p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Doğu Azerbaycan bölgesinde helikopter acil sağlık hizmetleri: Hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 427-433 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.04788

Doğu Azerbaycan bölgesinde helikopter acil sağlık hizmetleri: Hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi

Amir Ghaffarzad1, Amin Ghalandarzadeh1, Farzad Rahmani1, Rouzbeh Rajaei Ghafouri1, Fatemeh Dorosti2, Hamid Reza Morteza-bagi1
1Acil Tıp Araştırma Ekibi, Tabriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Tebriz-İran
2Öğrenci Araştırma Komitesi, Tabriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Tebriz-İran

AMAÇ: Doğu Azerbaycan bölgesinde helikopter ile acil sağlık hizmetleri yoluyla taşınan hastaların sonuçlarını değerlendirmeyi hedefledik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu retrospektif kesitsel çalışma, Ağustos 2014–Mart 2017 arası Tebriz Helikopter ile Acil Sağlık Hizmetleri merkezi tarafından taşınan hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Veri toplamak için merkezin kayıtları kullanıldı. İstatistiksel analiz SPSS v.20 yazılımı ile yapıldı; istatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05’in altında kabul edildi.
BULGULAR: Tebriz hastanelerine 167 görevle toplam 268 hasta sevk edildi. Hastaların ortalama yaşı 34.26±19.43 idi ve 173 (%65) hasta erkekti. Çağrıların en yaygın nedeni profesyonel bakım ihtiyacı idi (%91.4). Görevlerin çoğu kırsal yollar üzerindeydi. Hedeflerin ortalama mesafesi yaklaşık 99.13±35.9 km, ortalama transfer süresi 54.68±14.17 dakika iken, ortalama tahmini kara rota süresi 86.38±26.26 dakikaydı. En yaygın tanı travmaydı; Glasgow Koma Skalası (GCS) 13’ün üzerinde ve hastaların çoğunun yaşamsal bulguları stabildi. Hastaların yaklaşık yüzde 98’i sıvı tedavisi almış ve yüzde 71’i immobil idi ve sadece yüzde 6’sının entübasyona ihtiyacı vardı. Ayrıca, hastaların yüzde 28’inin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) ihtiyacı vardı ve bunların yüzde 56’sı daha sonra vefat etti. Ayrıca, hastaların yüzde 28’inin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) ihtiyacı vardı ve bunların yüzde 56’sı daha sonra hayatını kaybetti.
TARTIŞMA: Sonuçlarımız, Tebriz helikopter acil sağlık hizmetlerinin hasta nakil süresini kısalttığını ve ölüm oranını uluslararası standartlara yaklaştırdığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hava yolu ile acil bakım, helikopter acil sağlık hizmetleri; İran.

Helicopter Emergency Medical Services in East Azerbaijan province: Assessment of patients’ outcome

Amir Ghaffarzad1, Amin Ghalandarzadeh1, Farzad Rahmani1, Rouzbeh Rajaei Ghafouri1, Fatemeh Dorosti2, Hamid Reza Morteza-bagi1
1Emergency Medicine Research Team, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz-Iran
2Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz-Iran

BACKGROUND: In this study, we aimed to evaluate the outcomes of patients transported by Helicopter Emergency Medical Services in East Azerbaijan Province.
METHODS: This retrospective cross-sectional study was conducted on patients transported by the HEMS centre of Tabriz from August 2014 to March 2017. Records of the centre were used to collect data. Statistical analysis was performed by SPSS software version 20; the statistical significance level was considered below 0.05.
RESULTS: In this study, 268 patients were transferred to Tabriz hospitals by 167 missions performed. The mean age of patients was 34.26±19.43, and 173 (65%) patients were male. The most common reason for call-out was the need for professional care (91.4%). The target of the majority of missions was on countryside routes. The mean distance of destinations was about 99.13±35.9 Kms, with a mean transference time of 54.68±14.17 minutes, while the mean estimated ground route time was 86.38±26.26 minutes. The most prevalent diagnosis was trauma; The Glasgow Coma Scale (GCS) and vital signs of the majority of patients were above 13 and stable, respectively. About 98 percent of patients received fluid therapy, and 71 percent were immobilized, and only 6 percent needed intubation. Also, 28 percent of patients needed Intensive Care Unit (ICU), 56 percent of whom passed away later.
CONCLUSION: Our results suggest that Tabriz HEMS missions have reduced the patient transport time and also made the mortality rate closer to international standards.

Keywords: Air emergency, Helicopter Emergency Medical Services (HEMS); Iran.

Amir Ghaffarzad, Amin Ghalandarzadeh, Farzad Rahmani, Rouzbeh Rajaei Ghafouri, Fatemeh Dorosti, Hamid Reza Morteza-bagi. Helicopter Emergency Medical Services in East Azerbaijan province: Assessment of patients’ outcome. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 427-433

Sorumlu Yazar: Hamid Reza Morteza-bagi, Iran
Makale Dili: İngilizce