p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Cerrahi yoğun bakım hastalarında ziyaretin yaşam bulguları üzerine etkisi: Pilot çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 18-22 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.58908

Cerrahi yoğun bakım hastalarında ziyaretin yaşam bulguları üzerine etkisi: Pilot çalışma

Ükke Karabacak1, Leman Şenturan2, Sebahat Özdilek3, Aygün Şimşek3, Yeliz Karateke3, Fatma Eti Aslan1, Nebahat Yıldız3, Bülent Kaya4, Cemalettin Ertekin4
1Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,istanbul
2Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul
3İÜ, İstanbul Tıp Fak Acil Cerrahi Yoğun Bakım Servisi Çapa, İstanbul
4İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi Abd, Çapa, İstanbul

AMAÇ
Bu araştırma, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara yapılan ziyaretin hastanın yaşam bulguları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışma İstanbul ilinde bir üniversite hastanesinin acil cerrahi yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini 24 saatten fazla süre ünitede bulunan, 18 yaş ve üzeri 43 hasta oluşturdu. Verilerinin toplanmasında hastaların demografik özellikleri ile ziyaret öncesi, sırası ve sonrasındaki yaşam bulgularının yer aldığı bilgi ve değerlendirme formu kullanıldı. Veriler ziyaret öncesi, ziyaret sırasında ve ziyaretten sonra ölçüldü.
BULGULAR
Hastaların %39,5’i (n=17) kadın, %60,5’i (n=26) erkekti. Ziyaret öncesi ateş değerleri ortalaması 36,7±0,81 sonrası 36,8±,94; nabız değeri ortalaması öncesinde 97,3±26,4, sonrasında 98,4±26,1; solunum değeri ortalaması 23,76±4,55 sonrasında 24,30±4,53; sistolik basınç değeri 113,4±25,86, sonrasında 120,4±21,15; diyastolik basınç değeri 64,81±8, sonrasında 67,30±3 bulundu.
SONUÇ
Pilot bir çalışma niteliğinde yürütülen bu araştırmada, yoğun bakım ortamında bulunan hastaya yapılacak ziyaretlerin hastayı etkilediği, ancak bu etkinin yaşam bulgularında ciddi bir fizyolojik değişime neden olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Yaşam bulguları, yoğun bakım; ziyaret.

The impact of visits on vital signs of the patients in surgical intensive care unit: a pilot study

Ükke Karabacak1, Leman Şenturan2, Sebahat Özdilek3, Aygün Şimşek3, Yeliz Karateke3, Fatma Eti Aslan1, Nebahat Yıldız3, Bülent Kaya4, Cemalettin Ertekin4
1Acıbadem University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department,Istanbul
2Halic University, School of Health Sciences
3Istanbul Medical School, Surgical Intensive Care Unit, Çapa, Istanbul,
4Istanbul Medical School, Department of Surgery, Çapa, Istanbul,

BACKGROUND
This research was conducted to analyze the impact of visiting patients in the intensive care unit on the vital signs of the patients.
METHODS
This descriptive study was conducted at the emergency surgical intensive care unit of a university hospital in Istanbul. The sample consisted of 43 patients aged 18 and above, who stayed at the unit for more than 24 hours. Data collection included the demographic features of the patients as well as the information and evaluation form including the vital signs of patients before, during and after visits. Data were measured before, during and after visits.
RESULTS
39.5% (n=17) of the patients were female and 60.5% (n=26) were male. Values before and after visits, respectively, were as follows: Mean fever 36.7±0.81 and 36.8±.94; pulse 97.3±26.4 and 98.4±26.1; mean respiration 23.76±4.55 and 24.30±4.53; systolic pressure 113.4±25.86 and 120.4±21.15; and diastolic pressure 64.81±8 and 67.30±3.
CONCLUSION
This study, carried out as a pilot study, found that visiting patients in intensive care units affects the patients; however, this effect does not cause a serious physiological change in the vital signs of the patient.

Keywords: Vital signs, intensive care; visiting.

Ükke Karabacak, Leman Şenturan, Sebahat Özdilek, Aygün Şimşek, Yeliz Karateke, Fatma Eti Aslan, Nebahat Yıldız, Bülent Kaya, Cemalettin Ertekin. The impact of visits on vital signs of the patients in surgical intensive care unit: a pilot study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 18-22

Sorumlu Yazar: Ükke Karabacak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe