p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Ateşli silah yaralanmasıyla oluşan gizli mesane yaralanması ve kurşunun spontan miksiyonla üretradan atılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 455-457 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.67934

Ateşli silah yaralanmasıyla oluşan gizli mesane yaralanması ve kurşunun spontan miksiyonla üretradan atılması

Mujgan Caliskan1, Ismail Evren2, Ismail Kabak1, Ibrahim Atak1, Recai Gokcan3
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Bu yazıda, ateşli silahla pelvis yaralanması olan hasta sunuldu. Yaralanma bölgesi mesane ve rektum arasındaki yumuşak doku idi. Birkaç gün sonra kurşun spontan miksiyon esnasında üretra yolu ile atıldı. Literatürde kurşunun kendiliğinden olarak üretra yolu ile atıldığı birkaç nadir olgu bildirilmiştir. On dokuz yaşında erkek hastanın sol kalçasında ateşli silah yaralanması mevcut idi. Hemodinamik olarak stabil olan hastaya yapılan direkt grafi ve bilgisayarlı tomografide pelvis içinde, mesane ve rektum arasındaki yumuşak dokuda, organ hasarı oluşturmayan kurşun tespit edildi. Üretral kateterizasyon sonucu makroskopik hematüri tespit edildi. Rektosigmoidoskopi ve retrograd sistoskopik değerlendirmeler negatif idi. Cerrahi girişim yapılmaksızın, hasta konservatif takip edildi. Beşinci gün, üriner kateteri çıkarıldıktan üç saat sonra kurşun üretradan kendiliğinden miksiyon esnasında atıldı. Bunun üzerine retrograd üretrosistografi yapıldı, üriner trakt ve mesane hasarına rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler: Mesane, kurşun yaralanması; kalça; penetran pelvis travması.

Masked urinary bladder injury with a bullet expulsed spontaneously during voiding

Mujgan Caliskan1, Ismail Evren2, Ismail Kabak1, Ibrahim Atak1, Recai Gokcan3
1Department Of General Surgery, Umraniye Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Urology, Umraniye Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Radiology, Umraniye Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

We report a case with gunshot to the pelvis. The injury site was the soft tissue between the rectum and urinary bladder. Several days later, the bullet was expulsed spontaneously during voiding. In the literature, only a few case reports have described spontaneous expulsion of an intravesical bullet. A 19-year-old male was wounded on the left hip by gunshot. Radiographic examinations showed a bullet in the pelvis, which was localized in the soft tissue between the rectum and urinary bladder, with no accompanying visceral injury on abdominopelvic computerized tomography. Macroscopic hematuria was noticed after urethral catheterization. Rectosigmoidoscopy and retrograde cystoscopic examinations were both negative. The patient was monitored closely and treated conservatively with no surgical intervention. The urinary catheter was removed on the fifth postoperative day, and the bullet was expulsed spontaneously via the urethra during normal voiding three hours after catheter removal. Thereafter, a retrograde urethrography was performed, which showed no evidence of urinary tract or bladder injury.

Keywords: Bladder, gunshot wound; hip; penetrating pelvic trauma.

Mujgan Caliskan, Ismail Evren, Ismail Kabak, Ibrahim Atak, Recai Gokcan. Masked urinary bladder injury with a bullet expulsed spontaneously during voiding. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 455-457

Sorumlu Yazar: Ismail Evren, Türkiye
Makale Dili: İngilizce