p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Yeni bir merkezde artan penetran kardiyak travma vakaları [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 54-58

Yeni bir merkezde artan penetran kardiyak travma vakaları

İlker Mataracı1, Adil Polat2, Deniz Çevirme1, Fuat Büyükbayrak1, Ahmet Şaşmazel1, Eylem Tuncer1, Murat Songur1, Vedat Erentuğ1, Kaan Kırali1, Cevat Yakut1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Elazığ Asker Hastanesi

AMAÇ
Penetran kardiyak yaralanma nedeniyle cerrahi tedavi gören hastalarda tanı ve acil cerrahi yaklaşımın önemini vurgulamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haziran 2005 tarihinde Cevizli Kartal’daki yeni hizmet binasına taşındı. Bu bölgede hizmet binasının şehrin ana arterlerine yakın konumlanması nedeniyle travmalı olguların sayısında artış söz konusudur. Bu çalışmada, Haziran 2005-Eylül 2008 tarihleri arasında penetran kardiyak yaralanma tanısıyla kliniğimize başvuran olgular retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR
Penetran kardiyak yaralanma ön tanısıyla 26 hasta kliniğimize başvurdu. Bu hastaların 20’sine cerrahi onarım işlemi uygulandı. Olguların birinde (%5) ateşli silah, geri kalanında (%95) ise kesici delici alet ile yaralanma mevcuttu. Hastaların 4’ü (%20) kadın, 16’sı (%80) erkekti. Yaş ortalaması 24,9±10,1 (12-49) idi. Tanıda klinik bulgulara ek olarak telekardiyografi ve transtorasik ekokardiyografi kullanıldı. Cerrahi onarımda 14 hastada mediyan sternotomi ve 6 olguda sol anterolateral torakotomi uygulandı. Hastaların 12’sinde sağ ventrikül, birinde pulmoner arter ve yedisinde sol ventrikül yaralanması vardı. İlave olarak beş hastada akciğer, bir hastada brakiyosefalik ven ve bir hastada koroner arter yaralanması saptandı. Bir hasta kanama nedeniyle revizyona alındı. Postoperatif dönemde iki hasta (%10) kaybedildi.
SONUÇ
Penetran kardiyak yaralanma olgularında hastaların hızlı transferi, tanının doğru ve çabuk koyulması ve agresif cerrahi onarım uygulanması ile hayatta kalma oranları artacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, penetran kardiyak travma.

Increasing numbers of penetrating cardiac trauma in a new center

İlker Mataracı1, Adil Polat2, Deniz Çevirme1, Fuat Büyükbayrak1, Ahmet Şaşmazel1, Eylem Tuncer1, Murat Songur1, Vedat Erentuğ1, Kaan Kırali1, Cevat Yakut1
1Kartal Kosuyolu High Graduate Education And Research Hospital
2Military Hospital Of Elazıg

BACKGROUND
Our aim was to express the importance of emergency diagnosis and surgical approach in penetrating cardiac trauma patients.
METHODS
Koşuyolu Heart and Research Hospital moved to its new location in Cevizli Kartal in June 2005. Due to its close proximity to the main roads of the city, the number of trauma cases has increased tremendously. We have retrospectively examined our penetrating cardiac trauma cases treated between June 2005 and September 2008.
RESULTS
Twenty-six trauma cases were admitted to our clinic with penetrating cardiac trauma. Twenty of them were operated on an emergency basis. One (5%) had a gunshot wound while the other 19 (95%) had stab wounds. Four were female (20%) and 16 were male (80%). Average age of the patients was 24.9±10.1 (12-49) years. Telecardiography and transthoracic echocardiography were used for diagnosis. Surgical approaches were median sternotomy in 14 and left anterolateral thoracotomy in 6 cases. The right ventricle was damaged in 12, left ventricle in 7 and pulmonary artery in 1. Additionally, 5 patients had lung injury, 1 had brachiocephalic vein injury and 1 had coronary artery injury. One patient was re-explored for bleeding. There were two mortalities (10%) postoperatively.
CONCLUSION
Rapid transfer to the emergency department, accurate and quick diagnosis and aggressive surgical approach will increase survival in penetrating cardiac trauma.

Keywords: Emergency surgery, penetrating cardiac trauma.

İlker Mataracı, Adil Polat, Deniz Çevirme, Fuat Büyükbayrak, Ahmet Şaşmazel, Eylem Tuncer, Murat Songur, Vedat Erentuğ, Kaan Kırali, Cevat Yakut. Increasing numbers of penetrating cardiac trauma in a new center. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 54-58

Sorumlu Yazar: İlker Mataracı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce