p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Geriatrik hastalarda açık göz küresi yaralanmalarının özellikleri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 413-418 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.67503

Geriatrik hastalarda açık göz küresi yaralanmalarının özellikleri

Levent Tök1, Özlem Yalçın Tök1, Dilek Özkaya2, Elif Eraslan3, Yonca Sönmez4, Firdevs Örnek3, Yavuz Bardak1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Isparta Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları, Isparta, Türkiye
3Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, Ankara, Türkiye
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

AMAÇ
Açık göz küresi yaralanması olan geriatrik hastaların demografik ve etyolojik özelliklerini değerlendirmeyi, prognozu etkileyen faktörleri tespit etmeyi ve güncel literatür eşliğinde genç nüfusla farklılıkları karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Açık göz küresi yaralanması nedeniyle 1998-2009 yılları arasında tedavisi ve takibi yapılan 65 yaş üzerinde 30 hastanın dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR
Ortalama yaş 73,1 yıl idi. Hastaların %60’ı erkekti ve en fazla sol göz tutulumu vardı. En sık rastlanan travma tipi künt nesnelerle oluşan yırtılma idi. Hastaların başvuru anındaki görme keskinlikleri 13 hastada ışık hissi yokken, 15 hastada ışık hissi/el hareketleri, 2 hastada 1/200-19/200 düzeyindeydi. Demografik ve klinik karakteristiklerin final görme keskinliği üzerine etkisinin değerlendirildiği tek değişkenli analizde yara yeri, travma tipi ve oküler travma skoru istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerdi.
SONUÇ
Açık göz küresi yaralanmalarının prognozu geriatrik hastalarda oldukça kötüdür. Yaşa bağlı gelişen yapısal değişiklikler, geçirilmiş cerrahiler daha kolay yırtık gelişimine neden olmaktadır. Tedavi sürecinde iyileşme kapasitesinin sınırlı olması, hastaların beraberlerinde bulunan göz patolojileri ve fonksiyonel kapasitenin bu yaş grubunda düşük olması prognozu kötü yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, açık göz küresi yaralanması; penetran yaralanma; rüptür.

Characteristics of open globe injuries in geriatric patients

Levent Tök1, Özlem Yalçın Tök1, Dilek Özkaya2, Elif Eraslan3, Yonca Sönmez4, Firdevs Örnek3, Yavuz Bardak1
1Department Of Ophthalmology, Süleyman Demirel University, Faculty Of Medicine, Isparta, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Isparta State Hospital, Isparta, Turkey
3Department Of Ophthalmology, Ankara Training And Research Hospital, Ministry Of Health, Ankara, Turkey
4Department Of Public Health, Süleyman Demirel University, Faculty Of Medicine, Isparta, Turkey

BACKGROUND
We aimed to evaluate the etiological and demographic characteristics of open globe injuries in geriatric patients, to determine the factors affecting the prognosis and to discuss the differences between geriatric and young populations in light of the current literature.
METHODS
The medical files of 30 patients aged 65 years and older who were treated and followed up for open globe injuries between 1998 and 2009 were evaluated retrospectively.
RESULTS
The mean age was 73.1 years. Sixty percent of the patients were male, with a predominance of left eye involvement. The most common type of trauma was rupture due to a blunt object. The presenting visual acuity was no light perception in 13 patients, light perception/hand movement in 15 patients and 1/200-19/200 in 2 patients. In a univariate analysis assessing the effects of demographic and clinical characteristics on final vision, the wound location, type of trauma and Ocular Trauma Score were found to be statistically significant variations.
CONCLUSION
The prognosis of open globe injuries is very poor in geriatric patients. Age-related structural changes and previous history of surgeries contribute to easy development of a rupture. During the treatment process, limited recovery capacity, ocular pathology in patients and low functional capacity in this age group exert negative effects on the prognosis.

Keywords: Elderly, open globe injury; penetrating injury; rupture.

Levent Tök, Özlem Yalçın Tök, Dilek Özkaya, Elif Eraslan, Yonca Sönmez, Firdevs Örnek, Yavuz Bardak. Characteristics of open globe injuries in geriatric patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 413-418

Sorumlu Yazar: Özlem Yalçın Tök, Türkiye
Makale Dili: İngilizce