p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 15 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Dirsek bölgesi yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu: Tedavi algoritma önerisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 591-598

Dirsek bölgesi yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu: Tedavi algoritma önerisi

Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci
Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı

AMAÇ
Dirsek bölgesi (antekübital fossa ve periolekranon bölgesi dahil) yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu mümkün olan en kısa sürede ve en uygun doku ile yapılmalıdır. Daha sonra erken fonksiyonel rehabilitasyona başlanmalıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM
On hasta çalışmaya dâhil edildi. Yedi hastada sadece yumuşak doku defekti varken kalan üç hastada yumuşak doku defektine ilave olarak 1 hastada brakiyal arter defekti, 1 hastada yanık sonrası aksiler kontraktür deformitesi, başka 1 hastada ulnar kemik cisim kırığı vardı. Hastalar lokal kol fasyokunatöz flep (1 hasta), radial önkol flebi (1 hasta), multipl Z-plasti (1 hasta), pediküllü latisimus dorsi kas flebi (3 hasta) ve antekübital fasyokütan ada flepleri (4 hasta) ile cerrahi kapama sağlandı.
BULGULAR
Takip süresi 9 ay ile 4 yıl arasındaydı (ortalama 19 ay). Tüm fleplerde başarıyla yara kapaması sağlandı. Onarım sonrası eklem hareket açıklığında kayıp olmadı.
SONUÇ
Antekübital fossa ve periolekranon bölgelerinin cerrahi kapaması bu bölgenin çok sayıda nörovasküler yapı ve fonksiyonel eklemler içermesinden dolayı plastik cerrahları zorlamaktadır. Bu nedenle, klinik deneyimlerimiz ve literatür incelemelerimiz ışığında bu bölge defektlerinin tedavisi için bir algoritma tanımladık. Algoritmamız birçok cerrahi seçenek arasında en uygun olanına karar vermede faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dirsek bölgesi, tedavi algoritması; yara kapaması; yumuşak doku defekti.

The reconstruction of soft tissue defects in the elbow area: a treatment algorithm proposal

Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci
Selcuk University, Meram Faculty Of Medicine, Department Of Plastic And Reconstructive Surgery

BACKGROUND
The reconstruction of soft tissue defects of the elbow area (including antecubital fossa and peri-olecranon area) should be performed with the most appropriate soft tissue and functional rehabilitation immediately.
METHODS
Ten patients were included in this study. One had a brachial artery defect, another had postburn axillary contracture deformity, and a third had an ulnar bone body fracture in addition to their soft tissue defects, while the remaining seven had only soft tissue defect. Patients underwent surgical closure either by local arm fasciocutaneous flap (1), radial forearm flap (1), multiple Z-plasty (1), pedicled latissimus dorsi muscle flap (3), or with the antecubital fasciocutaneous island flap (4).
RESULTS
The follow-up was 9 months to 4 years (mean: 19 months). All the flaps achieved wound closure without losing the range of motion at the elbow joint.
CONCLUSION
Surgical closure of the antecubital fossa and peri-olecranon areas can be a challenge for plastic surgeons since this area includes numerous neuro-vascular bundles and a functional joint. Therefore, we describe herein an algorithm for the treatment of defects in these areas from the inspiration in our clinical experience and a literature review. Our algorithm will help to decide the most appropriate choice among all of the surgical options available.

Keywords: Elbow area, treatment algorithm; wound closure; soft tissue defects.

Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci. The reconstruction of soft tissue defects in the elbow area: a treatment algorithm proposal. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 591-598

Sorumlu Yazar: Furkan Erol Karabekmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe