p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut ST yükselmeli miyokard infarktüsü nedeniyle acil koroner arter bypass greft cerrahisi uygulanan hastalarda prognostik beslenme indeksi ile uzun dönem mortalite arasındaki ilişki [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 13-19 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.44082

Akut ST yükselmeli miyokard infarktüsü nedeniyle acil koroner arter bypass greft cerrahisi uygulanan hastalarda prognostik beslenme indeksi ile uzun dönem mortalite arasındaki ilişki

Gökhan Demirci1, Hakan Hasdemir2, Anıl Şahin3, Ali Rıza Demir1, Ömer Çelik1, Fatih Uzun1, Mustafa Yildiz1
1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Acıbadem Üniversitesi, Atakent Hastanesi, Kardiyoltoji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul İstinye Üniversitesi, Liv Bahçeşehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Koroner arter hastalığında (KAH) malnütrisyon ve prognozun ilişkili olduğu gösterilmiştir. ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI), stabil KAH ve elektif koroner arter baypas grefti (KABG) ameliyatı olan hastalarda beslenme durumunun önemi değerlendirilmiştir. Ancak acil KABG uygulanan STEMI hastalarında kötü beslenme durumunun prognostik etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada acil KABG uygulanan STEMI hastalarında prognostik beslenme indeksi (PNI) ile değerlendirilen beslenme durumu ile uzun dönem mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız bu spesifik popülasyonda PNI etkisini değerlendiren ilk çalışmadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza 2013-2018 yılları arasında primer PKG'ye uygun olmayan ve acil KABG gerektiren STEMI'li ardışık 131 hasta dahil edildi. Araştırma popülasyonu hayatta kalanlar ve hayatta kalmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. PNI, ameliyat öncesi veriler kullanılarak her iki grup için 10 x serum albümini (g/ dl) + 0.005 x toplam lenfosit sayısı (mm3 başına) şeklinde hesaplandı. Optimum kesme değeri, alıcı işletim karakteristiği (ROC) analizi ile elde edildi. Cut-off değerine göre PNI ile uzun dönem mortalite arasındaki ilişkiyi araştırdık.
BULGULAR: Çalışma grubunun yaş ortalaması 57.0±10.6 idi. Ortalama 92.7 (70.0-105.3) aylık takip sırasında 131 hastanın 32'si (%24.4) öldü. Regresyon analizi, glukoz düzeyleri (HR, 1,007; %95 GA, 1.002-1.012; p=0.011) ile PNI (HR, 0.850; %95 GA, 0.787-0.917; p<0.001) arasında uzun vadeli mortalite arasında anlamlı ilişki olduğunu gösterdi. ROC analizine göre PNI'nın tüm nedenlere bağlı mortaliteyi öngörmede kesim değeri 44.9, duyarlılığı %81.3, özgüllüğü ise %89.9 olarak belirlendi. Ayrıca yaş, ejeksiyon fraksiyonu, glomerüler filtrasyon hızı, Killip sınıflandırması ve LAD - LIMA greft kullanımı, acil KABG uygulanan STEMI hastalarında uzun vadeli tüm nedenlere bağlı mortalite ile anlamlı düzeyde ilişkilidir.
SONUÇ: PNI, acil KABG uygulanan STEMI hastalarında uzun vadeli mortalite ile anlamlı derecede ilişkiliydi. PNI, acil KABG geçiren STEMI hastalarının risk değerlendirmesinin doğruluğunu artırmak için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, akut miyokard enfarktüs, prognostik beslenme indeks.

The relationship between prognostic nutritional index and long-term mortality in patients undergoing emergency coronary artery bypass graft surgery for acute-ST elevation myocardial infarction

Gökhan Demirci1, Hakan Hasdemir2, Anıl Şahin3, Ali Rıza Demir1, Ömer Çelik1, Fatih Uzun1, Mustafa Yildiz1
1Department of Cardiology, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Cardiology, Istanbul Acıbadem University, Atakent Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of Cardiology, Istanbul Istinye University, Liv Bahcesehir Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Malnutrition and the prognosis of coronary artery disease (CAD) are shown to be correlated. The significance of nutritional status has been evaluated in patients with ST elevation myocardial infarction (STEMI), stable CAD, and elective coronary artery bypass graft (CABG) surgery. However, the prognostic impact of poor nutritional status on STEMI patients who underwent emergent CABG is not known. In this study, we aimed to investigate the relationship between nutritional status assessed by the prognostic nutritional index (PNI) and long-term mortality in STEMI patients who underwent emergent CABG. To the best of our knowledge, our study is the first one to evaluate the PNI effect on this specific population.
METHODS: 131 consecutive patients with STEMI who did not qualify for primary percutaneous coronary intervention and required emergent CABG between 2013 and 2018 were included in our study. The study population was divided into two groups: survivors and non-survivors. The PNI was calculated as 10 × serum albumin (g/dL) + 0.005 × total lymphocyte count (per mm3) for both groups, using the preoperative data. The optimal cut-off value was obtained by receiver operating characteristic (ROC) analysis. According to the cut-off value, we investigated the relationship between PNI and long-term mortality.
RESULTS: The mean age of the study population was 57.0±10.6. During the median 92.7 (70.0–105.3)-month follow-up, 32 of the 131 patients (24.4%) died. Regression analysis showed a significant association between glucose levels (hazard ratio (HR), 1.007; 95% confidence interval (CI), 1.002–1.012; p=0.011) and PNI (HR, 0.850; 95% CI, 0.787–0.917; p<0.001) and long-term mortality. Accord-ing to the ROC analysis, the cut-off value for PNI to predict all-cause mortality was found to be 44.9, with a sensitivity of 81.3% and a specificity of 89.9%. In addition, age, ejection fraction, glomerular filtration rate, Killip classification, and left anterior descending-left internal mammary artery graft use are significantly associated with long-term all-cause mortality in STEMI patients undergoing emergency CABG.
CONCLUSION: The PNI was significantly associated with long-term mortality in patients with STEMI who underwent emergent CABG. PNI can be used to improve the accuracy of the risk assessment of STEMI patients undergoing emergent CABG.

Keywords: Acute myocardial infarction, emergency surgery, prognostic nutritional index.

Gökhan Demirci, Hakan Hasdemir, Anıl Şahin, Ali Rıza Demir, Ömer Çelik, Fatih Uzun, Mustafa Yildiz. The relationship between prognostic nutritional index and long-term mortality in patients undergoing emergency coronary artery bypass graft surgery for acute-ST elevation myocardial infarction. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 13-19

Sorumlu Yazar: Hakan Hasdemir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce