p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Erişkinde konjenital diafram hernisi ile birlikte mide perforasyonu: İntratorasik mide perforasyonu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 538-542 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.62289

Erişkinde konjenital diafram hernisi ile birlikte mide perforasyonu: İntratorasik mide perforasyonu

Mehmet Taner Ünlü1, Serkan Sarı2, Ozan Çalışkan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Konjenital diafram hernileri nadirdir ve çoğunlukla neonatal dönemde tanı alır. Bochdalek hernisi olarak da bilinen konjenital diafram defekti genel-likle diafram sol posterolateral bölgesinde embriyolojik dönemde bulunan plöroperitoneal kanalın persistan olarak kalmasıyla ortaya çıkar. Erişkinde nadir olarak görülse de konjenital diafram defektiyle birlikte olan intestinal volvulus, strangülasyon veya perforasyon gibi tablolar yüksek morbidite ve mortalite ile seyreder. Bu çalışmada konjenital diafram hernisi ile birlikte intratorasik mide perforasyonu sebebiyle opere ettiğimiz olgumuzu raporladık. Hastanın hastane başvurusunda atipik bir karın ağrısı, belirgin sırt ağrısı ve şüpheli respiratuvar şikayetleri bulunmaktaydı. Radyolojik gö-rüntülemelerde diafram hernisine bağlı midenin dilate vaziyette ve dalağın sol hemitoraksta bulunduğu görülmekteydi. Hastanın servise internasyonu sonrası yatışının ikinci gününde taşikardi ve hipotansiyon gelişmesi saturasyon düşüklüğü sonrası yapılan kontrol görüntülemelerinde sol hemito-raksta; midenin kollabe ve etrafında hidropnömotoraks ile uyumlu görünüm olması üzerine acil laparotomi kararı verildi. Operasyonda radyolojik bulguların da gösterdiği gibi diafram sol posterolateralinde diafram defekti görüldü ve bu defektten mide ve dalak sol hemitoraksa herniye olmuştu. Mide ve dalak karın içine redükte edildi. Sol hemitoraks 2000 cc izotonik ile yıkandı, sol tüp torakostomi uygulandı ve diafram onarıldı. Mide ön yüzü primer onarıldı. Ameliyat sonrası takiplerinde yara yeri enfeksiyonu dışında bir komplikasyon görülmeyen hastanın toraks tüpü çekildi. Enteral gıdayı tolere eden hasta şifa ile taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Diafram hernisi, Bochdalek; mide perforasyonu.

Congenital diaphragmatic hernia with gastric perforation in adult: Intrathoracic gastric perforation

Mehmet Taner Ünlü1, Serkan Sarı2, Ozan Çalışkan1
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of General Surgery, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul-Türkiye

Congenital diaphragmatic hernias are rarely seen and they are usually diagnosed in the neonatal period. Congenital diaphragmatic de-fect, also known as Bochdalek hernia, usually occurs with the persistence of the pleuroperitoneal canal in the left posterolateral region of the diaphragm in the embryological period. Although it is rarely seen in the adults, conditions such as intestinal volvulus, strangulation, or perforation with congenital diaphragm defect progress with high mortality and morbidity. In this study, we reported our case that we operated for intrathoracic gastric perforation with congenital diaphragmatic defect. When the patient admitted to the hospital, he had an atypical abdominal pain, significant back pain, and suspicious respiratory complaints. Radiological imaging showed that the stomach and the spleen were located in the left hemithorax due to diaphragmatic hernia also stomach was very dilated. Tachycardia, hypotension, and low saturation developed on the 2nd day of the patient’s hospitalization. In the control imaging of the patient, in the left hemithorax, stomach was collapsed and the surrounding appearance compatible with hydropneumothorax, after that findings emergency laparotomy was decided. During the operation, as demonstrated by the radiological findings, a diaphragm defect was seen in the left posterolateral region of the diaphragm. The stomach and spleen were herniated to the left hemithorax from this defect. The stomach and spleen were reduced into the abdomen. The left hemithorax was lavaged with 2000 cc isotonic, left tube thoracostomy was applied, and the diaphragm was repaired. The anterior stomach was primarily repaired. In post-operative follow-up, there were no complications other than wound infection and thoracic tube of the patient was removed. The patient who tolerated enteral food was discharged from hospital with full recovery.

Keywords: Bochdalek, diaphragmatic hernia; gastric perforation.

Mehmet Taner Ünlü, Serkan Sarı, Ozan Çalışkan. Congenital diaphragmatic hernia with gastric perforation in adult: Intrathoracic gastric perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 538-542

Sorumlu Yazar: Mehmet Taner Ünlü, Türkiye
Makale Dili: İngilizce