p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Yüksek dereceli künt karaciğer yaralanmalarında mortaliteyi öngörmek mümkün mü? Tek travma merkezli çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 276-284 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.60646

Yüksek dereceli künt karaciğer yaralanmalarında mortaliteyi öngörmek mümkün mü? Tek travma merkezli çalışma

Muhammed Kadir Yıldırak, Hanife Seyda Ulgur, Mert Gedik, Enes Sertkaya, Emre Furkan Kırkan, Fikret Ezberci, Hüseyin Kerem Tolan, Adnan Özpek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Künt karın travmaları tüm travma vakalarının önemli bir bölümünü oluşturur ve sıklıkla karaciğer yaralanmaları ile ilişkilidir. Yüksek dereceli künt karaciğer yaralanmaları ise günümüzde dahi hayatı tehdit eden klinik tablolara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle daha yakın takip ve tedavi gerekecek kritik hastaların tanınması önem arz etmektedir. Bu minvalde mortaliteyi arttıran faktörlerin tespiti için bu hastalardaki deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2008 ve 2023 yılları arasında acil kliniğinde künt travma sonrası grade 3 ve üzeri karaciğer yaralanması tanısı almış 38 hasta çalışmaya dahil edildi. Vefat eden 11 hasta 1. gruba alınırken, sağ kalan 27 hasta 2. gruba dahil edildi. Gruplar yaralanma mekanizması, görüntüleme sonuçları, glasgow koma skorları, travma şiddeti skorları, başvuru esnasındaki baz açığı, laktat ve pH değerleri yönünden karşılaştırıldı. Anlamlı fark olan parametrelerde eşik değeri bulmak için ROC analizi kullanıldı.
BULGULAR: Karaciğer yaralanma derecesi ve ek abdominal organ yaralanma oranları 1. grupta anlamlı daha yüksekti (p<0.05). Ekstraabdominal organ yaralanması yönünden gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Eritrosit suspansiyonu ihtiyacı 1. grupta anlamlı daha yüksekti (p<0.05). Ortalama laktat ve baz açığı değerleri 1. grupta anlamlı daha yüksekti (p<0.05). Lökosit değerleri 1. grupta anlamlı daha düşük bulundu (p<0.05).
SONUÇ: Baz açığı, hemoglobin, laktat, travma şiddeti skoru, karaciğer yaralanma derecesi, eşlik eden abdominal yaralanmalar ve eritrosit suspansiyon ihtiyacı artmış mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Yukarıda belirtilen parametreler ile alakalı net eşik değerlerinin belirlenebilmesi için daha fazla veriye ve yayına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Künt abdominal travma, mortaliteyi arttıran faktörler; yüksek dereceli karaciğer yaralanması.

Is it possible to predict mortality in patients with high-grade blunt liver injury? A single trauma center study

Muhammed Kadir Yıldırak, Hanife Seyda Ulgur, Mert Gedik, Enes Sertkaya, Emre Furkan Kırkan, Fikret Ezberci, Hüseyin Kerem Tolan, Adnan Özpek
Department of General Surgery, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Blunt abdominal trauma constitutes a significant portion of trauma cases and is often associated with liver injury. Given that high-grade liver injuries remain life-threatening, identifying patients who will likely require more vigilant attention and care is crucial. This study aims to determine the parameters that increase mortality in patients with high-grade liver trauma.
METHODS: This study enrolled 38 patients with Grade III or higher liver injuries, treated by the general surgery department between 2008 and 2023. Eleven patients who died were categorized into Group 1, and 27 survivors were placed in Group 2. We evaluated their respective mechanisms of injury, imaging results, Glasgow Coma Scale scores, Base Excess, Lactate levels, pH, and Injury Severity Score findings. Receiver Operating Characteristics (ROC) analysis was performed for parameters with significant differences, and certain cutoff values were determined.
RESULTS: The grade of liver injury and additional abdominal organ injuries were significantly higher in Group 1 (p<0.05). The difference in extra-abdominal injury sites was statistically insignificant between the groups (p>0.05). Erythrocyte suspension requirements were significantly higher in Group 1 (p<0.05). Average lactate and base deficit values were also significantly higher in Group 1 (p<0.05), while leukocyte counts were significantly lower in Group 1 (p<0.05).
CONCLUSION: Base deficit, hemoglobin (Hb), lactate levels, injury severity, liver injury grade, accompanying abdominal injuries at admission, and erythrocyte suspension demands were found to be associated with increased mortality rates. Certain cutoff values for the aforementioned parameters could be established. However, further data are required to confirm these findings.

Keywords: Blunt abdominal trauma, high grade liver injury; mortality-increasing factors.

Muhammed Kadir Yıldırak, Hanife Seyda Ulgur, Mert Gedik, Enes Sertkaya, Emre Furkan Kırkan, Fikret Ezberci, Hüseyin Kerem Tolan, Adnan Özpek. Is it possible to predict mortality in patients with high-grade blunt liver injury? A single trauma center study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 276-284

Sorumlu Yazar: Muhammed Kadir Yıldırak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce