p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut pankreatit prognozunu tahmin etmede HAPS’nin değeri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 327-332 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.50794

Akut pankreatit prognozunu tahmin etmede HAPS’nin değeri

Ali Vefa Sayraç1, Yıldıray Cete2, Özlem Yiğit2, Alp Giray Aydın3, Neslihan Sayrac1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Akut pankreatit (AP), erken tanı ve tedavi gerektiren bir karın ağrısı nedenidir. Hastalarda prognozu öngörmede kullanılan birçok skorlama sistemi acil servis gibi az sayıda veri ve hızlı karar verme gerekliliği olan alanlarda kullanışlı değildir. Son dönemde HAPS (Harmless Acute Pancreatitis Score) prognoz tahmin sisteminin güvenilir olduğunu söyleyen çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, acil serviste AP tanısı koyulan hastalarda erken dönemde prognozu tahmin etmede HAPS’nin değerliliğini saptamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada, acil serviste akut pankreatit tanısı alan 16 yaş üstü hastalar geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya 69’u (%47.9) erkek, 75’i (%52.1) kadın, yaş ortalaması 58.7±15.4 olan 144 hasta alındı. Hastaların arşiv dosyalarından bilgilerine ulaşıldı. HAPS’nin hafif seyirli pankreatit olgularını saptamadaki başarısı test edildi. Hastaların Ranson skorları da hesaplanarak HAPS ile uyumluluğu karşılaştırıldı.
BULGULAR: HAPS ile pankreatit prognozunu tahmin etme arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p=0.008). HAPS spesifitesi %81, pozitif prediktif değeri %96, odds oranı 5.57 (1.51–20.50, p=0.009) olarak hesaplandı. Ranson skorlarına göre bakıldığında ise istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. HAPS ile Ranson skorlarının uyumluluğu için hesaplanan kappa değeri 0.15 – zayıf uyumluluk olarak bulundu.
TARTIŞMA: HAPS acil servise başvuran ve klinik olarak hafif seyredecek pankreatit hastalarını tespit etmede, basit ve kolay uygulanabilir değerli bir skorlama sistemi olabilir. HAPS-0 olan hastalarda, agresif tedavi girişimlerine ve erken dönemde ileri görüntüleme incelemelerine ihtiyaç yoktur.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, akut pankreatit, prognoz; zararsız akut pankreatit skoru.

Utility of HAPS for predicting prognosis in acute pancreatitis

Ali Vefa Sayraç1, Yıldıray Cete2, Özlem Yiğit2, Alp Giray Aydın3, Neslihan Sayrac1
1Department Of Emergency Medicine, Antalya Training And Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Akdeniz University, Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
3Department of Emergency Medicine, Koç University Faculty of Medicine Hospital, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: Acute pancreatitis (AP) is a common abdominal disorder, which requires early diagnosis and treatment. Several prognostic scoring systems introduced to clinical practice are not suitable in emergency department (ED) because these require much time and complex parameters. Recently, the harmless acute pancreatitis score (HAPS) has been introduced to identify AP with a nonsevere course. The aim of this study was to determine the utility of HAPS in predicting the severity of AP.
METHODS: All patients aged >16 years who were diagnosed as AP in ED were enrolled in this retrospective study. The study included 144 patients with a mean age of 58.7±15.4 years, and 69 (47.9%) of them were males and 75 (52.1%) were females. Patient data were collected from hospital database. The utility of HAPS was analyzed and compared using the Ranson’s score.
RESULTS: HAPS was statistically significant for predicting mild disease (p=0.008) and has demonstrated a specificity of 81%, a positive predictive value (PPV) of 96%, and an odds ratio of 5.57 (1.51–20.50). The predictability of Ranson’s scores was not significant. The measure of agreement (κ) between the two scores was 0.15, indicating a low agreement.
CONCLUSION: HAPS is a simple and useful scoring algorithm to predict the non-severe course of AP in ED. HAPS-0 patients did not require early aggressive treatments and advanced radiological screening tools during the early stages of the disease.

Keywords: Acute pancreatitis, emergency medicine, HAPS; prognosis.

Ali Vefa Sayraç, Yıldıray Cete, Özlem Yiğit, Alp Giray Aydın, Neslihan Sayrac. Utility of HAPS for predicting prognosis in acute pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 327-332

Sorumlu Yazar: Özlem Yiğit, Türkiye
Makale Dili: İngilizce