p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 15 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Alev ve haşlanma yanıklarında mortalitede etkili faktörler: 816 hastada deneyimlerimiz [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 599-606

Alev ve haşlanma yanıklarında mortalitede etkili faktörler: 816 hastada deneyimlerimiz

Behçet Al1, Cuma Yıldırım1, Sacit Çoban2, Mustafa Aldemir3, Cahfer Güloğlu3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Abd, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad. Gaziantep, Türkiye
3Dicle Üniverisitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ad, Diyarbakır, Türkiye

AMAÇ
Diyarbakır bölgesinde meydana gelen alev ve haşlanma yanıklarında mortalite üzerine etkili olan faktörler araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği’ne Ocak 2001 ile Mayıs 2005 yılları arasında haşlanma ve alev yanıkları nedeni başvuran 816 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar yaşayanlar ve ölenler olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalarda cinsiyet, yaş, yanma şekilleri, yanık dereceleri ve yanık yüzdeleri, yanık bölgeleri, başvuru süreleri, yatış süreleri, gelişen komplikasyonlar ve yapılan girişimler değerlendirildi.
BULGULAR
Başvuran hastaların %43,5’i kadın, %57,5’i erkek idi; 658 hasta altı yaşın altındaydı. Yanıkların %70,5’i ihmal sonucu meydana gelmişti. Yanıkların %76,5’i haşlanma, %23,5’i de aleve bağlı meydana gelmişti. Ölen hastaların 39’u on yaşın altında idi. Tüm hastalarda yaş ortalaması 9,32 idi. Tüm hastaların ortalama yatış süresi 10,37 gün idi. En sık gelişen komplikasyon yara enfeksiyonu idi. Genel olarak mortalite oranı %6,1 idi.
SONUÇ
On beş günden uzun yatan hastalarda (p=0,030), intihar nedeni ile yananlarda (p=0,002), yanık yerine tedavi niyeti ile ayakkabı boyasını kullananlarda (p=0,000), >%40 ikinci derece yanığı olanlarda (p=0,000), >%20 üçüncü derece yanığı olanlarda (p=0,000), akut solunum yetersizliği gelişenlerde, kompartman sendromun gelişenlerde, hipoalbünemi ve sepsis gelişenlerde (p=0,000) mortalite daha yüksekti.

Anahtar Kelimeler: Haşlanma ve alev yanığı, hipovolemi; kompartman sendromu; mortalite; sepsis.

Mortality factors in flame and scalds burns: our experience in 816 patients

Behçet Al1, Cuma Yıldırım1, Sacit Çoban2, Mustafa Aldemir3, Cahfer Güloğlu3
1Department Of Emergency Medicine, Gaziantep University Faculty Of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Department Of General Surgery, Medicine Faculty Of Gaziantep University Gaziantepr, Turkey
3Department Of Emergency Medicine Of Gaziantep University Medicine Faculty; Gaziantep, Turkey

BACKGROUND
Our aim was to evaluate the effective factors on mortality in flame and scald burns in the Diyarbakır region.
METHODS
The data of 816 patients who applied to the Dicle University Emergency Department between January 2001 and May 2005 with flame and scald burns were investigated retrospectively. The patients were separated into two groups as alive or deceased. Gender, age, burns shapes, burn degrees and rates, burn regions, admission periods, hospitalization times, complications, and the treatments were analyzed.
RESULTS
43.5% of the patients were female and 57.5% were male. Six hundred fifty-eight patients were under 6 years old. 70.5% of burns occurred as a result of negligence; 76.5% occurred due to scald and 23.5% due to flame. In cases of death, 39 patients were under 10 years old. The mean age was 9.32 years. The average hospitalization period was 10.37 days. The most common complication was wound infection. The mortality rate was 6.1%.
CONCLUSION
The mortality rate was higher among patients who were hospitalized longer than 15 days (p=0.030); whose burns were due to suicide attempt (p=0.002); who used shoe paint on the burn wounds instead of treatment (p=0.000); who had more than 40% second-degree burns (p=0.000) or more than 20% third-degree burns (p=0.000); and among those with acute respiratory failure, compartment syndrome, hypoalbuminemia, and sepsis (p=0.000).

Keywords: Scald and flame burns, hypovolemia; compartment syndrome; mortality; sepsis.

Behçet Al, Cuma Yıldırım, Sacit Çoban, Mustafa Aldemir, Cahfer Güloğlu. Mortality factors in flame and scalds burns: our experience in 816 patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 599-606

Sorumlu Yazar: Behçet Al, Türkiye
Makale Dili: Türkçe