p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ANAL KANAL VE PERİNE YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 28-32

ANAL KANAL VE PERİNE YARALANMALARI

Suavi Özkan1, Özgür Yağmur1, Fulya Can Özkan1, Ömer Alabaz1, Hüsnü Sönmez1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Anal kanal - perine yaralanmaları (AKPY) tanı ve tedavi aşamasında zorluklara sahiptir. Beraberinde sıklıkla pelvis, rektum ve genito-üriner yaralanmaların bulunması morbidite ve mortalite oranlarını artırmaktadır. Bu çalışmada AKPY nedeniyle son 10 yıllık dönem içinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavi edilen 21 olgu yaş, cinsiyet, yaralanma sekli, yaralanma anından tedaviye dek geçen süre, ek organ yaralanmaları varlığı ile uygulanan cerrahi prosedürler açısından retrospektif olarak incelendi. Bu parametrelerin morbidite ve mortalite gelişimine etkisi chi-kare ve Fischer kesin olasılık testleri ile değerlendirildi. Yaralanma anından 24 saat geçtikten sonra başvuran olgular ile pelvik fraktürü mevcut olanlarda gelişen morbidite istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Postoperatif komplikasyon oranı % 80 olarak saptandı. Sfinkter hasarı 9 olguda gözlendi, 2 olguda primer tamir uygulandı. AKPY nedeni ile başvuran olgularda kolostomi, nekrotik dokuların radikal debritmanı, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi, nutrisyonel destek, uygun olgularda primer sfinkter onarımı, kemik kırıklarının uygun ve erken tedavisi ile komplikasyon oranlarının daha azaltılacağı inancındayız.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, PERİNE YARALANMASI, ANAL KANAL YARALANMASI

ANAL CANAL - PERINEAL INJURIES

Suavi Özkan1, Özgür Yağmur1, Fulya Can Özkan1, Ömer Alabaz1, Hüsnü Sönmez1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Anal canal - perineal injuries (ACPI) may pose challenging diagnostic and therapeutic dilemmas. These massive soft - tissue injuries overlie fractures of the pelvis and femur, and may involve pelvic floor, rectum and genitourinary tract. Over the last 10 years, 21 patients with complex ACPI managed at Department of General Surgery, University of Çukurova, School of Medicine was reviewed retrospectively. The effects of age, sex, mechanism of the injury, additional injuries, missing time from injury to therapy, the surgical procedures on the development of morbidity were statistically evaluated by using chi-square and Fischer exact tests. Delayed surgical therapy more than 24 hours and the presence of pelvic fractures were the significant factors on morbidity (p<0.05). Total complication rate was 80 %. Sphincter failure was detected in 9 cases, primary repair was performed only in 2. We conclude that total diversion of fecal stream, radical initial debridement of necrotic soft - tissue, exhaustive irrigation of the perineal wounds, parenteral antibiotic therapy, nutritional support, and appropriate management of bone injuries and skin grafts optimize recovery this devastating injury.

Keywords: TRAUMA, PERINEAL INJURY, ANAL CANAL INJURY

Suavi Özkan, Özgür Yağmur, Fulya Can Özkan, Ömer Alabaz, Hüsnü Sönmez. ANAL CANAL - PERINEAL INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 28-32