p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 3 Year : 2021

Hızlı Arama
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut apandisit ön tanısı nedeniyle apendektomi yapılan hastaların demografik, klinik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 315-324 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.73537

Akut apandisit ön tanısı nedeniyle apendektomi yapılan hastaların demografik, klinik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi

Sami Akbulut1, Zeynep Sener Bahçe2, Tulin Öztaş3, Serdar Gümüş2, Nilgün Söğütçü4, Hamdi Sakarya2, Ali Fuat Kaan Gök5, Yusuf Yağmur2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya
2Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır
3Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Cerrahi Kliniği, Diyarbakır
4Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Diyarbakır
5İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Akut apandisit (AAp) ön tanaısıyla apendektomi yapılan hastaların klinik, biyokimyasal ve histopatolojik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2006 ve Mart 2014 tarihleri arasında AAp ön tanısıyla apendektomi yapılan 8206 hastanın demografik, biyokimyasal ve histopatolojik verileri geriye dönük olarak analiz edildi. Hastalar aşağıdaki özellikler yönünden karşılaştırıldı: Mevsimsel dağılım (sonbahar, kış, ilkbahar, yaz), çalışma günlerine göre dağılım (hafta sonu, hafta içi), histopatolojik bulgulara göre dağılım (AAp, Apendiks vermiformis [NAp]) ve histopatolojik alt gruplara göre dağılım (non-perfore AAp, perfore AAp vs NAp).
BULGULAR: Yaşları 16 ile 89 arasında değişen toplam 8206 hastanın 4763’ü (%58) erkekti. Sezonlara göre apendektomilerin dağılımı şöyleydi: Sonbahar (n=1959; %23.9), kış (n=2062; %25.1), ilkbahar (n=2061; %25.1) ve yaz (n=2124; %25.9). NAp oranı yaz mevsiminde diğer mevsimlere göre daha yüksekti. WBC ve nötrofil sayısı sonbahar ve kış mevsimlerinde diğer mevsimlere göre anlamlı olarak daha yüksekti. Çalışma günlerine göre apendektomilerin dağılımı şöyleydi: Hafta içi (n=6120; %74.6) ve hafta sonu (n=2086; %25.4). Hafta sonları WBC ve nötrofil seviyeleri hafta içi günlere göre anlamlı derecede yüksekti. Apendektomilerin histopatolojik gruplara göre dağılımı şöyleydi: AAp (n=7414; %90.3) ve NAp (n=792; %9.7). Apendektomilerin histopatolojik alt gruplara göre dağılımı şöyleydi: Non-perfore AAp (n=6966; %84.9), perfore AAp (n=448; %5.5) ve NAp (n=792; %9.7). Perfore ve perfore olmayan apandisit gruplarındaki WBC, nötrofil ve TBil düzeyleri NAp grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Perfore (%62.1) ve perfore olmayan AAp (%59.6) gruplarındaki hastaların çoğu erkeklerden oluşurken NAp (%58.1) grubundaki hastaların çoğu kadındı. Apendektomi spesimenlerinin 197’sinde (%2.4) parazitik enfeksiyonlar, fibroz obliterasyon, malign veya benign tümör gibi nadir görülen histopatolojik bulgular tespit edildi.
TARTIŞMA: Bu çalışma AAp hastalarında demografik özellikler, histopatolojik bulgular, mevsimler, haftanın günleri ve çalışma günleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, apandisitin mevsimselliği; apandisitte çalışma günlerine göre varyasyonlar; apandisitte haftanın günlerine göre varyasyonlar; negatif apendektomi.

Assessment of demographic, clinical and histopathological features of patients who underwent appendectomy due to a presumed diagnosis of acute appendicitis

Sami Akbulut1, Zeynep Sener Bahçe2, Tulin Öztaş3, Serdar Gümüş2, Nilgün Söğütçü4, Hamdi Sakarya2, Ali Fuat Kaan Gök5, Yusuf Yağmur2
1Department of General Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey
2Department of General Surgery, Diyarbakır Training and Research Hospital, Diyarbakır-Turkey
3Department of Pediatric Surgery, Diyarbakır Training and Research Hospital, Diyarbakır-Turkey
4Department of Pathology, Diyarbakir Training and Research Hospital, Diyarbakır-Turkey
5Department of General Surgery, İstanbul University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: To compare the clinical, biochemical, and histopathological features of patients who underwent appendectomy due to a presumed diagnosis of acute appendicitis (AAp).
METHODS: The demographic, biochemical and histopathological data of 8206 patients who underwent appendectomy for AAp between January 2006 and March 2014 were retrospectively analyzed in this study. Patients were compared regarding the following characteristics: disruption by season (autumn vs. winter vs. spring vs. summer), working days (weekdays vs. weekends), histopathological findings (AAp vs. normal appendix [NAp]) and histopathological subgroup (non-perforated AAp vs. perforated AAp vs. NAp).
RESULTS: Of the 8206 patients aged between 16 and 89 years, 4763 (58.0%) were male. Appendectomy distribution by season was as follows: autumn (n=1959; 23.9%), winter (n=2062; 25.1%), spring (n=2061; 25.1%) and summer (n=2124, 25.9%). NAp rates were higher in summer than those in other seasons. White blood cell (WBC) and neutrophil levels were significantly higher in autumn and winter compared with those in other seasons. In total, 6120 (74.6%) appendectomies occurred on weekdays and 2086 (25.4%) on weekends. WBC and neutrophil levels were significantly higher on weekends than those on weekdays. Appendectomy distribution by histopathological groups as follows: AAp (n=7414; 90.3%) and NAp (n=792; 9.7%). Appendectomy distribution by histopathological subgroups was as follows: non-perforated AAp (n=6966; 84.9%), perforated AAp (n=448; 5.5%), and NAp (n=792; 9.7%). WBC, neutrophil, and TBil levels in the non-perforated and perforated AAp groups were significantly higher than in the NAp group. While most of the patients with perforated AAp (62.1%) and non-perforated AAp (59.6%) were males, most of the patients with NAp (58.1%) were females.
CONCLUSION: This study suggests that a relationship exists between demographic features, histopathological findings of appendectomy specimens, seasons, days of the week, and working days in patients undergoing appendectomy.

Keywords: Acute appendicitis, days of week variations in appendicitis; negative appendectomy; seasonality of appendicitis; working days variations in appendicitis.

Sami Akbulut, Zeynep Sener Bahçe, Tulin Öztaş, Serdar Gümüş, Nilgün Söğütçü, Hamdi Sakarya, Ali Fuat Kaan Gök, Yusuf Yağmur. Assessment of demographic, clinical and histopathological features of patients who underwent appendectomy due to a presumed diagnosis of acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 315-324

Sorumlu Yazar: Sami Akbulut, Türkiye