p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery İNTRAMURAL PH TESPİTİ İLE KOLON ANASTOMOZLARININ PROGNOZ TAYİNİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 12-16

İNTRAMURAL PH TESPİTİ İLE KOLON ANASTOMOZLARININ PROGNOZ TAYİNİ

Mehmet Toprak1, Zeki Memiş1, Mehmet Yıldırım1, Tayfun Yücel1, Necmi Kurt1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Ekim 1992 - Eylül 1995 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi servislerinde kolon rezeksiyonu sonucu, kolokolik anastomoz uygulanan 20 hastadan bir çalışma grubu oluşturuldu. Aynı sürede kolon anastomozu yapılmamış, diğer batın ameliyatları geçiren 20 hastadan da bir kontrol grubu meydana getirildi. Her iki gruptaki olgulara, transanal yolla sigmoid kolon tonometri katateri konup, intramural PH'lar postop 1. günden başlanarak postoperatif beşinci güne kadar takip edildi. Kontrol grubunda PH 5. gün ortalama 7.26 ± 0.022 iken, çalışma grubunda PH, ortalama 7.06±0.113 idi. Çalışma grubu içinde yeralan, acil olgularda, çift kat veya stapler ile anastomoz yapılanlarda, birlikte diğer organ yaralanmaları olan olgularda, intramural PH ortalamasının diğer olgulara göre daha düşük olduğu gözlendi. PH'nın 6.9 veya altına indiği 2 olguda klinik olarak ta anastomoz kaçağı saptandı ve hastalar relaparotomiye alındı. İstatiksel olarak kontrol ve çalışma grupları arasında intramural PH açısından anlamlı fark bulundu (p<0.01). Bu bulgular ışığında kolokolik anastomozlu hastalarda, sigmoid kolon tonometri katateri ile intramural PH takibinin, anastomoz iyileşmesi hakkında bilgi verebilecek bir yardımcı muayene yöntemi olabileceği ve klinik takip ve diğer laboratuar tetkikleri ile birlikte erken anastomoz kaçağı açısından klinisyeni uyarıcı olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: KOLON ANASTOMOZU, İNTRAMURAL PH

PROGNOSTIC EVALUATION OF COLONIC ANASTOMOSAS BY INTRAMURAL MEASUREMENTS

Mehmet Toprak1, Zeki Memiş1, Mehmet Yıldırım1, Tayfun Yücel1, Necmi Kurt1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

We created a study group from 20 patients who were performed colocolic anastomosis between October 1992 and September 1995'at Kartal training and research hospital. At the same time, control group was created from 20 patients who underwent abdominal operations without colonic anastomosis. Colonic sigmoid catheter was inserted to all patients transanally and observed their intramural PH posoperatif five days. While in control mean PH was 7.26±0.022 in the fifth day, in study group mean PH was 7.06±0.113. In study group, patients who were performed double row or stapler anastomosis technics or who were urgent cases or multisystem injuries were observed that intramural PH was lower in fifth day than the others. In two patients whose PH were 6.9 or lower, clinical leakage were seen and relaparatomies were performed. Significant differences between control and study groups were seen and relaparatomies were performed. Significant differences between control and study groups were found in statistically (p<0.01). As a result, we consider that intramural PH monitoring by using colonic sigmoid catheter and following clinical and laboratory observation can be useful for clinician in early subclinic anastomotic leakage.

Keywords: COLONIC ANASTOMOSIS, INTRAMURAL PH

Mehmet Toprak, Zeki Memiş, Mehmet Yıldırım, Tayfun Yücel, Necmi Kurt, Mustafa Gülmen. PROGNOSTIC EVALUATION OF COLONIC ANASTOMOSAS BY INTRAMURAL MEASUREMENTS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 12-16