p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 11 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Travmatik beyin hasarlı hastalarda prognoz ile mikroRNA biyogenez proteinleri arasındaki ilişki [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1228-1236 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.54859

Travmatik beyin hasarlı hastalarda prognoz ile mikroRNA biyogenez proteinleri arasındaki ilişki

Ayşe Çabukusta Acar1, Şükran Burçak Yoldaş2, Elif Sarıönder Gencer3, İlker Öngüç Aycan4, Suat Hayri Sanlı4
1Atatürk Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Memorial Hastanesi, Nöroloji, Antalya, Türkiye
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı erken ve geç dönem travmatik beyin hasarı (TBH) hastalarında mikroRNA (miRNA) biyogenezinde yer alan proteinlerin ekspresyon düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini araştırmak ve bunun prognoza etkisini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Şiddetli TBH hastalarından, travmadan 4 ila 6 saat ve 72 saat sonra alınan kan örneklerinde Dicer, Drosha, DiGeorge Sendromu Kritik Bölge 8 (DGCR8), Exportin5 (XPO5) ve Argonaute2 (AGO2) seviyeleri ölçüldü ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Hastaların prognostik takibi Glasgow Koma Skalası skoru kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Şiddetli TBH'li hastalarda miRNA biyogenez proteinleri Dicer, Drosha, DGCR8, XPO5 ve AGO2'nin ekspresyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik yoktu. Ancak şiddetli TBH derecesinden hafif TBH derecesine düzelen hastalarda Dicer ekspresyonu artmış ve bu hastaların çoğunda AGO2 ekspresyonu azalmıştır. Yoğun bakımdan kısa sürede taburcu olan hastalarda Dicer ekspresyon profilinin arttığı görüldü.
SONUÇ: MikroRNA'lar ve biyogenez proteinleri, gelecekte TBH'li hastalar için prognostik ve terapötik kararlara rehberlik edebilir.

Anahtar Kelimeler: Travmatik beyin hasarı, Prognoz, mikroRNA, mikroRNA biyogenezi

The relationship between prognosis of patients with traumatic brain injury and microRNA biogenesis proteins

Ayşe Çabukusta Acar1, Şükran Burçak Yoldaş2, Elif Sarıönder Gencer3, İlker Öngüç Aycan4, Suat Hayri Sanlı4
1Department of Anesthesiology, Ataturk State Hospital, Antalya-Türkiye
2Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya-Türkiye
3Department of Neurology, Memorial Hospital, Antalya-Türkiye
4Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya-Türkiye

BACKGROUND: This study aims to investigate whether the expression levels of proteins involved in microRNA (miRNA) biogenesis vary in early- and late-stage traumatic brain injury (TBI) patients and to evaluate its effect on prognosis.
METHODS: Dicer, Drosha, DiGeorge Syndrome Critical Region eight (DGCR8), Exportin5 (XPO5), and Argonaute2 (AGO2) levels were measured in the blood samples of severe TBI patients collected 4–6 h and 72 h after the trauma and compared with the control group. Prognostic follow-up of the patients was performed using the Glasgow Coma Scale score.
RESULTS: There were no statistically significant changes in the expression of the miRNA biogenesis proteins Dicer, Drosha, DGCR8, XPO5, and AGO2 in patients with severe TBI. However, the expression of Dicer increased in the patients who improved from the severe TBI grade to the mild TBI grade, and the expression of AGO2 decreased in most of these patients. The Dicer expression profile was found to increase in patients discharged from the intensive care unit in a short time.
CONCLUSION: MicroRNAs and their biogenesis proteins may guide prognostic and therapeutic decisions for patients with TBI in the future.

Keywords: Traumatic brain injury, prognosis; MicroRNA; MicroRNA biogenesis.

Ayşe Çabukusta Acar, Şükran Burçak Yoldaş, Elif Sarıönder Gencer, İlker Öngüç Aycan, Suat Hayri Sanlı. The relationship between prognosis of patients with traumatic brain injury and microRNA biogenesis proteins. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1228-1236

Sorumlu Yazar: Şükran Burçak Yoldaş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce