p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Çocuklarda akut karın ile başvuran karın içi lenfanjiyomların intralezyonel bleomisin enjeksiyonu tedavisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 499-504 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.37963

Çocuklarda akut karın ile başvuran karın içi lenfanjiyomların intralezyonel bleomisin enjeksiyonu tedavisi

Rahşan Özcan1, Ali Ekber Hakalmaz1, Senol Emre1, Ayten Ceren Bakır1, Süreyya Aydın1, Fatih Gulsen2, Osman Faruk Senyuz1, Gonca Topuzlu Tekant1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Çocuklarda akut karın ile başvuran intraabdominal lenfanjiomların (IAL) acil intralezyonel bleomisin enjeksiyonu (İBİ) tedavisinin sonuçlarını değerlendirdik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2013 ile Ocak 2020 arasında akut İAL nedeniyle acil İBİ yapılan hastaların kayıtları geriye dönük olarak yaş, başvuru semptomları, kist tipi, enjeksiyon sayısı, tedavi öncesi ve sonrası kist hacmi, klinik yanıt, komplikasyonlar ve takip açısından değerlendirildi. BULGULAR: Ortalama yaşı 4.3 (2–13 yıl) olan altı hasta tedavi edildi. Başvuru semptomları akut karın ağrısı (n=4), karın şişliği (n=1), hipoprotei-nemi ve şilöz asit (n=1) idi. Lezyonlar dört hastada makrokistik, iki hastada makro ve mikro kistik tipteydi. Enjeksiyon sayısı ortalama 2 (1–11) idi. Ortalama kist hacmi tedaviden sonra 567 cm3’ten (117–1656 aralığı) 3.4 cm3’e (0–13.8 aralığı) dramatik bir şekilde azaldı (p=0.028). Tedavi yanıtı, kistlerin tamamen kaybolduğu dört hastada mükemmelken, geri kalan iki hastada iyiydi. Ortalama 40 aylık (16–56 ay) takip döneminde erken veya geç komplikasyon veya nüks gözlenmedi.
TARTIŞMA: İBİ, akut başvuran IAL tedavisinde tatmin edici sonuçlar veren güvenli, hızlı ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Primer ve tekrarlayan lezyonlarda önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bleomisin, cerrahi; kistik lenfatik malformasyon; lenfanjiom; skleroterapi.

Intralesional bleomycin injection treatment of intra-abdominal lymphangiomas presenting with acute abdomen in children

Rahşan Özcan1, Ali Ekber Hakalmaz1, Senol Emre1, Ayten Ceren Bakır1, Süreyya Aydın1, Fatih Gulsen2, Osman Faruk Senyuz1, Gonca Topuzlu Tekant1
1Department of Pediatric Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
2Department of Radiology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: We evaluated the results of urgent intralesional bleomycin injection (IBI) treatment of intra-abdominal lymphan-giomas (IAL) presenting with acute abdomen in children.
METHODS: The records of patients who underwent urgent IBI due to acutely presenting IAL between January 2013 and January 2020 were reviewed retrospectively in terms of age, presenting symptoms, cyst type, number of injections, pre- and post-treatment cyst volume, clinical response, complications, and follow-up.
RESULTS: Six patients with a mean age of 4.3 years (2–13 years) were treated. Presenting symptoms were acute abdominal pain (n=4), abdominal distention (n=1), hypoproteinemia and chylous ascites (n=1). Lesions were of macrocystic type in four and macro and micro cystic in two patients. The median number of injections performed was 2 (1–11). Mean cyst volume reduced dramatically from 567 cm3 (range 117–1656) to 3.4 cm3 (range 0–13.8) after treatment (p=0.028). Treatment response was excellent in four patients with complete resolution of the cysts, while good in the remaining two. No early or late complications or recurrence was observed in a mean follow-up period of 40 months (16–56 months).
CONCLUSION: IBI is a safe, fast, and easily applicable method with satisfactory results in the treatment of acutely presenting IAL. It may be recommended in primary as well as recurrent lesions.

Keywords: Bleomycin, cystic lymphatic malformation; lymphangioma; sclerotherapy; surgery.

Rahşan Özcan, Ali Ekber Hakalmaz, Senol Emre, Ayten Ceren Bakır, Süreyya Aydın, Fatih Gulsen, Osman Faruk Senyuz, Gonca Topuzlu Tekant. Intralesional bleomycin injection treatment of intra-abdominal lymphangiomas presenting with acute abdomen in children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 499-504

Sorumlu Yazar: Rahşan Özcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce