p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut apandisit tanısında bilgisayarlı tomografi ne kadar etkili kullanılıyor? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 311-315 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.36390

Akut apandisit tanısında bilgisayarlı tomografi ne kadar etkili kullanılıyor?

Pinar Yazici, Ayhan Oz, Kinyas Kartal, Muharrem Battal, Esin Kabul Gurbulak, İsmail Ethem Akgun, Sıtkı Gurkan Yetkin, Mehmet Mihmanli
Şi̇şli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Gelişen teknolojik imkanlar ve bunlara kolay ulaşım ile birlikte akut apandisit hastalarının tanısında hemen her hastada kullanılan ultrasonografi (USG) -özellikle klinik şüphede kalınan hastalarda- bilgisayarlı tomografi (BT) ile desteklenmektedir. Biz bu çalışmada özellikle Alvarado skorlaması ve US sonuçları göz önüne alınarak akut apandisit tanısında kullanılan BT’nin ne kadar etkin kullanıldığını araştırmayı hedefledik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mayıs 2013 ve Şubat 2016 tarihleri arasında acil serviste değerlendirilerek tedavisi düzenlenen akut apandisit hastaları etik kurul onaylı veriler analiz edilerek geriye dönük tarandı. Ameliyat öncesi BT kullanılan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların demografi verileri, Alvarado skorları, USG ve BT raporları, BT istenen bölüm (acil servis-cerrahi), ameliyat notları ve patoloji sonuçları kayıt edildi.
BULGULAR: Çalışma sürecinde tedavi edilen 811 akut apandisit hastasından 208’ine (%25) BT çekildiği saptandı. Hastaların hepsine en az bir kez USG yapılmıştı ve %53’ünde (n=112) USG negatif idi. Alvarado skorları ortalama 5±1.5 (dağılım: 3–8) idi. Bilgisayarlı tomografi istemlerinin %42’si acil hekimleri tarafından %57’si cerrahlar tarafından istenmişti. Acil servis ve cerrahi branşlarının BT istemi yaptıkları hastaların ortalama Alvarado skorları sırasıyla 4.7 ve 5.6 olarak bulundu (p=0.013). Apendiks patolojisi normal saptanan (n=29, %14) hastalarda negatif BT oranı anlamlı yüksek (p=0.042); yaş ve Alvarado skoru anlamlı düşük (sırasıyla, p=0.015 ve 0.037) saptandı.
TARTIŞMA: Alvarado skorunun BT çekilen hastaların çoğunda 5–8 arasında olması ve çoğunlukla USG negatif hastalarda olmak üzere %25 oranında uygulanması ameliyat öncesi BT’nin apandisit tanısında etkin kullanıldığı lehine yorumlanabilir. Bu sonuçlar ışığında çalışmamızdaki negatif apendektomi oranları göz önüne alındığında BT’nin daha etkin kullanımını sağlamak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, akut batın; Alvarado skoru; bilgisayarlı tomografi.

Emergency computed tomography for the diagnosis of acute appendicitis: How effectively we use it?

Pinar Yazici, Ayhan Oz, Kinyas Kartal, Muharrem Battal, Esin Kabul Gurbulak, İsmail Ethem Akgun, Sıtkı Gurkan Yetkin, Mehmet Mihmanli
Department of General Surgery, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: Technological developments support using ultrasonography (US) in all patients, if available, and advanced diagnostic methods such as abdominal computed tomography (CT) in case of clinical suspicion during diagnostic process of acute appendicitis. We aimed to investigate whether CT was appropriately and efficiently used in the diagnosis of acute appendicitis.
METHODS: Between May 2013 and February 2016, 811 patients who underwent appendectomy were retrospectively reviewed from an IRB-approved database, and those who underwent a preoperative CT were enrolled into the study. Results of Alvarado scores and US were recorded in addition to which clinic requested the CT (general surgery or emergency department).
RESULTS: The frequency of CT use in the diagnostic process was 25% (n=208/811). Ultrasound was negative for appendicitis in 53% of these patients. The mean Alvarado score was 5±1.5 (range: 3–8). General surgeons requested 57% of CTs. Alvarado scores were significantly higher in patients whose CT was requested by general surgery than in those whose CT was requested by the emergency clinic (5.6 vs. 4.7, p=0.013). Regarding histopathological results, age and Alvarado scores were significantly lower (p=0.015 and 0.037, respectively), whereas the frequency of negative CT was significantly higher (p=0.042) in those with negative appendectomy (n=29, 14%).
CONCLUSION: Most patients who underwent CT in the diagnostic process had an Alvarado score between 5 and 8 and negative ultrasound for appendicitis preoperatively. These findings may provide efficient use of CT in the diagnosis of appendicitis with an acceptable rate of 25% compared with the findings in current literature. However, further research is needed to ensure more efficient use of CT because negative appendectomy has been a concern in our series despite promising results of this study.

Keywords: Acute abdomen, acute appendicitis; Alvarado score; computed tomography.

Pinar Yazici, Ayhan Oz, Kinyas Kartal, Muharrem Battal, Esin Kabul Gurbulak, İsmail Ethem Akgun, Sıtkı Gurkan Yetkin, Mehmet Mihmanli. Emergency computed tomography for the diagnosis of acute appendicitis: How effectively we use it?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 311-315

Sorumlu Yazar: Pinar Yazici, Türkiye
Makale Dili: İngilizce