p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 5 Yıl : 2023

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Boğulmuş sol kasık fıtığı içinde inflame vermiform apendiks [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 467-469 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.48295

Boğulmuş sol kasık fıtığı içinde inflame vermiform apendiks

Sevim Turanlı, Murat Ulvi Yüksel, Yavuz Pirhan, Abdullah Çetin
Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği

Elli dört yaşında erkek hasta, 8 saat önce başlayan sol kasıkta sürekli ağrı ve redükte olmayan şişlik şikayeti ile acil cerrahi servisine başvurdu. Fiziksel incelemede karında hassasiyet yoktu, sol kasıkta oldukça ağrılı, eritemli ve redükte olmayan şişlik vardı. Rutin kan testlerinde hafif lökositoz saptandı. Düz karın grafisinde özellik yoktu, ultrasonografide sol inguinal kanalda 10 cm uzunluğunda, hareketsiz, ödemli ince bağırsak ansı görüldü. Boğulmuş sol kasık fıtığı tanısıyla hasta ameliyata alındı. Kasığa transvers kesi yapılarak fıtık kesesi ortaya konuldu. Kese açıldığında 6-8 cc pürülan sıvı geldi, vermiform apendiks inflame ve kese iç duvarına yapışık durumdaydı. Aynı seansta hem apendektomi hemde primer fıtık onarımı yapıldı. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişmedi. Patolojik inceleme inflame apendiks ile uyumluydu.

Anahtar Kelimeler: Amyand fıtığı, sol taraf; cerrahi tedavi.

Inflamed vermiform appendix within the sac of incarcerated left inguinal hernia

Sevim Turanlı, Murat Ulvi Yüksel, Yavuz Pirhan, Abdullah Çetin
Ankara Oncology Education And Research Hospital, * Department Of General Surgery

A 54-year-old male complained of a continuous pain together with an irreducible swelling of the left inguinal region 8 hours prior to admission to the surgical emergency department. His physical examination revealed a very painful, erythematous, irreducible swelling in the left inguinal region without abdominal peritoneal irritation. Routine blood tests disclosed mild leukocytosis. Abdominal plain X-ray film was not specific, and ultrasonography revealed a 10 cm in length inactive, edematous intestinal section within the inguinal hernia. With the diagnosis of strangulated inguinal hernia, he underwent surgical exploration through a transverse inguinal incision. By opening the hernia sac, 6-8 cc inflammatory fluid drained out, and an inflamed vermiform appendix adhered to the inner surface of the sac was seen. Appendicectomy and primary hernia repair were performed at the same time through the inguinal incision. The postoperative course was uneventful, and the histological examination of the specimen revealed an inflamed appendix.

Keywords: Amyand’s hernia, left side; surgical treatment.

Sevim Turanlı, Murat Ulvi Yüksel, Yavuz Pirhan, Abdullah Çetin. Inflamed vermiform appendix within the sac of incarcerated left inguinal hernia. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 467-469

Sorumlu Yazar: Sevim Turanlı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce