p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Mannheim Peritonit İndeksi ve APACHE II - Peritonitli hastalarda sonucun öngörülmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 27-32

Mannheim Peritonit İndeksi ve APACHE II - Peritonitli hastalarda sonucun öngörülmesi

Ajaz Ahmad Malik, Khurshid Alam Wani, Latif Ahmad Dar, Mehmood Ahmed Wani, Rauf Ahmad Wani, Fazl Qadir Parray
Sher-ı-kashmir Tıp Bilimleri Enstitüsü, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Keşmir, Hindistan.

AMAÇ
Peritonitli hastaların erken prognostik değerlendirmesi, yoğun bakım açısından yüksek risk taşıyan hastaların seçilmesi ve aynı zamanda güvenilir objektif bir şiddet ve operatif risk sınıflaması için tercih edilir. Bu çalışmada, peritonitli hastalarda Akut fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirme skoru (APACHE II) ile Mannheim peritonit indeksi (MPI) gibi skorlama sistemlerinin kullanımı değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
İki yıllık bir periyot boyunca jeneralize peritoniti olan ardışık 101 hasta (69 erkek, 32 kadın) üzerinde prospektif çalışma yürütüldü. Laparotomiden önce hastalara her iki skorlama sistemi de uygulandı. Skorlara esas alınarak, hastalar üç gruba ayrıldı. Hastaların sonuçları kaydedildi ve her iki skorlama sisteminin doğruluğu değerlendirildi.
BULGULAR
MPI sisteminde mortalite; 15’den daha düşük bir skoru olan hastalarda 0 olurken, 16-25 seviyesinde bir skoru olan hastalarda %4 ve 25 seviyesinden daha yüksek bir skoru olan hastalarda da %82,3 oldu. Benzer şekilde, APACHE II sisteminde de 10’dan daha düşük bir skoru olan hastalarda hiçbir mortalite kaydedilmedi. Mortalite; 10-20 seviyesinde bir skoru olan gruplar ile 20 seviyesinden daha yüksek bir skoru olan gruplarda, sırasıyla %35,29 ve %91,7 oldu.
SONUÇ
Her iki skorlama sistemi, mortalitenin öngörülmesinde hassastır. Bununla birlikte, APACHE II, kesin avantajlara sahiptir ve bu nedenle daha kullanışlıdır.

Anahtar Kelimeler: Peritonit, morbidite; mortalite.

Mannheim Peritonitis Index and APACHE II - Prediction of outcome in patients with peritonitis

Ajaz Ahmad Malik, Khurshid Alam Wani, Latif Ahmad Dar, Mehmood Ahmed Wani, Rauf Ahmad Wani, Fazl Qadir Parray
Department Of General Surgery, Sheri Kashmir Institute Of Medical Science, Kashmir, India

BACKGROUND
Early prognostic evaluation of patients with peritonitis is desirable to select high-risk patients for intensive management and also to provide a reliable objective classification of severity and operative risk. This study attempts to evaluate the use of scoring systems such as Acute Physiological and Chronic Health Evaluation score (APACHE II) and Mannheim Peritonitis Index (MPI) in patients with peritonitis.
METHODS
A prospective study was conducted using 101 consecutive patients (69 male, 32 female) having generalized peritonitis over a two-year period. Both scoring systems were applied to patients before laparotomy. Based upon the scores, patients were arranged into three groups. The outcome of patients was noted and the accuracy of the two systems was evaluated.
RESULTS
In the MPI system, mortality was 0 in the group of patients with a score of less than 15, while it was 4% in the patients scoring 16-25 and 82.3% in those with scores of more than 25. Similarly, in the APACHE II system, no mortality was noted in patients with scores less than 10. Mortality was 35.29% and 91.7% in the groups scoring 10-20 and more than 20, respectively.
CONCLUSION
Both scoring systems are accurate in predicting mortality; however, the APACHE II has definitive advantages and is therefore more useful.

Keywords: Peritonitis, morbidity; mortality.

Ajaz Ahmad Malik, Khurshid Alam Wani, Latif Ahmad Dar, Mehmood Ahmed Wani, Rauf Ahmad Wani, Fazl Qadir Parray. Mannheim Peritonitis Index and APACHE II - Prediction of outcome in patients with peritonitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 27-32

Sorumlu Yazar: Mehmood Ahmed Wani, India
Makale Dili: İngilizce