p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery İnterhemisferik subdural ampiyemlerin cerrahi tedavisi: Literatür taraması ve 12 olguluk seri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 514-522 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.56706

İnterhemisferik subdural ampiyemlerin cerrahi tedavisi: Literatür taraması ve 12 olguluk seri

Doğan Güçlühan Güçlü1, Duygu Dolen2, İlyas Dolaş2, Seniha Başaran3, Tugrul Cem Unal2, Ezgi Özbek3, Görkem Alkır1, Harun Mehmet Özlü1, Aydın Aydoseli2, Mitra Kubilay4, Altay Sencer3
1Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Universitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Universitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
4Southern Methodist Universitesi Tıp Fakültesi, Dallas, Texas, ABD

AMAÇ: Subdural ampiyemler çoğunlukla sinuzite sekonder gelişen nadir intrakranyal enfeksiyonlardır. Yıllık insidansları %5–%25 arasında raporlan-mıştır. İnterhemisferik yerleşimli subdural ampiyemler ise daha da nadir olup tanıları ve tedavileri zordur. Agresif cerrahi girişimler ve geniş spekt-rumlu antibiyotikler tedavinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Geriye dönük çalışmamızda, antibiyoterapinin yanı sıra cerrahi tedavi uygulanmış olan interhemisferik subdural ampiyemli hastaların irdelenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: İnterhemisferik subdural ampiyem tanısıyla opere edilen 12 hastanın klinik ve radyolojik özellikleri, tıbbi ve cerrahi tedavile-rinin detayları ve prognozları geriye dönük olarak incelenmiştir.
BULGULAR: 2005 ve 2019 seneleri arasında interhemisferik subdural ampiyem tanılı 12 hasta tedavi edilmiştir. Hastaların onu (%84) erkek ve ikisi (%16) kadındır. Ortalama yaş 19 (7–38)’dur. En sık şikayet baş ağrısıdır (%100). Hastaların beşi ampiyem tanısından evvel frontal sinuzit tanısı almışlardır. İlk cerrahi girişim açısından üç (%27) hastaya burrholeden aspirasyon ve on (%83) hastaya kranyotomi uygulanmıştır. Bir hastada her iki cerrahi yöntem aynı seansta uygulanmıştır. Takiplerinde altı (%50) hastada ikinci cerrahi ihtiyacı olmuştur. Hasta takibinde haftalık manyetik rezonans görüntüleme ve kan testleri kullanılmıştır. Tüm hastalar en az altı hafta boyunca geniş spektrumlu antibiyotik kullanmıştır. Mortalite yoktur. Ortalama takip süresi 10 aydır.
TARTIŞMA: İnterhemisferik subdural ampiyemler nadiren rastlanan ve tedavisi zor intrakranyal enfeksiyonlar olup geçmişte yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkilendirilmiştir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi ve antibiyoterapi bulunmaktadır. Cerrahi tekniğin dikkatle seçilmesi ve ihtiyaç duyulan olgularda ikinci cerrahiden kaçınılmaması, uygun antibiyotik rejimeni ile beraber, sağ kalımı iyileştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnterhemisferik, intrakranyal enfeksiyon; parasagittal kranyotomi; sinuzit; subdural ampiyem.

Surgical management of interhemispheric subdural empyemas: Review of the literature and report of 12 cases

Doğan Güçlühan Güçlü1, Duygu Dolen2, İlyas Dolaş2, Seniha Başaran3, Tugrul Cem Unal2, Ezgi Özbek3, Görkem Alkır1, Harun Mehmet Özlü1, Aydın Aydoseli2, Mitra Kubilay4, Altay Sencer3
1Department of Neurosurgery, Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Neurosurgery, İstanbul University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
3Department of Infectious Diseases, İstanbul University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
4Southern Methodist University Faculty of Medicine, Dallas, Texas-USA

BACKGROUND: Subdural empyemas (SDEs) are rare intracranial infections mostly secondary to sinusitis. Incidence of SDEs is 5–25%. Interhemispheric SDEs are even rarer, which makes their diagnosis and treatment difficult. Aggressive surgical interventions and wide-spectrum antibiotics are needed for treatment. In this retrospective clinical study, we intended to evaluate the results of surgical management supported by antibiotics in patients with interhemispheric SDE.
METHODS: Clinical and radiological features, medical and surgical management and outcomes of 12 patients treated for interhemi-spheric SDE have been evaluated.
RESULTS: 12 patients were treated for interhemispheric SDE between 2005 and 2019. Ten (84%) were male, two (16%) were female. Mean age was 19 (7–38). Most common complaint was headache (100%). Five patients were diagnosed with frontal sinusitis prior SDE. Initially, three patients (27%) underwent burr hole aspiration and ten patients (83%) underwent craniotomy. In one patient both were done in the same session. Six patients were reoperated (50%). Weekly magnetic resonance imaging and blood tests were used for follow-up. All patients received antibiotics for at least 6 weeks. There was no mortality. Mean follow-up period was 10 months.
CONCLUSION: Interhemispheric SDEs are rare, challenging intracranial infections that have been related to high morbidity and mor-tality rates in the past. Both antibiotics and surgical interventions play role in treatment. Careful choice of surgical approach and repeated surgeries if necessary, accompanied by appropriate antibiotic regimen, leads to good prognosis reducing morbidity and mortality.

Keywords: Interhemispheric, intracranial infection; parasagittal craniotomy; sinusitis; subdural empyema.

Doğan Güçlühan Güçlü, Duygu Dolen, İlyas Dolaş, Seniha Başaran, Tugrul Cem Unal, Ezgi Özbek, Görkem Alkır, Harun Mehmet Özlü, Aydın Aydoseli, Mitra Kubilay, Altay Sencer. Surgical management of interhemispheric subdural empyemas: Review of the literature and report of 12 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 514-522

Sorumlu Yazar: Duygu Dolen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce