p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 3 Year : 2021

Hızlı Arama
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Farklı anatomik bölgelerdeki yanık kontraktürlerinin serbest anterolateral uyluk flebi ile rekonstrüksiyonu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 337-343 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.89195

Farklı anatomik bölgelerdeki yanık kontraktürlerinin serbest anterolateral uyluk flebi ile rekonstrüksiyonu

Zülfükar Ulaş Bali1, Burak Özkan2, Yavuz Keçeci1, Nilgün Ertaş2, Levent Yoleri1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Ekstremite hareketlerinde kısıtlamaya neden olan yanık kontraktürleri rekonstrükte edilmelidir. Ciddi kontraktür olgularında genellikle serbest mikrovasküler fleplere ihtiyaç vardır. İleri derecedeki kontraktürler için ideal serbest flep, büyük deri adasına ve uzun bir pediküle sahip olmalıdır. Bu özellikleri karşılayan anterolateral uyluk flebi (ALT flep) rekonstrüktif cerrahide çeşitli endikasyonlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yanık kontraktüründe ALT flep kullanımı literatürdeki yanık ve aksiller kontraktürlerde tanımlanmıştır. Bu çalışmada, farklı anatomik kontraktür bölgelerinde serbest ALT flep kullanımı sunuldu.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yaş ortalaması 36.6 olan 14 (12 erkek, 2 kadın) hastaya 15 serbest ALT flep uygulandı. Boyun, aksilla, popliteal, kübital bölge, plantar ayak ve eldeki yanık kontraktür defekti ALT flep ile rekonstrükte edildi.
BULGULAR: Tam flep kaybı ile karşılaşılmadı. Bir olguda distal flep nekrozu görüldü. Tüm hastalarda hareket açıklığında belirgin düzelme görüldü. Fizik tedavi eksikliği nedeniyle el fleksör kontraktürü olan bir hastada kontraktürde nüks görüldü.
TARTIŞMA: ALT flebi çeşitli anatomik kontraktür bölgelerinde güvenle kullanılabilir. Boyun, el ve ayakta daha iyi adaptasyon ve hacimli görünümün önlenmesi için flepin suprafasyal plandan kaldırılması tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: ALT flep, yanık kontraktürü, yanıklar.

Reconstruction of burn contractures with free anterolateral thigh flap in various anatomic sites

Zülfükar Ulaş Bali1, Burak Özkan2, Yavuz Keçeci1, Nilgün Ertaş2, Levent Yoleri1
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa-Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Burn contractures that cause a restriction in extremity movements have to be reconstructed. Free microvascular flaps are generally needed in cases of severe contractures. The ideal free flap for severe contracture defects has to have a large skin island without bulk and a long pedicle for preventing recurrence and tension-free adaptation. Anterolateral thigh flap (ALT flap) that meets these features has widely been used for several indications in reconstructive surgery. Usage of ALT flap in burn contracture was described for burn and axillary contractures in literature. In this study, the usage of free ALT flaps in various anatomic contracture sites was reported.
METHODS: Fifteen free ALT flaps were performed in 14 (12 male, two female) patients with a mean age of 36.6. Burn contracture defects in neck, axilla, popliteal, cubital region, plantar foot and hand were reconstructed with ALT flap.
RESULTS: No total flap loss was encountered. Distal flap necrosis was seen in one case. All patients had significant improvement in a range of motions. Recurrence in contracture was seen in one patient with hand flexor contracture due to lack of physical treatment.
CONCLUSION: ALT flap can safely be used in various anatomic contracture sites. Suprafascial elevation of the flap can be preferred for better adaptation in the neck, hand and foot and prevention of bulky appearance.

Keywords: ALT flap, burn contracture, burns.

Zülfükar Ulaş Bali, Burak Özkan, Yavuz Keçeci, Nilgün Ertaş, Levent Yoleri. Reconstruction of burn contractures with free anterolateral thigh flap in various anatomic sites. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 337-343

Sorumlu Yazar: Burak Özkan, Türkiye