p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 1 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery BÜYÜK CERRAHİ MÜDAHALELERDEN SONRA SERUM İNTERLÖKİN -6 DEĞERLERİNİN, HASTA PROGNOZU İLE İLİŞKİSİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 38-42

BÜYÜK CERRAHİ MÜDAHALELERDEN SONRA SERUM İNTERLÖKİN -6 DEĞERLERİNİN, HASTA PROGNOZU İLE İLİŞKİSİ

Tayfun Yücel1, Güler Yaylı1, Nurettin Dolapcıoğlu1, Mustafa Gülmen1, Serdar Özen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği İstanbul

Sitokin ailesinin üyesi olan interlökinler makrofaj, lenfositlerden salgılanan, vücudun travma ve infeksiyona immünolojik ve metabolik cevabında rol oynayan hormon yapısında elemanlardır. Bu seriden olan interlökin-6 (İL -6) infeksiyöz veya inflamatuar bir uyarana karşı konağın verdiği akut yanıtta yer alan bir mediatördür. IL- 6 akut faz proteinleri sekrete edilmesinde de önemlidir. Bu çalışmada büyük cerrahi girişim, kontrol grubunu minör cerrahi girişim geçiren hastalardan randomize olarak seçilen onbeşer kişi alınmıştır. Hastalardan preoperatif 4., 24., 48., 72. saatlerde serum örneklen alınarak -20 C'de saklanmıştır. IL-6 düzeyleri mikro-ELİSA yöntemi ile pg/ml, CRP düzeyleri ise nefolometrik yöntemle mg/L olarak ölçülmüştür. Çalışma grubunda ortalama IL-6 düzeyleri sırasıyla 4pg/ml, 500pg/ml, 250pg/ml, 135pg/ml, 75pg/ml; kontrol grubunda ise 0,200pg/ml, 150pg/ml, 88pg/ml, 50pg/ml olarak bulunmuştur. Komplikasyonlu vakalara ait 24. saatteki ortalama IL-6 düzeyi (355 pl/L) yüksek kalmıştır. Bu olgularda 48. saatteki IL-6 düzeyi, komplikasyonsuzlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur ( p<0.005). CRP düzeylerinin çalışma ve kontrol grubunda 48.saatte en yüksek seviyeye (sırasıyla 180mg/L, 125mg/L) ulaştığı tespit edilmiştir. Çalışma grubunda IL-6 düzeyinin 4.saatte kontrol grubuna göre daha yüksek bir pik yaptığı saptanmıştır. IL-6 düzeyinin 24 saatten sonra hala yüksek kalmasının veya artmasının komplikasyon riskinin bir göstergesi olabileceği düşünülmüştür. IL -6'nın CRP'ye göre daha erken ve daha anlamlı bir parametre olduğu kanısına varılmıştır.


THE RELATIONSHIP OF INTERLEUKIN-6 AND PATIENT PROGNOSIS FOLLOWING MAJOR SURGERY

Tayfun Yücel1, Güler Yaylı1, Nurettin Dolapcıoğlu1, Mustafa Gülmen1, Serdar Özen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği İstanbul

Interleukins which are members of the cytokine family are secreted from cells of the immune system and effect cells from the same system. Interleukin-6 ( IL -6 ) takes place in the acute immune response to an infectious or an inflamatory insult and is an important mediator in the secretion of the acute phase proteins. We investigated the change in IL-6 levels in patients with complications and the correlations between IL-6 and CRP levels. The experimental group consisted of randomly chosen 15 people undergoing minor surgery. Serum samples were taken preoperatively and postoperatively at the 4th, 24th, 48th, 72nd hours and preserved at-20 C. IL-6 levels were 4pg/ml, 500pg/ml, 250pg/ml, 88pg/ml, 50pg/ml in the control group. Median IL-6 levels were the highest at the 24th hour in the complicated cases. IL-6 levels were the highest at the 24th hour in the complicated cases. IL-6 levels were also elevated in complicated groups after 48th hour (p<0.005). CRP' levels were the highest at the 48th hour (180mg/L, 125mg/L respectively ) at both of the groups. IL-6 levels made a higher peak at the 4 th hour in the experimental group than the control group. An exaggerated IL-6 level after the 24 th hour was associated with the subsequent risk of complications. It is thought that IL-6 is an earlier and more sensitive parameter than CRP.


Tayfun Yücel, Güler Yaylı, Nurettin Dolapcıoğlu, Mustafa Gülmen, Serdar Özen. THE RELATIONSHIP OF INTERLEUKIN-6 AND PATIENT PROGNOSIS FOLLOWING MAJOR SURGERY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 38-42