p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Yaşlılarda akut apandisit tanısında skorlama sistemleri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 396-400 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.03780

Yaşlılarda akut apandisit tanısında skorlama sistemleri

Ali Konan1, Mutlu Hayran2, Yusuf Alper Kılıç1, Derya Karakoç1, Volkan Kaynaroğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Literatürde, yaşlılarda akut apandisitin özellikleri bazı çalışmalarda tarif edilmiştir, ancak skorlama sistemlerinin uygulanabilirliğini değerlendiren bir çalışma yoktur. Bu çalışmanın amacı 65 yaşından yaşlı hastalarda Alvarado ve Lintula skorlarını karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanısı patolojik inceleme ile kesinleşmiş 65 yaşından yaşlı hastalar, büyük acil polikliniğine başvuruları sonucunda spesifik olmayan karın ağrısı tanısı almış aynı yaş grubundaki hastalarla başvuru yılına göre sınıflandırılarak karşılaştırıldı. Alvarado ve Lintula skorları hasta dosyalarından retrospektif olarak hesaplandı.
BULGULAR
Her iki skorlama metodu da apandisite bağlı karın ağrısı ve spesifik olmayan karın ayrısını ayırt etmede başarılı bulundu. Alvarado skoru, Lintula skoruna göre öngörme özelliği açısından üstündü. Kontrol ve apandisit gruplarında iki parametrenin (tınlayıcı, tiz bağırsak sesleri olması veya bağırsak seslerinin alınamaması ve bulantı) prevalansı benzerdi. İki skor, bu iki parametre olmadan tekrar hesaplandı. Düzenleme sonrası iki skorda daha iyi ve birbirlerine daha çok benzer sonuçlar verdi.
SONUÇ
Geriatrik yaş grubunda hem Alvarado hem de Lintula skorlarının akut apandisitin tanısında yüksek sensitivite ve spesifitesi vardır. Bu skorların performansları “bulantı” ve “tınlayıcı, tiz bağırsak sesleri olması veya bağırsak seslerinin alınamaması” parametreleri çıkartıldığında daha iyi hale gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Alvarado skoru; yaşlı; Lintula skoru.

Scoring systems in the diagnosis of acute appendicitis in the elderly

Ali Konan1, Mutlu Hayran2, Yusuf Alper Kılıç1, Derya Karakoç1, Volkan Kaynaroğlu1
1Department Of Surgery, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Anakara
2Department Of Preventive Oncology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara

BACKGROUND
Although special features of acute appendicitis in the elderly have been described in some studies, no studies evaluating the applicability of appendicitis scores exist in the literature. The aim of this study was to compare Alvarado and Lintula scores in patients older than 65 years of age.
METHODS
Patients older than 65 years with appendicitis confirmed by pathology report were matched by year of admission with a group of patients admitted to the emergency department with non-specific abdominal pain. Alvarado and Lintula scores were calculated retrospectively from patient charts.
RESULTS
Both scores were observed to operate well in distinguishing between abdominal pain due to appendicitis and non-specific abdominal pain. The Alvarado score was a better predictor compared to the Lintula score. Two parameters (absent, tingling or high-pitched bowel sounds and nausea) had similar prevalence in the control and appendicitis groups. We selected to recalculate the two scores with the exclusion of these two parameters. The two scores performed better but were more similar to each other after the modification.
CONCLUSION
Both Alvarado and Lintula scores have a high sensitivity and specificity in the diagnosis of acute appendicitis in the geriatric age group. Their performance improves with exclusion of the two parameters “nausea” and “absent, tingling or high-pitched bowel sounds”.

Keywords: Acute appendicitis, Alvarado score; elderly; Lintula score.

Ali Konan, Mutlu Hayran, Yusuf Alper Kılıç, Derya Karakoç, Volkan Kaynaroğlu. Scoring systems in the diagnosis of acute appendicitis in the elderly. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 396-400

Sorumlu Yazar: Ali Konan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce