi: 10.14744/tjtes.2023.86086  Sayfalar 1069 - 1074

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Çocuklarda dijital palpasyon kullanılarak perkütan trakeostomi yerleştirme bölgesinin tanımlanma doğruluğu
The accurate identification of the percutaneous tracheostomy insertion site using digital palpation in children
Cengizhan Kilicaslan, Ekin Guran, Onur Karaca
PMID: 37791446  PMCID: PMC10644085  doi: 10.14744/tjtes.2023.59198  Sayfalar 1075 - 1080

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Kolajen kaplı nano-hidroksiapatit ile zenginleştirilmiş polikaprolakton membranın sıçan mandibular defektlerinde in vivo olarak değerlendirilmesi
In vivo behavior of a collagen-coated nano-hydroxyapatite enriched polycaprolactone membrane in rat mandibular defects
Sühan Gürbüz, Altan Doğan, Ayşe Karakeçili, Burcu Toközlü
PMID: 37791448  PMCID: PMC10644081  doi: 10.14744/tjtes.2023.90673  Sayfalar 1081 - 1090

5.
Distal tibia metafiz kırıklarının cerrahi tedavisinde üç farklı cerrahi yöntemin biyomekanik olarak karşılaştırılması. Bir hayvan modeli çalışması
Biomechanical comparison of three different surgical methods in the surgical treatment of distal tibial metaphyseal fractures. An animal model study
Cem Yıldırım, Osman Görkem Muratoğlu, Samed Ordu, Hasan Ceylan, Duran Can Muslu, Doğan Atlıhan
PMID: 37791442  PMCID: PMC10644082  doi: 10.14744/tjtes.2023.66304  Sayfalar 1091 - 1097

KLINIK ÇALIŞMA
6.
Akut pankreatitli hastalarda kısa dönem mortaliteyi tahmin etmede HALP skorunun öngörü gücü
Predictive power of HALP score in estimating short-term mortality in patients with acute pancreatitis
İlkay Güler, İzzet Ustaalioğlu
PMID: 37791438  PMCID: PMC10644086  doi: 10.14744/tjtes.2023.84970  Sayfalar 1098 - 1102

7.
Akut apandisitli hastalarda laparoskopik apendektomiden açık apendektomiye dönüşüm için risk faktörlerinin belirlenmesi
Determination of risk factors for conversion from laparoscopic to open appendectomy in patients with acute appendicitis
Cem Azılı, Serhat Tokgöz, Bourak Chousein, Selim Tamam, Mehmet Şah Benk, Serdar Culcu, Ahmet Oğuz Hasdemir
PMID: 37791447  PMCID: PMC10644076  doi: 10.14744/tjtes.2023.94955  Sayfalar 1103 - 1108

8.
Akut kolesistitte preoperatif ultrasonografinin laparoskopik kolesistektomiden açık cerrahiye geçişi tahmin etmedeki rolü
The role of preoperative ultrasound in predicting conversion from laparoscopic cholecystectomy to open surgery in acute cholecystitis
Saygın Altıner, Ender Ergüder, Saliha Hazal Altınok, Seyit Murat Aydın, Aziz Mutlu Barlas, Salih Tuncal
PMID: 37791445  PMCID: PMC10644075  doi: 10.14744/tjtes.2023.45469  Sayfalar 1109 - 1113

9.
İnternal abdominal hernilerdeki tanı karışıklığının çözülmesi
Untangling diagnostic confusion in internal abdominal hernias
Aziz Ahmet Surel, Nurullah İshak Işık, Merve Yazla
PMID: 37791450  PMCID: PMC10644087  doi: 10.14744/tjtes.2023.36037  Sayfalar 1114 - 1121

10.
Diyabetik ayak krizi nedeni ile acil cerrahi yapılan hastaların özellikleri ve yönetimi
Characteristics and management of patients undergoing emergency surgery for diabetic foot attack
Serap Ulusoy, Mustafa Oruc
PMID: 37791449  PMCID: PMC10644080  doi: 10.14744/tjtes.2023.06713  Sayfalar 1122 - 1129

11.
Yanık hastalarının mortalite öngörüsünde makine öğrenimi algoritmalarının kullanılması
The effect of well-known burn-related features on machine learning algorithms in burn patients’ mortality prediction
Hilmi Yazıcı, Onur Ugurlu, Yesim Aygul, Mehmet Yildirim, Ahmet Deniz Uçar
PMID: 37791433  PMCID: PMC10644077  doi: 10.14744/tjtes.2023.79968  Sayfalar 1130 - 1137

12.
Ateşli silah yaralanması konulu yayınların bibliyometrik analizi, 1980-2022
A bibliometric analysis of publications on gunshot wounds, 1980–2022
Derya Can
PMID: 37791441  PMCID: PMC10644079  doi: 10.14744/tjtes.2023.44257  Sayfalar 1138 - 1149

13.
Nekrotizan fasiitli hastalarda klinik parametrelerin mortalite üzerine etkilerinin araştırılması
Investigation of the effects of clinical parameters on mortality in patients with necrotizing fasciitis
Servet Yekta Aydın, Alp Ercan, Damla Ercan
PMID: 37791443  PMCID: PMC10644092  doi: 10.14744/tjtes.2023.31024  Sayfalar 1150 - 1157

14.
E-scooter kullanımı: Eve gitmek için kolay bir yol mu yoksa bir kabus mu? E-skuter kazalarına ortopedik bakış
Using e-scooters: An easy way to get home or a nightmare? An orthopedic perspective on e-scooter accidents
Yiğit Kültür, Mehmed Nuri Tütüncü, Suat Ulutaş
PMID: 37791439  PMCID: PMC10644078  doi: 10.14744/tjtes.2023.35848  Sayfalar 1158 - 1166

15.
Ne değişti? COVID-19 pandemisinin akut biliyer pankreatit tedavisine etkisi
What has changed? The impact of the COVID-19 pandemic on the management of acute biliary pancreatitis
Zeliha Türkyılmaz, Tugrul Demirel, İbrahim Ethem Cakcak, Yusuf Emre Aytin
PMID: 37791437  PMCID: PMC10644090  doi: 10.14744/tjtes.2023.06486  Sayfalar 1167 - 1174

16.
Kalça kırığı nedeni ile ameliyat edilmiş hastaların bilgisayarlı dinamik postürografi cihazı ile değerlendirilmesi: Proksimal femoral çivileme ile kalça artroplastisinin karşılaştırılması
Evaluation of patients’ post-operative results operated for hip fracture with computerized dynamic posturography: Proximal femoral nailing versus hip arthroplasty
Ersin Taşkın, Mahmut Kursat Ozsahin, Muhammed Yusuf Afacan, Melda Acar, Eyyup Kara, Ali Şeker
PMID: 37791436  PMCID: PMC10644089  doi: 10.14744/tjtes.2023.24804  Sayfalar 1175 - 1183

17.
Türkiye'deki kırık hastaları için sağlık hizmetleri planlamasının iyileştirilmesi: Ülke çapında bir araştırmadan içgörüler
Improving health-care planning for fracture patients in Türkiye: insights from a nationwide study
Şuayip Birinci, Izzet Bingol, Sancar Bakırcıoğlu, Melih Oral, Engin Türkay Yılmaz, Niyazi Erdem Yaşar, Naim Ata, Mustafa Mahir Ülgü, Sinem Bayram, Ebru Dumlupınar, Saygin Kamaci
PMID: 37791444  PMCID: PMC10644091  doi: 10.14744/tjtes.2023.01364  Sayfalar 1184 - 1190

18.
6 Şubat 2023 Depremi sonrasındaki ilk 10 gün: Afet bölgesi sınırındaki bir ortopedi kliniğinin deneyimi
First 10 days after the 6th of February 2023 earthquake disaster: experience of an orthopedic clinic on the border of the disaster zone
Zeynel Mert Asfuroğlu, Selçuk Fuat Gökosmanoğulları, Mehmet Colak, Cengiz Yilmaz, Metin Manouchehr Eskandari
PMID: 37791440  PMCID: PMC10644084  doi: 10.14744/tjtes.2023.86479  Sayfalar 1191 - 1198

OLGU SUNUMU
19.
İntestinal obstruksiyona neden oldukça nadir bir durum: Formen winslow herni
An extremely unusual condition that leads to intestinal obstruction: Foramen Winslow hernia
Muhammed Taha Demirpolat
PMID: 37791434  PMCID: PMC10644083  doi: 10.14744/tjtes.2023.20940  Sayfalar 1199 - 1202