p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Vertebra kırığı veya çıkığı olmaksızın gelişen çift seviyeli omurilik yaralanması: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 80-82 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.00908

Vertebra kırığı veya çıkığı olmaksızın gelişen çift seviyeli omurilik yaralanması: Olgu sunumu

Mehmet Atılgan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Antalya

Direkt radyografi veya bilgisayarlı tomografide (BT) vertebralarda kırık veya çıkık bulguları olmaksızın görülen omurilik yaralanmaları SCIWORA (Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality) olarak adlandırılmaktadır. Bu tür yaralanmalar, omurganın kendine özgü anatomik ve fonksiyonel özellikleri nedeniyle çocuklarda daha sık görülür. Bu yazıda, anatomik olarak tam kat kesi ile birlikte ve iki seviyede aynı anda olarak görülen nadir bir SCIWORA olgusunun sunulması ve SCIWORA’nın adli tıp açısından öneminin vurgulanması amaçlandı.
Üç yaşında bir erkek çocuğu otomobil çarpması sonrasında paraplejik halde acil servise getirıldi, BT’de ve direkt radyografik incelemelerde herhangi bir kemik kırığı veya çıkık olmamakla birlikte manyetik rezonans görüntülemede T3-4 ve T6-7 seviyelerinde omurilikte tama yakın ve tam kat kesi ile bütünlük kaybı izlendi.
Bugüne kadar literatürde sadece iki adet çift seviyeli SCIWORA olgusu bildirilmiştir. Ancak bu olgu çift seviyeli SCIWORA’nın tam kat kesi ile birlikte görüldüğü ilk olgudur. Trafik kazasının adli tıp açısından rekonstrüksiyonu ile ilgili olarak bu olgudaki yaralanma mekanizması tam anlaşılamamıştır.

Anahtar Kelimeler: SCIWORA, omurilik yaralanması, adli tıp

Double-level spinal cord injury without vertebral fracture or dislocation: A case report

Mehmet Atılgan
Department Of Forensic Medicine, Akdeniz University Medical Faculty, Antalya, Turkey

Spinal cord injuries without evidence of vertebral fracture or dislocation on plain radiographs and computed tomography are referred to as SCIWORA (Spinal Cord Injury without Radiological Abnormality). This entity is seen more often in children due to the specific anatomical and functional properties of the pediatric spine. The aim of this study was to present a rare case in which SCIWORA occurred at two levels simultaneously with complete anatomic transection and to emphasize the importance of SCIWORA in forensic medicine. A three-year-old boy was admitted to the emergency department with paraplegia after being hit by a car. Computed tomography and plain radiographs failed to reveal any bone fracture or dislocation. However, magnetic resonance imaging showed loss of continuity with near-complete and complete anatomic transection of the spinal cord at the T3-4 and T6-7 levels. According to the literature, only two cases of double-level SCIWORA have been reported previously. However, this is the first case of double-level SCIWORA with complete anatomic transection. The mechanism of injury in the case reported here remains obscure regarding the forensic reconstruction of the event.

Keywords: SCIWORA, spinal cord injury; forensic medicine.

Mehmet Atılgan. Double-level spinal cord injury without vertebral fracture or dislocation: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 80-82

Sorumlu Yazar: Mehmet Atılgan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe