p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama




SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ACİL VE ELEKTİF LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERDE POSTKOLESİSTEKTOMİ SENDROMU [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 23-27

ACİL VE ELEKTİF LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERDE POSTKOLESİSTEKTOMİ SENDROMU

Ergim Erdem1, Uğur Surgurtekin1, Mehmet Neşşar1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Amaç, acil ve elektif koşullarda laparoskopik kolesistektomi yapılan olgularda postkolesistektomi sendromu oranlarını ve nedenlerini saptamak, ve sendromun oranlarını azaltabilecek yaklaşımlara ışık tutmaktır. Ocak 1995-Mayıs 1996 tarihleri arasında laparoskopik kolesistektomi yapılan (110 elektif-Grup I, 73 acil-Grup II) toplam 183 olgu, prospektif olarak incelenmiştir. Elektif koşullarda ameliyat edilen hastaların ameliyat öncesi şikayetleri bilier kolik, sağ üst kadran ağrısı ve dispepsidir. Asemptomatik hastalarda diabetes mellitus, geçirilmiş akut pankreatit veya kolesistit atağı ameliyat endikasyonu olmuştur. Bir yıllık takip sonunda Grup I'de 20 olguda (%18.1), Grup II'de 4 olguda (% 5.4) postkolesistektomi sendromu saptanmıştır. Sendromun en sık sebebi her iki grupta da gastroduodenit olarak bulunmuştur. Diğer nedenler, peptik ülser, koledok taşı, peritonitis karsinomatoza, pankreas kanseri ve trokar yerinde ağrıdır. Grup I'de postkolesistektomi sendromu anlamlı şekilde yüksektir (p<0.05). Sonuç olarak akut kolesistitte doğru tanı için fizik muayene ve ultrasonografi yeterli olabilmekte ve dolayısıyla hastanın şikayetlerine yol açan patoloji ortadan kaldırıldığından postkolesistektomi sendromu oranı düşük olmaktadır. Elektif olgularda ise sadece ultrasonografi ile yetinilmemeli, özellikle dispeptik şikayetleri olan hastalarda üst gastrointestinal sistem incelenmeli ve hasta ameliyat öncesinde dispeptik şikayetlerinin devam edebileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: KOMPLİKASYON, LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ, POSTKOLESİSTEKTOMİ SENDROMU

POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME AFTER ACUTE AND ELECTIVE LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY

Ergim Erdem1, Uğur Surgurtekin1, Mehmet Neşşar1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

The aim of this study is to evaluate the causes and rates of postcholecystectomy syndrome after acute and elective laparoscopic cholecystectomy. A prospective analysis was carried out on 110 patients with chronic cholecystitis (Group I) and 73 with acute cholecystitis (Group II) undergoing laparoscopic cholecystectomy at Pamukkale University Hospital between January 1995 and May 1996. The mean follow-up period was 12 months. Postcholecystectomy syndrome rates were 18.1 % in Group I and 5.4 % in Group II. The most common cause in postcholecystectomy syndrome was found to be gastroduodenitis. The other causes were peptic ulcus, peritonitis carcinomatosa, pancreatic carcinoma and choledocholithiasis. In group I, the rate of postcholecystectomy syndrome was significantly higher than in group II (p<0.05). We conclude that, physical examination and ultrasonography is sufficient in diagnosis of acute cholecystitis, and after elimination of the pathology causing the symptoms, rate of postcholecystectomy syndrome will be low. On the other hand, one should not be contented only with ultrasonography for elective cases and further upper gastrointestinal examinations should be carried out, especially for patients with dyspeptic symptoms and the patients must be informed that their symptoms may not subside despite the operation.

Keywords: COMPLICATION, LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY, POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME

Ergim Erdem, Uğur Surgurtekin, Mehmet Neşşar. POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME AFTER ACUTE AND ELECTIVE LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 23-27