p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Beyin hasarı olan hastalarda çok kesitli bilgisayarlı tomografide optik sinir kılıfı ölçümleri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 316-320 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.27985

Beyin hasarı olan hastalarda çok kesitli bilgisayarlı tomografide optik sinir kılıfı ölçümleri

Murat Özsaraç1, Fatih Düzgün2, Yalçın Gölcük1, Yüksel Pabuşcu2, Adnan Bilge1, Mehmet İrik1, Halil Yılmaz1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa

AMAÇ: Günümüzde, kafa içi basıncın (KİB) belirlenmesinde, optik sinir kılıfı çapı (OSKÇ) ölçümlerinden faydalanılabileceği belirtilmektedir. KİB artışı, intrakraniyal yaralanmaların doğal bir sonucudur. Bu çalışmada, çok kesitli bilgisayarlı beyin tomografisindeki, pozitif intrakraniyal bulgular ve OSKÇ genişlemesi arasındaki ilişki değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 161 hastanın çok kesitli BT görüntüleri geriye dönük incelendi. Ölçümler, kesitlerde optik sinirin en geniş görüldüğü bölge beş kez büyütülerek yapıldı.
BULGULAR: Çok kesitli beyin tomografisi görüntülerinde, 54 hastada kafa içi hasar tespit edilirken, 107 hastada edilmedi. Pozitif tomografi bulguları ile OSKÇ artışı arasında anlamlı ilişki olduğu belirlendi, 5.60±0.75 mm ve 5.35±0.75 mm (p=0.038). ROC eğrisinin altında kalan alan, 0.600 (%95 güven aralığında 0.508–0.692; p<0.039). OSKÇ eşik değeri ≥5 mm, duyarlılık %80, özgüllük %36 olarak belirlendi.
TARTIŞMA: Bu çalışma, çok kesitli tomografilerde incelenen kafa içi hasar ile OSKÇ artışı arasında anlamlı ancak zayıf bir ilişki olduğunu gösterdi. Beyinde ciddi yapısal değişikliklere ve kanamaya yol açacak travmalar, optik sinirin genişlemesi üzerinde ancak sınırlı bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Beyin hasarı, bilgisayarlı tomografi; kafa içi basınç; kafa içi hipertansiyon; optik sinir kılıfı çapı.

Multislice computed tomographic measurements of optic nerve sheath diameter in brain injury patients

Murat Özsaraç1, Fatih Düzgün2, Yalçın Gölcük1, Yüksel Pabuşcu2, Adnan Bilge1, Mehmet İrik1, Halil Yılmaz1
1Department of Emergency Medicine, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Turkey
2Department of Radiology, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Turkey

BACKGROUND: Currently, the measurement of optic nerve sheath diameter (ONSD) has been offered as a possible indicator of
intracranial pressure (ICP). Increased ICP is observed during intracranial injury. The objective of this study was to evaluate the relationship
between increased ONSD and positive intracranial findings from multislice computed tomography (CT) of the brain.
METHODS: In total, CT scans of 161 patients were retrospectively reviewed. The image that showed the largest ONSD was magnified
five times.
RESULTS: The CT scan revealed intracranial lesions in 54 patients and no intracranial lesions in 107 patients. A significant relationship
was observed between positive CT findings and increased ONSD: 5.60±0.75 mm vs. 5.35±0.75 mm (p=0.038). The area under the
receiver operating characteristic curve was 0.600 (95% confidence interval, 0.508–0.692; p<0.039). A cut-off value of ≥5.0 mm had a
sensitivity and specificity of 80% and 36%, respectively.
CONCLUSION: This study demonstrated a significant yet poor relationship between intracranial injury and increased ONSD from
the multislice CT scan. Severe structural changes in the brain and trauma that causes bleeding have only limited effects on the extension
of the optic nerve.

Keywords: Brain injury, computed tomography, intracranial hypertension; intracranial pressure; optic nerve sheath diameter.

Murat Özsaraç, Fatih Düzgün, Yalçın Gölcük, Yüksel Pabuşcu, Adnan Bilge, Mehmet İrik, Halil Yılmaz. Multislice computed tomographic measurements of optic nerve sheath diameter in brain injury patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 316-320

Sorumlu Yazar: Murat Özsaraç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce