p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acil servise başvuran travmalarda ürogenital yaralanmaların değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 133-140 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.48403

Acil servise başvuran travmalarda ürogenital yaralanmaların değerlendirilmesi

Fatih Büyükcam, Jale Şen, Şenay Akpınar, Yılmaz Zengin, Mustafa Çalık, Öner Odabaş
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara

Amaç: Bu çalışmada, ürogenital bölgeyle ilişkili travma nedeniyle acil servise başvuran hastaların özellikleri, morbidite ve mortalite ile ilişkili durumların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif, kesitsel tanımlayıcı çalışmada, ürogenital bölgeyle ilişkili travması olan hastaların demografik özellikleri, travma şekilleri, tetkik sonuçları, yatış işlemleri ve sonuçları değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya toplamda 153 majör travması olan hasta alındı. Bunların 108 (%70.6)' i erkek, 45 (%29.4)' i bayandır. 23 (%15.03)' ü penetran, 130 (%84.96)' u künt travmadır. 79' u trafik kazası, 42' si yüksekten düşme, 12' si ateşli silah yaralanması, 10' u delici-kesici alet yaralanmasıdır. Hastaların 60' ında pelvis kırığı, 35' inde böbrek, 4' ünde mesane yaralanması saptanmıştır. Hastaların 21' i herhangi bir nedenle opere edilmiştir, toplamda 17 hastada ölüm gerçekleşmiştir. Ölüm gerçekleşen hastaların hiçbirinde ölüm nedeni ürogenital yaralanma değildir. İdrar tetkiki yapılabilen iki mesane yaralanmasında da gross hematüri görülmüştür, ayrıca hematüri varlığı ile böbrek yaralanması arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Ürogenital yaralanmalar sıklıkla diğer organ yaralanmalarıyla birliktedir ve kaybedilen hastaların ölüm nedenleri genellikle diğer organ yaralanmalarına bağlıdır. Ayrıntılı klinik değerlendirme ile zamanında tanı konulup müdahale edilmesi ürogenital bölge yaralanmalarına bağlı ölüm olaylarını önlemede önemlidir. Yaralanma mekanizmasını düşünülerek fizik muayene yapılmalı ve tanısal görüntüleme ve laboratuar tetkikleri uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ürogenital travma, travma, pelvis kırığı, böbrek yaralanması, mesane yaralanması, üretra yaralanması

Evaluation of urogenital injuries in patients with trauma at the emergency department

Fatih Büyükcam, Jale Şen, Şenay Akpınar, Yılmaz Zengin, Mustafa Çalık, Öner Odabaş
Department Of Emergency Medicine, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Educational & Research Hospital, Ankara

Background: The aim of this study is to investigate the characteristics of the patients admitted to the emergency department with the urogenital system trauma and the factors effecting mortality and mortality.
Methods: In this prospective, cross-sectional descriptive study, the demographic characteristics, trauma types, laboratory and radiologic results, hospitalization states and the outcome of the patients with urogenital trauma were investigated.
Results: A total of 153 patients with major trauma were included in this study. 108 (%70.6) of them were male. 23 (%15.03) of them were penetrating trauma and 130 (%84.96) of them were blunt trauma. 79 of them were presented with motor vehicle accidents, 42 of them were falls, 10 of them were gunshot wounds, 10 of them were stab wounds. There were pelvic fractures at 60 patients, renal injuries at 35 patients, bladder injuries at 4 patients. 21 of the patients underwent surgery for any reason and 17 patients dead. There was a significant relationship between hematuria and renal injury.
Conclusion: The urogenital injuries are frequently seen with other system injuries and deaths generally occur due to other system injuries. The timely identification and management of genitourinary injuries with a deep clinical evaluation is important for preventing deaths due to urogenital region trauma.

Keywords: urogenital trauma, trauma, pelvic fracture, renal injury, bladder injury, urethral injury

Fatih Büyükcam, Jale Şen, Şenay Akpınar, Yılmaz Zengin, Mustafa Çalık, Öner Odabaş. Evaluation of urogenital injuries in patients with trauma at the emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 133-140

Sorumlu Yazar: Fatih Büyükcam, Türkiye
Makale Dili: Türkçe