p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Kafa Yaralanmalarında Sonucu Belirleyen Etkenler [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 125-132 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.37928

Kafa Yaralanmalarında Sonucu Belirleyen Etkenler

Serkan Akyel1, Osman Şimşek2, Necdet Süt3
1Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

AMAÇ
Bu çalışmada, yetişkin kafa yaralanmalı olgularda hasta kayıt sistemimizden elde edilebilen verilerin sonuç üzerine etkisi araştırıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Trakya Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilm Dalı ve Yoğun Bakım Ünitelerine yatırılan 356 KY tanılı yetişkin olgunun kayıtları incelendi. Elde edilen veriler istatistiksel olarak incelendi.

BULGULAR
Yaş (p=0,012), havayolu tüplenmesi (p<0,001), olay yeri ve Acil Birimde saptanan GKÖ değerleri (p<0,001), kümelen sistolik ve diastolik TA değerleri (p<0,001, eşlik eden göğüs (p=0,001) ve karın (p=0,041) yaralanması, anizokori (p=0,001), IR (p<0,001), kafatası içi radyolojik bulgulardan SDK (p<0,001), BE (p=0,006), ySAK (p<0,001), yBİK (p=0,005) ve BÖ (p<0,001), cerrahi girişim yapılması (p<0,001) ve hastane infeksiyonu varlığı (p<0,001) verilerinin sonuç üzerinde anlamlı farklılık oluşturduğu saptandı.

SONUÇ
Kafa yaralanmalarına bağlı ölümlerin azaltılmasında temel amaç kaza oluşumunun azaltılması olmalı, ayrıca ilk müdahale ve hastane bakım şartları yaralanmalı olgular için iyileştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kafa yaralanması, Yaranlanma nedeni, Yaş, GKÖ, Sonuç

Effecting Factors of Outcome in Head Injury

Serkan Akyel1, Osman Şimşek2, Necdet Süt3
1Bayburt State Hospital, Health Ministiry
2Department Of Neurosurgery, Medical Faculty Of Trakya University
3Department Of Biostatistics, Medical Faculty Of Trakya University

BACKGROUND
In this study, the data that can be obtained from our patient record system is investigated to effect on the outcome in the adult head injured patients.

METHODS
The records of 356 adult head injured patients hospitalized in Trakya University Hospital, Department of Neurosurgery and Intensive Care Unit have been examined. Result of the obtained data has been analyzed by statistically.

RESULTS
Age (p=0.012), using airway tube (p<0.001), values of GCS was detected on injury side and Emergency Unit (p<0.001), clustered systolic and diastolic TA values (p<0.001, accompanied by chest (p=0.001) and abdominal (p=0.041), injury, anisocoria (p=0.001), pupillary ligth responce (p<0.001), intracranial radiologic findings such as; SDH (p<0.001), brain contusion (p=0.006), traumatic SAH (p<0.001), traumatic ICH (p=0.005) and brain edema (p<0.001), doing surgical procedure (p<0.001) and presence of nosocomial infection (p<0.001) make significant differences on the outcome were found.

CONCLUSION
Main aim must be reducing the formation of an accident at reducing of death due to head injuries; additionally, emergency and hospital care facilities should be developed injury cases.

Keywords: Head injury, Cause of injury, Age, GCS, Outcome

Serkan Akyel, Osman Şimşek, Necdet Süt. Effecting Factors of Outcome in Head Injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 125-132

Sorumlu Yazar: Osman Şimşek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe