p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 1 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery AKUT PANKREATİT [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 14-21

AKUT PANKREATİT

Cemalettin Ertekin1, Kubilay Kemertaş1, Kayıhan Günay1, Recep Güloğlu1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD. Çapa, İstanbul

Akut pankreatit (AP) gerek tanı gerekse de tedavide güçlükler gösteren bir hastalıktır. Tanı konulduktan sonra tedavi planı için akut ödematöz pankreatit (AÖP) ve akut nekrotizan pankreatit (ANP) ayırımı yapılmalıdır. 1992-1994 yılları arasında 3 yıllık dönemdeki 11 "i ANP (%33), 22 'si AÖP (%67) olan 33 AP vakası retrospektif olarak incelenmiştir. Etyolojide %53 biliyer etkenler, %30 idiopatik etkenler, %15 alkol ve %9 oranında diabet sorumludur. 9'u AÖP'li 9'u ANP'li 18 vaka (%55) ameliyat edilmiş, 13'ü AÖP'li 2'si ANP'li 15 vaka (%45) da konservatif olarak tedavi görmüştür. Ameliyat olarak 9 ANP'li vakanın 6'sına debridman + loj drenajı, 2'sine parsiyel pankreatektomi, 1'ine de triostomi uygulanmıştır. AÖP'li vakalarımızda morbidite %9, mortalite %0; ANP'lilerde morbidite %72, mortalite %64'tür. Bu oranlar AP serimizde sırasıyla %30 ve %21'dir. AÖP'lerde etken biliyer de olsa erken cerrahi endikasyon yoktur. Definitif biliyer cerrahi girişim geç dönemde yapılmalıdır. ANP'lerde ise operasyon endikasyonu klinik, bakteriyolojik ve morfolojik verilere göre konur. ANP'de savunduğumuz cerrahi yöntem debridman + loj drenajı ve gerekiyor ise relaparotomi ya da relaparotomilerdir.


ACUTE PANCREATITIS

Cemalettin Ertekin1, Kubilay Kemertaş1, Kayıhan Günay1, Recep Güloğlu1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD. Çapa, İstanbul

Acute pancreatitis (AP) still remains as a disease with difficulties in diagnosis and treatment. Following diagnosis the distinction between acute edematous pancreatitis (AEP) and acute necrotising pancreatitis should be made. In a 3-year period between the years of 1992 and 1994, 11 cases of ANP and 22 cases of AEP, with a total of 33 cases of AP were evaluated in retrospective manner. The etiological factor was: 53% biliary causes, 30% unknown, 15% alcohol induced, and 9% diabetes mellitus. 9 cases of AEP and 9 cases of ANP (55%) were treated by conservative means. Out of 9 operated cases with ANP; 6 underwent debridement and drainage, 2 partial pancreatic resection and I triostomy. For AEP the morbidity rate was 9%, and the mortality rate was 0%; whereas, in ANP the morbidity was 72% and mortality was 64%. These rates are 30% and 21% consecutively for the AP series. Even the etiological factor is biliary early surgical intervention is not required, and the definitive surgery should be performed in the late phase. The surgical indication in ANP is determined by means of clinical, bacteriological and morphological data. We are in favour of debridement and drainage and if necessary reoperations or relaparotomies for the treatment of ANP.


Cemalettin Ertekin, Kubilay Kemertaş, Kayıhan Günay, Recep Güloğlu. ACUTE PANCREATITIS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 14-21