p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Geriatrik ve genç farelerde deneysel olarak oluşturulmuş yaralarda arı sütü ve melatonin kombinasyonlarının etkinliğinin karşılaştırılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 397-405 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.83307

Geriatrik ve genç farelerde deneysel olarak oluşturulmuş yaralarda arı sütü ve melatonin kombinasyonlarının etkinliğinin karşılaştırılması

Osman Bulut1, Ali Sorucu2, Ayşe Nur Akkoç3, İsmihan Selin Tınas4
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Veteriner Fakültesi, Muğla, Türkiye

AMAÇ: Yara iyileşmesi, travma sonucunda deri ve diğer yumuşak dokuların onarılma sürecini ifade etmektedir. Bir arı ürünü olan arı sütü, antioksidan, anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Pineal bezde ve diğer organlarda üretilen melatonin ise bir sirkadiyen indol amindir. Bu çalışma yaşlı ve genç farelerde yara iyileşmesi üzerin melatonin ve arı sütünün tek başlarına ve kombine bir şekilde kullanılmasının etkilerinin araştırılmasını hedeflemektedir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada arı sütü ve melatoninin yara iyileşmesi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için, 10 gruba ayrılmış toplam 90 Balb/C fare kullanılmıştır. Arı sütü topikal olarak 300 mg/kg konsantrasyonunda, melatonin ise 5 mg/kg dozunda vazelin pomad ile karıştırılarak uygulanmıştır. Arı sütü ve melatoninin yara üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için bu maddeler ayrı ayrı ve kombinasyon halinde yara bölgesinde kullanılmıştır.
BULGULAR: Her iki uygulamada her iki yaş grubunda makroskobik seviyede yara iyileşmesinde istatistiksel açıdan önem arz edecek düzeyde katkıda bulunmuştur. Melatonin yara oluşumunu takiben başlangıç dönemde daha etkili bulunurken, arı sütü granülasyon sürecinde daha etkili bulunmuştur. Ancak histopatolojik düzede önemli sonuçlar sadece geriatrik hayvanlarda gözlenmiştir.
SONUÇ: Çalışma bulguları özellikle yaşlı bireylerde yara iyileşmesine destek olmak için potansiyel yeni bir terapotik yaklaşım sunarken, daha fazla araştırma ve klinik çalışmalar ile bulguların desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Apiterapi, epitelizasyon; granülasyon; iyileşme.

Comparison of the efficacy of royal jelly and melatonin combinations in experimentally induced wounds in geriatric and young mice

Osman Bulut1, Ali Sorucu2, Ayşe Nur Akkoç3, İsmihan Selin Tınas4
1Department of Surgery, Faculty of Milas Veterinary Medicine, Mugla Sitki Kocman University, Muğla, Türkiye
2Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Milas Veterinary Medicine, Mugla Sitki Kocman University, Muğla, Türkiye
3Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye
4Faculty of Milas Veterinary Medicine, Mugla Sitki Kocman University, Muğla, Türkiye

BACKGROUND: Wound healing involves the repair of skin and other soft tissues after an injury. Royal jelly, a product of bees, possesses antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, and antiviral properties. Melatonin, a circadian indoleamine, is produced in the pineal gland and other organs. This study explores the effects of melatonin and royal jelly, both individually and combined, on wound healing in geriatric and young mice.
METHODS: The study includes 90 Balb/C mice divided into ten groups to assess the effects of royal jelly and melatonin on wound healing. Royal jelly was applied topically at a concentration of 300 mg/kg. Melatonin was formulated in a vaseline-based pomade at a concentration of 5 mg/kg. The substances were applied either separately or in combination to wounds created on the mice.
RESULTS: Both substances significantly enhanced wound healing at a macroscopic level in both age groups. Melatonin was found to be more effective during the initial wound formation process, whereas royal jelly was more beneficial during the granulation phase. However, significant results at a histopathological level were observed only in geriatric animals.
CONCLUSION: The findings suggest a potential new therapeutic approach to enhance wound healing, particularly in elderly individuals. However, these findings need to be supported through further research and clinical trials.

Keywords: Apitherapy, epithelization; granulation; healing.

Osman Bulut, Ali Sorucu, Ayşe Nur Akkoç, İsmihan Selin Tınas. Comparison of the efficacy of royal jelly and melatonin combinations in experimentally induced wounds in geriatric and young mice. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 397-405

Sorumlu Yazar: Osman Bulut, Türkiye
Makale Dili: İngilizce