p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Non-malign acil sol kolon cerrahisi: klinik sonuçlar ve komplikasyonlar üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 290-296 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.40009

Non-malign acil sol kolon cerrahisi: klinik sonuçlar ve komplikasyonlar üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi

Mehmet Sabri Çiftçi1, Burak Uçaner2, Mehmet Zeki Buldanlı2
1Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Acil kolorektal rezeksiyonlar genel cerrahi pratiğinde önemli yer tutmakta ve sol kolon yerleşimli patolojiler azımsanmayacak ölçüde görülmektedir. Çalışmamızda, benign etiyolojili izole sol kolon cerrahisi sonuçlarını klinikopatolojik ve biyokimyasal veriler üzerinden değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Üçüncü basamak bir hastane genel cerrahi kliniğinde, Ocak 2017-Ocak 2022 tarihleri arasında malignite acilleri haricinde sol kolon cerrahisi yapılan hastaların, demografik, klinik ve laboratuvar verileri retrospektif olarak taranarak istatistiksel analizi yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 48 hastanın yaş ortalaması 56.9±16.4 yıl idi. En sık acil cerrahi endikasyonu komplike akut divertikülit idi (n=19, %39.6). En sık yapılan cerrahi teknik hartmann prosedürüydü (n=30, %62.5). Postoperatif morbidite ve mortalite (30 gün içinde) oranımız sırasıyla %27.1 ve %8.3 idi. İleri yaş (ortalama 65.4±15.8’e karşın 53.8±15.7, p=0.028), preoperatif vazopressör ajan kullanımı, daha düşük trombosit düzeyleri, hipoalbuminemi (<3 mg/dl) ve azotemi (üre>20 mg/dl) artmış postoperarif morbiditeyle ilişkiliydi. Komorbidite, American Society of Anesthesiologists (ASA) skoru, cerrahi teknik ve diğer klinik veriler ile postoperatif sonuçlar arasında istatistiksel anlamlılık bulunamadı.
SONUÇ: Sol kolon patolojileri nedeniyle yapılan acil kolorektal cerrahide; yaşlı, böbrek fonksiyon anormalliği olan ve vazopressör kullanımı gerektiren hipotansif hastaların perioperatif süreçte kapsamlı değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil genel cerrahi, cerrahi komplikasyonlar; kolon rezeksiyonu; mortalite.

Non-malignant left colon emergency surgery: evaluation of factors affecting clinical outcomes and complications

Mehmet Sabri Çiftçi1, Burak Uçaner2, Mehmet Zeki Buldanlı2
1Department of General Surgery, Sincan Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Emergency colorectal resections hold a significant position in general surgical practice, and pathologies of the left colon are relatively common. This study was conducted to assess the outcomes of isolated left colon surgeries with benign etiologies, drawing on clinicopathological and biochemical data.
METHODS: We carried out a retrospective review and statistical analysis of demographic, clinical, and laboratory data of patients who underwent left colon surgery at the general surgery clinic of a tertiary care hospital, excluding those with malignancy-related emergencies, from January 2017 to January 2022.
RESULTS: The average age of the 48 patients in the study was 56.9±16.4 years. Complicated acute diverticulitis was the most frequent indication for emergency surgery (n=19, 39.6%). The Hartmann procedure was the surgical technique most often employed (n=30, 62.5%). The rates of postoperative morbidity and mortality within 30 days were 27.1% and 8.3%, respectively. Increased postoperative morbidity was linked to advanced age (mean 65.4±15.8 vs. 53.8±15.7, p=0.028), the preoperative administration of vasopressors, lower platelet counts, hypoalbuminemia (<3 mg/dl), and azotemia (blood urea nitrogen >20 mg/dl). There was no statistically significant correlation between comorbidities, American Society of Anesthesiologists (ASA) scores, surgical methods, or other clinical data and postoperative outcomes.
CONCLUSION: For emergency colorectal surgery pertaining to left colon pathologies, it is critical to conduct a comprehensive evaluation in the perioperative period, especially for elderly and hypotensive patients with renal function abnormalities and for those requiring vasopressors.

Keywords: Colon resection, emergency general surgery; mortality; surgical complications.

Mehmet Sabri Çiftçi, Burak Uçaner, Mehmet Zeki Buldanlı. Non-malignant left colon emergency surgery: evaluation of factors affecting clinical outcomes and complications. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 290-296

Sorumlu Yazar: Mehmet Sabri Çiftçi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce