p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 1 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ÇOK FAKTÖRLÜ PROGNOSTİK KRİTERLERİN AKUT PANKREATİT AĞIRLIĞINI BELİRLEME KAPASİTELERİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 77-80

ÇOK FAKTÖRLÜ PROGNOSTİK KRİTERLERİN AKUT PANKREATİT AĞIRLIĞINI BELİRLEME KAPASİTELERİ

Mustafa Tireli1, Serdar Kaçar1, Ünsal Aybek1
SSK Tepecik Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, İzmir

Ağır akut pankreatitin belirlenmesinin tedavi ve prognoz açısından büyük önemi vardır. Geçen altı yıl içinde kliniğimizde tedavi edilen 120 hastada 122 akut pankreatit atağında RANSON, IMRIE, BANK, AGARWAL tarafından tanımlanan prognostik sistemlere bakılarak, bu dört sistemin pakreatit ağırlığını ve prognozunu belirleme kapasiteleri araştırılmıştır. 120 hastanın 79'u kadın, 43'ü erkektir. 122 atağın 21'i (%17.2) ağır, 101'i (%82.8) hafif şiddette pankreatittir. Bu dört sistemin ağır akut pankreatiti belirlemedeki sensitivitesi sırasıyla %85.7, %76.2, %66.7, %71.4'tür. Spesivite ise %86.1, %84.1, %80.2, %82.2 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, 'pankreatit ağırlığını ve prognozunu belirleme kapasiteleri yönünden bu dört sistem arasında büyük bir fark bulunmamakla birlikte; Ranson ve İmrie kriterlerinin daha duyarlı olduklarını söyleyebiliriz.


THE CAPACITY OF MULTIFACTOR PROGNOSTIC SCORING SYSTEMS IN THE PREDICTION OF SEVERITY IN ACUTE PANCREATITIS

Mustafa Tireli1, Serdar Kaçar1, Ünsal Aybek1
SSK Tepecik Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, İzmir

Early assessment of severe pancreatitis is of major importance in the treatment and prognostic evaluation. The prediction of severity and prognostic capacity of RANSON, IMRIE, BANK and AGARWAL scoring systems were analyzed in a consecutive series of 120 cases presented with 122 acute attacks during the previous 6 years. 79 patients were female and 43 were male. Of the 122 attacks, 21 were severe (17.2%) and 101 were mild pancreatitis (82.8). The sensitivity of these four systems in assessment of severe pancreatitis were 85.7%, 76.2%, 66.7% and 71.4% respectively. The specificity was found to be 96.1%, 94.1%, 80.2% and 82.2% respectively. Although no statistically significant difference in the assesment of disease severity and prognostic capacity was observed between the groups; there existed a statistical trend in sensivity favoring Ranson and Imrie scoring systems.


Mustafa Tireli, Serdar Kaçar, Ünsal Aybek. THE CAPACITY OF MULTIFACTOR PROGNOSTIC SCORING SYSTEMS IN THE PREDICTION OF SEVERITY IN ACUTE PANCREATITIS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 77-80