p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Hemodinamik açıdan stabil, göğüs altı veya ön karın bölgesinde bıçak yaralanması olan hastalarda tanısal peritoneal lavaj [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 37-42 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.89137

Hemodinamik açıdan stabil, göğüs altı veya ön karın bölgesinde bıçak yaralanması olan hastalarda tanısal peritoneal lavaj

Shahriar Hashemzadeh, Kamran Mameghani, Rohollah F Fouladi, Elnaz Ansari
Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tebriz, İran

AMAÇ
Torakoabdominal bıçak yaralanmaları bulunan ve hemodinamik açıdan stabil olan hastaların tedavisi halen tartışmalıdır. Bu çalışmada, bu tip hastalardaki tanısal peritoneal lavaj (TPL) sıvısındaki eritrosit sayısındaki optimal değer tartışıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Hemodinamik yönden stabil ve torakoabdominal bıçak yaralanması olan 388 hasta çalışmaya alındı. Laparotomi yönünden açık bir endikasyona sahip olmayan olgularda, peritoneal kavite 1000 cc serum fizyolojikle yıkandı ve akıntı sıvısındaki eritrosit sayısı analiz edildi. Karın yaralarında >100,000/mm3 ve alt göğüs yaralarında >10,000/mm3 seviyesinde eritrosit sayısı eksploratuvar laparotomi (konvansiyonel yaklaşım) için endikasyonlar olarak kabul edildi. Geriye dönük yapılan analizde, eritrosit sayısı için yeni eşik değerler hesaplandı.
BULGULAR
Konvansiyonel yaklaşımın duyarlılığı ve özgüllüğü, sırasıyla %90 ve %84 olmuştur. Karın yaralarında >15,000/mm3 ve alt göğüs yaralarında >25,000/mm3 seviyesindeki eritrosit sayısı, operasyon gereksinimi olan veya olmayan hastaların ayırt edilmesinde, sırasıyla %94 ve %96’lık bir duyarlılık ve özgüllük ile en uygun eşik değeri bulundu.
SONUÇ
Tanısal peritoneal lavaj sıvısında eritrosit sayısı ile ilgili yeni eşik değer, torakoabdominal bıçak yaralanmaları bulunan ve hiçbir açık operasyon endikasyonu bulunmayan TPL hastalarının tedavisine kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Torakoabdominal bıçak yaralanmaları, laparotomi; torakotomi; tanısal peritoneal lavaj; eritrosit.

Diagnostic peritoneal lavage in hemodynamically stable patients with lower chest or anterior abdominal stab wounds

Shahriar Hashemzadeh, Kamran Mameghani, Rohollah F Fouladi, Elnaz Ansari
Departmnet Of Thoracic Surgery, Tabriz University Of Medical Sciences, Tabriz, Iran

BACKGROUND
Managing hemodynamically stable patients with thoracoabdominal stab wounds is still under dispute. This study aimed at discussing cut-off points of red blood cell (RBC) count in diagnostic peritoneal lavage (DPL) effluent in these patients.
METHODS
Three hundred and eighty-eight patients with thoracoabdominal stab wounds and hemodynamically stable status were enrolled. In cases without a clear indication of laparotomy, the peritoneal cavity was washed out with 1000 ml of normal saline and the effluent fluid was analyzed for RBC count. RBC counts of >100,000/mm3 in abdominal wounds and of >10,000/mm3 in lower chest wounds were considered as indications for exploratory laparotomy (conventional approach). New cut-off points for RBC count were calculated in backward analysis.
RESULTS
Sensitivity and specificity of the conventional approach were 90% and 84%, respectively. RBC counts >15,000/mm3 in abdominal wounds and >25,000/mm3 in lower chest wounds were the best cut-off points in distinguishing patients with and without need of operation, with a sensitivity and specificity of 94% and 96%, respectively.
CONCLUSION
New cut-off points of RBC count in DPL effluent may promote management of patients with thoracoabdominal stab wounds and no obvious indication for operation.

Keywords: Thoracoabdominal stab wounds, laparotomy; thoracotomy; diagnostic peritoneal lavage; red blood cell.

Shahriar Hashemzadeh, Kamran Mameghani, Rohollah F Fouladi, Elnaz Ansari. Diagnostic peritoneal lavage in hemodynamically stable patients with lower chest or anterior abdominal stab wounds. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 37-42

Sorumlu Yazar: Rohollah F Fouladi, Iran
Makale Dili: İngilizce