p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Epidural anestezinin kolon cerrahisinde anastomoz kaçağı üzerine etkisi: Deneysel araştırma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 5-10 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.67044

Epidural anestezinin kolon cerrahisinde anastomoz kaçağı üzerine etkisi: Deneysel araştırma

Tayfun Adanır1, Murat Aksun1, Gülşah Yılmaz Karaören1, Türker Karabuğa2, Okay Nazlı3, Atilla Şencan1, Mehmet Köseoğlu4
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
3Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Muğla
4Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İzmir

AMAÇ
Bir hayvan modelinde, sürekli epidural anestezi ile kolon anastomozunun gücü arasındaki ilişki araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Beyaz erkek 14 adet Yeni Zelanda tavşanı çalışmaya alındı ve randomize iki grup oluşturuldu. Grup 1’de (n=7) epiduralden sürekli olarak %0,9’luk NaCl infüzyonu (0,4 mlkg-1 bolus ve 0,2 mlkg-1 sa-1 infüzyon) ve Grup 2’de (n=7) epiduralden sürekli olarak %1’lik lidokain infüzyonu (0,4 mlkg-1 bolus ve 0.2 ml kg-1 sa-1 infuzyon) uygulandı. İnfüzyonlara, operasyonların başında başlandı ve cerrahi sonrası 6. saate kadar sürdürüldü. Bütün deney hayvanlarına genel anestezi altında sağ kolon rezeksiyonu ve kolo-kolonik anastomoz uygulandı. Cerrahi sonrası 4. gün, re-laparotomi yapılıp in situ olarak anastomoz patlama basınçları ölçüldü. Dikiş hattını içine alan 1 cm’lik segment çıkartılıp, hidroksiprolin ve kollajen düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR
Anastomoz patlama basınçları, epidural lidokain grubunda (medyan 248 mmHg - [117-300]) serum fizyolojik grubuna (medyan 109 mmHg - [47-176]) göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,006). Doku örneğindeki hidroksiprolin ve kollajen düzeyleri açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0,05).
SONUÇ
Kolon anastomozunun dayanıklılığının epidural lidokain infüzyonu ile artabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz dayanıklılığı, kolon cerrahisi; epidural anestezi; lidokain.

Effect of epidural anesthesia on anastomotic leakage in colonic surgery: experimental study

Tayfun Adanır1, Murat Aksun1, Gülşah Yılmaz Karaören1, Türker Karabuğa2, Okay Nazlı3, Atilla Şencan1, Mehmet Köseoğlu4
1Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Icu, Izmir, Turkey.
2Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Surgery, Izmir, Turkey.
3Mugla University, Medical Faculty, Department Of Surgery, Mugla, Turkey.
4Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Biochemistry, Izmir, Turkey.

BACKGROUND
The association between the infusion of continuous epidural anesthesia and the anastomotic strength of colonic anastomosis was examined in an animal model.
METHODS
Fourteen white male New Zealand rabbits were included in the study and randomly assigned to two groups. Group 1 (n=7) had continuous epidural 0.9% NaCl infusion (0.4 ml kg-1 bolus and 0.2 ml kg-1 h-1 infusion) and Group 2 (n=7) had continuous epidural 1% lidocaine infusion (0.4 ml kg-1 bolus and 0.2 ml kg-1 h-1 infusion). Infusions started at the beginning of the operation and were continued for six hours postoperatively. All experimental animals underwent right colon resection and colo-colonic anastomosis under general anesthesia. On the fourth postoperative day, relaparotomy was applied and the bursting pressures of the anastomosis (BPA) were measured in situ. Segments 1-cm long consisting of the complete suture lines were excised, and the levels of hydroxyproline and collagen were measured.
RESULTS
BPAs were statistically higher in the epidural lidocaine group (median: 248 mmHg; min 117 - max 300) than in the saline group (median: 109 mmHg; min 47 - max 176) (p=0.006). There was no difference between the groups in terms of hydroxyproline and collagen levels in the sample tissues (p>0.05).
CONCLUSION
We concluded that the strength of colonic anastomosis may be increased by epidural lidocaine infusion.

Keywords: Anastomotic strength, colonic anastomosis; epidural anesthesia; lidocaine.

Tayfun Adanır, Murat Aksun, Gülşah Yılmaz Karaören, Türker Karabuğa, Okay Nazlı, Atilla Şencan, Mehmet Köseoğlu. Effect of epidural anesthesia on anastomotic leakage in colonic surgery: experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 5-10

Sorumlu Yazar: Tayfun Adanır, Türkiye
Makale Dili: İngilizce