p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Radius alt uç kırıklarında volar plak ile tedavi uygulamaları [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 162-166 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.64022

Radius alt uç kırıklarında volar plak ile tedavi uygulamaları

Emrah Rıza Demirbaş1, Ali Akın Uğraş1, İbrahim Kaya1, İbrahim Sungur1, Cemal Kural2, Ercan Çetinus1
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
2Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Erişkin radius alt uç kırıklarında volar yaklaşımla kilitli ve kilitsiz plak uygulamalarının sonuçları değerlendirildi.
Çalışma planı: Distal radius kırığı nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan 14'ü kadın, 20'si erkek, yaş ortalaması 48.5±17.9 olan toplam 34 hasta retrospektif olarak incelemeye alındı. Kırıkların tipi AO sınıflamasına göre %17.6 B3, %11.8 C2 ve %70.6 C3 olarak dağılım göstermekteydi. Klinik sonuçlar Gartland ve Werley değerlendirme skalası, Görsel analog ölçüt (VAS), Kol omuz el sorunları anketi (DASH) ile, radyolojik değerlendirme ise Stewart değerlendirme ölçütleri ile yapıldı.
Sonuçlar: Hastaların ortalama takip süresi 24±16.3 aydı. Gartland-Werley değerlendirme skalasına göre %29.4 hastada mükemmel, %55.9 hastada iyi, %11.8 hastada orta ve %2.9 hastada kötü sonuç alındı. Ortalama VAS skoru 0.5±1.1, ortalama DASH subjektif sorgulama puanı 26.1 olarak bulundu. Stewart skoruna göre %44.1 mükemmel, %52.9 iyi, %2.9 orta sonuç elde edildi. Olguların kavrama gücü geri kazanımları sağlam tarafa göre %43.1 olarak bulundu. İki hastada kompleks rejyonel ağrı sendromu, bir karpal tünel sendromu ve bir tenosinovit görüldü.
Çıkarımlar: Radius distal uç kırıklarının tedavisinde volar plak ile tespit etkin ve iyi bir yöntemdir. Plak özenli yerleştirilmeli ve ameliyat sonrası rehabilitasyon ihmal edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: distal radius fracture, locking plate, plate fixation

Volar plate fixation of distal radius fractures

Emrah Rıza Demirbaş1, Ali Akın Uğraş1, İbrahim Kaya1, İbrahim Sungur1, Cemal Kural2, Ercan Çetinus1
1Haseki Training And Research Hospital, Orthopedics And Traumatology
2Bakırköy Sadi Konuk Training And Research Hospital, Orthopedics And Traumatology

Objective: To evaluate results of volar locking and unlocking plate fixation of adult distal radius fractures.
Methods: 34 patients (14 female and 20 male, the mean age was 48.5±17.9) who were treated for distal radius fractures,retrospectively investigated. The fractures were distirubuted as follows; 17.6% AO type B3, 11.8% AO type C2 and 70.6% AO type C3. The patients were evaluated clinically (Gartland and Werley scale, Visual analog score (VAS), Disabilites of the arm shoulder and hand score (DASH)) and radiographically (Stewart score).
Results: The mean follow-up of patients were 24±16.3 months. According to Gartland-Werley scale, the results were excellent in 24.9% of patients, good in 55.9% of patients, moderate in 11.8% of patients and poor in 2.9% of patients. The mean VAS score was 0.5±1.1, and the mean DASH score was 26.1. According to Stewart criteria, 44.1% of patients rated as excellent, 52.9% of patients rated as good and 2.9% of patients rated as moderate. 2 patients had complex regional pain syndrome, one patient had carpal tunnel syndrome and one patient had tenosynovitis.
Conclusions: Volar plate fixation is a good and an effective treatment for distal radius fractures. Plate should be inserted properly and physiotherapy should not be ignored.

Keywords: distal radius fracture, locking plate, plate fixation

Emrah Rıza Demirbaş, Ali Akın Uğraş, İbrahim Kaya, İbrahim Sungur, Cemal Kural, Ercan Çetinus. Volar plate fixation of distal radius fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 162-166

Sorumlu Yazar: Ali Akın Uğraş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe