p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Simule edilmiş COVID-19 hastalarının entübasyonunda ilk girişim başarısına VieScope®’un etkisi: Randomize çapraz simulasyon çalışması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 463-470 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.45682

Simule edilmiş COVID-19 hastalarının entübasyonunda ilk girişim başarısına VieScope®’un etkisi: Randomize çapraz simulasyon çalışması

Togay Evrin1, Leyla Öztürk Sönmez2, Lezsek Gadek3, Michal Pruc3, Alla Navolokina4, Wojciech Wieczorek5, Maciej Cyran6, Jacek Smereka7, Gül Deniz Özkan8
1Ufuk Üniversitesi Doktor Rıdvan Ege Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Bilimdalı, Ankara
2Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Konya
3Polonya Afet Tıbbı Derneği, Araştırma Birimi, Varşova-Polonya
4Uluslararası Avrupa Üniversitesi, Kiev-Ukrayna
5Varşova Tıp Üniversitesi, Acil Tıp Departmanı, Varşova-Polonya
6Sonuç Araştırmaları Enstitüsü, Maria Sklodowska- Curie, Varşova-Polonya
7Wroclaw Tıp Üniversitesi, Acil Servis Departmanı, Wroclaw-Polonya
8Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Şanlıurfa

AMAÇ: Çalışmamızın amacı, aerosol oluşturma prosedürleri (AGP’ler) için kişisel koruyucu ekipman (PPE) giyen sağlık görevlileri tarafından simüle edilmiş COVID-19 hastalarının farklı senaryolarında VieScope® ve Macintosh laringoskop ile entübasyonun etkinliğini belirlemekti.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma ileriye yönelik, gözlemsel, randomize ve çapraz tasarlanmış simülasyon çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya 37 sağlık görevlisi katıldı. COVID-19 olduğundan şüphelenilen hastaların endotrakeal entübasyonunu (ETI) gerçekleştirdiler. Entübasyon, iki araştırma senaryosunda VieScope® ve Macintosh laringoskoplar kullanılarak gerçekleştirildi: Senaryo A - normal hava yolu ve Senaryo B - zor hava yolu olarak tasarlandı. Hem katılımcıların sırası hem de entübasyon yöntemleri rastgele idi.
BULGULAR: Senaryo A’da VieScope® ve Macintosh laringoskop kullanılarak entübasyona kadar geçen süre (TTI) sırasıyla 35.3 (IQR; 32–40) sa-niye ve 35.8 (IQR: 30–40) saniye idi. Neredeyse tüm katılımcılar hem VieScope® hem de Macintosh laringoskop ile ETI’yi başarıyla gerçekleştirdi (%100’e vs. %94.6). B senaryosunda, Macintosh laringoskop ile karşılaştırıldığında VieScope® ile entübasyon, daha kısa entübasyon süresi (p<0.001), ilk entübasyon girişiminde daha yüksek başarı oranı (p<0.001), daha iyi görüntü alma (p=0.012) ve entübasyonun daha kolay olduğu saptanmıştır (p<0.001).
TARTIŞMA: Analizimiz, PPE-AGP’yi kullanan sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirilen zor hava yolu entübasyonunda Macintosh laringoskopa kıyasla VieScope® kullanımının daha kısa entübasyon süreleri, daha yüksek entübasyon verimliliği ve ayrıca glottisin daha iyi görüntülenmesi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçları doğrulamak için ek klinik deneyler gereklidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, endotrakeal entübasyon; kişisel koruyucu ekipman; laringoskop; Macintosh; SARS-CoV-2; VieScope®.

Impact of VieScope® on first-attempt success during simulated COVID-19 patients intubation: A randomized cross-over simulation trial

Togay Evrin1, Leyla Öztürk Sönmez2, Lezsek Gadek3, Michal Pruc3, Alla Navolokina4, Wojciech Wieczorek5, Maciej Cyran6, Jacek Smereka7, Gül Deniz Özkan8
1Department of Emergency Medicine, Ufuk University Faculty of Medicine, Dr. Rıdvan Ege Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Beyhekim Training and Research Hospital, Konya-Türkiye
3Research Unit, Polish Society of Disaster Medicine, Warsaw-Poland
4International European University, Kyiv-Ukraine
5Department of Emergency Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw-Poland
6Institute of Outcomes Research, Maria Sklodowska-Curie, Warsaw-Poland
7Department of Emergency Medical Service, Medical University of Wroclaw, Wroclaw-Poland
8Department of Emergency Medicine, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa-Türkiye

BACKGROUND: The purpose of our study was to determine the efficacy of intubation with VieScope® and Macintosh laryngoscope in different scenarios of simulated COVID-19 patients by paramedics wearing personal protective equipment (PPE) for aerosol gener-ating procedures (AGPs).
METHODS: Study was designed as a prospective, observational, randomized, crossover simulation trial. 37 paramedics took part in the study. They performed endotracheal intubation (ETI) of a person suspected of COVID-19. Intubation was performed using VieS-cope® and Macintosh laryngoscopes in two research scenarios: Scenario A - normal airway and Scenario B - difficult airway. Both the order of participants and the methods of intubation were random.
RESULTS: In Scenario A, time to intubation using VieScope® and Macintosh laryngoscope amounted to 35.3 (IQR; 32–40) seconds and 35.8 (IQR: 30–40)s, respectively. Nearly all participants performed ETI successfully both with VieScope® and Macintosh laryngo-scope (100% vs. 94.6%). In scenario B, intubation with the VieScope®, compared to the Macintosh laryngoscope, was associated with a shorter intubation time (p<0.001), a higher success rate of the first intubation attempt (p<0.001), a better visualization degree glottis (p=0.012) and ease of intubation (p<0.001).
CONCLUSION: Our analysis suggests that the use of a VieScope® compared to Macintosh laryngoscope in difficult airway intuba-tion performed by paramedics wearing PPE-AGP is associated with shorter intubation times, greater intubation efficiency as well as better visualization of the glottis. Additional clinical trials are necessary to confirm the obtained results.

Keywords: COVID-19, endotracheal intubation; laryngoscope; Macintosh; personal protective equipment; SARS-CoV-2, VieScope®.

Togay Evrin, Leyla Öztürk Sönmez, Lezsek Gadek, Michal Pruc, Alla Navolokina, Wojciech Wieczorek, Maciej Cyran, Jacek Smereka, Gül Deniz Özkan. Impact of VieScope® on first-attempt success during simulated COVID-19 patients intubation: A randomized cross-over simulation trial. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 463-470

Sorumlu Yazar: Leyla Öztürk Sönmez, Türkiye
Makale Dili: İngilizce