p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Zor endotrakeal entübasyonu hangi test en iyi tahmin eder? İleriye yönelik bir kohort çalışması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 477-485 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.34460

Zor endotrakeal entübasyonu hangi test en iyi tahmin eder? İleriye yönelik bir kohort çalışması

Güray Alp1, Müge Koşucu2
1Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Trabzon

AMAÇ: Entübasyonu zor olacak hastaların belirlenmesi, gerekli önlemlerin alındığından emin olmak çok önemlidir. Bu çalışmada, zor endotrakeal entübasyonu (DEI) öngörmede kullanılan hemen hemen tüm testlerin gücünü göstermeyi ve bu amaçla hangi testlerin daha doğru olduğunu belir-lemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu gözlemsel çalışma, Mayıs 2015 ile Ocak 2016 tarihleri arasında Türkiye’de üçüncü basamak bir hastanenin anesteziyoloji bölümünde yapıldı (n=501). DEI için kullanılan toplam 25 parametre ve 22 test Cormack-Lehane sınıflamasına (altın standart) göre oluşturulan gruplara göre karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama yaş 49.83±14.00 yıldı ve 259 (%51.70) hasta erkekti. DEI sıklığını %7.58 olarak bulduk. Mallampati sınıflaması, atlanto-oksi-pital eklem hareket testi (AOJMT), üst dudak ısırma testi, mandibulohyoid mesafe (MHD), maksillofaringeal açı, tiromental mesafe yükseklik oranı testi ve maske ventilasyon testi bağımsız olarak zor entübasyon ile ilişkiliydi.
TARTIŞMA: Bu çalışmada 22 testin karşılaştırılmasına rağmen, elde edilen sonuçlar zor entübasyonu öngören tek bir testi kesin olarak tanımlaya-mamaktadır. Bununla birlikte, sonuçlarımız MHD (yüksek duyarlılık ve negatif prediktif değer) ve AOJMT’nin (yüksek özgüllük ve pozitif prediktif değer) zor entübasyonu öngörmede en faydalı testler olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Atlanto-oksipital eklem hareketi testi, maksillofaringeal açı, mallampati sınıflandırması; mandibulohyoid mesafe; tahmin edici testler; tiro-mental mesafe yükseklik oranı testi; üst dudak ısırma testi, zor endotrakeal entübasyon.

Which test best predicts difficult endotracheal intubation? A prospective cohort study

Güray Alp1, Müge Koşucu2
1Department of Critical Care, Ankara City Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon-Türkiye

BACKGROUND: It is critical to identify patients whose intubation will be difficult to ensure that necessary precautions are taken. In this study, we aimed to show the power of almost all tests used to predict difficult endotracheal intubation (DEI), and to determine which test are more accurate for this purpose.
METHODS: This observational study conducted between May 2015 and January 2016 at department of anesthesiology of a tertiary hospital in Turkey (n=501). A total of 25 parameters and 22 tests used for DEI were compared according to groups formed according to the Cormack-Lehane classification (gold standard).
RESULTS: The mean age was 49.83±14.00 years, and 259 (51.70%) patients were males. We found difficult intubation frequency to be 7.58%. Mallampati classification, atlanto-occipital joint movement test (AOJMT), upper lip bite test, mandibulohyoid distance (MHD), maxillopharyngeal angle, height-to-thyromental distance ratio, and mask ventilation test were independently associated with difficult intubation.
CONCLUSION: Despite comparing 22 tests, the results obtained in this study cannot definitively identify any single test that pre-dicts difficult intubation. Nonetheless, our results show that MHD (high sensitivity and negative predictive value) and AOJMT (high specificity and positive predictive value) are the most useful tests to predict difficult intubation.

Keywords: Atlanto-occipital joint movement test, difficult endotracheal intubation, height-to-thyromental distance ratio; mallampati clas-sification; mandibulohyoid distance; mask ventilation test; maxillopharyngeal angle; predictor tests; upper lip bite test.

Güray Alp, Müge Koşucu. Which test best predicts difficult endotracheal intubation? A prospective cohort study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 477-485

Sorumlu Yazar: Güray Alp, Türkiye
Makale Dili: İngilizce