p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Travmatolojide en sık alıntılanan 100 makale: Bibliyometrik bir analiz [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 294-302 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.74857

Travmatolojide en sık alıntılanan 100 makale: Bibliyometrik bir analiz

Mehmet Dokur1, Erdal Uysal2
1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Gaziantep

AMAÇ: Bu bibliyometrik çalışmada, travmatoloji alanındaki en sık alıntılanan 100 makalenin çok yönlü analizini yapmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Biz bu çalışmada, Web of Science ve PubMed’teki veri tabanlarından elde ettiğimiz, 1975 ile 2017 yılları arasında yayınlanmış 56.980 travma makalesi içinden en çok alıntılanan ilk 100’ünü alıntılanma sayılarına ve yayın yıllarına, köken aldığı ülkelere ve kurum veya organizasyonlarına, en sık tercih edilen konularına, fonlanma durumlarına, makale tiplerine ve kanıt düzeylerine göre analiz ettik.
BULGULAR: Travmatoloji alanında en sık alıntılanan 100 makaledeki toplam yazar sayısını 649 ve yazar sayısı ortalamasını 6.49±5.46 (dağılım: 1–32), toplam çalışma grubu sayısını 8 ve eşlik eden çalışmacı sayısını ise 1241 olarak saptadık. Amerika Birleşik Devletleri, yayınlarda en sık yer alan ülke ve kurum ya da organizasyon olma ve bilimsel aktivitede sunulan makale sayısı bakımlarından ilk sırada idi. En çok alıntılanan 100 makalenin 70’inin, gelişmiş ülkelerdeki fon desteği veren kuruluşlar tarafından desteklendiğini belirledik. Travmatoloji ile ilgili en çok alıntılanan 100 makalede en sık tercih edilen ilk üç konu başlığını santral sinir sistemi travması (21 makale), majör travma-kanama kanama kontrolü-transfüzyon-erken koagülopati (18 makale) ve travma bakımı ve sistemleri (8 makale) olarak saptadık. En sık alıntılanan 100 travmatoloji makalesinin kanıt ortalaması 2.45±1.05 (dağılım: 1–4) idi. Ayrıca biz en çok alıntılanan 100 makalenin 66’sının etki faktörü 2.6 daha yüksek olan bilimsel dergilerde (dağılım: 2.648–72.406) yayınlandığını belirledik. Araştırmacılar tarafından en sık tercih edilen çalışma tipinin klinik araştırma (92 makale) ve çalışma alt tipinin ise karşılaştırmalı ileriye yönelik çalışmalar (27 makale) olduğunu saptadık. Travmatolojideki klasik makalelerin kanıt gruplarının dağılımlarını ise sırasıyla B (54 makale), A (26 makale) ve C (20 makale) olarak belirledik.
TARTIŞMA: Makalelerin bilimsel değerini saptamadaki bazı eksikliklerine rağmen travmatoloji alanındaki klasik makalelerin alıntılanma analizleri, önemli akademik katkılar sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik, makaleler, travmatoloji; yüksek sayıda alıntılanma.

Top 100 cited articles in traumatology: A bibliometric analysis

Mehmet Dokur1, Erdal Uysal2
1Department of Emergency Medicine, Biruni University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Sanko University, Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey

BACKGROUND: In this bibliometric study, we aimed to conduct multi-dimensional citation analysis of the top 100 cited articles in traumatology.
METHODS: We analyzed the top 100 cited articles among 56.980 trauma articles published between 1975 and 2017, which we obtained from databases in Web of Science and PubMed based on their citation rates and publication years, countries of origin, institutions or organizations, the most common subjects, funding status, article types, and levels of evidence.
RESULTS: In the top 100 cited articles, the number of total authors was 649 and average authorship was 6.49±5.46 (1–32); group author or study group number was eight, and the number of total collaborators was 1241. USA was the top country in terms of country of origin and institutions or organizations and also the number of proceedings papers in scientific activities. We found that 70 of the top 100 cited articles were supported by funding agencies in developed countries. In the present study, the three most common subjects were central nervous system trauma (21 articles), major trauma–hemorrhage–bleeding control–transfusion–early coagulopathy (18 articles), and trauma care and systems (eight articles), respectively. The average level of evidence of the top 100 cited articles was 2.45±1.05 (range: 1–4). We also found that 66 of the 100 most frequently cited articles in traumatology were published in scientific journals that had an impact factor of ≥2.6 (range: 2.648–72.406). We found that the most commonly preferred article type by authors is clinical research (92 articles) and sub-type is prospective comparative studies (27 articles). Evidence groups of classical papers in traumatology were B (54 articles), A (26 articles), and C (20 articles), respectively.
CONCLUSION: Despite some flaws in determining the scientific values of articles, citation analysis of classical papers in traumatology can provide important scientific contributions.

Keywords: Articles, bibliometric, top-cited; traumatology.

Mehmet Dokur, Erdal Uysal. Top 100 cited articles in traumatology: A bibliometric analysis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 294-302

Sorumlu Yazar: Mehmet Dokur, Türkiye
Makale Dili: İngilizce