p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Geç bulgu veren travmatik diyafram hernileri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 435-439 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.89804

Geç bulgu veren travmatik diyafram hernileri

Ismail Okan1, Gurhan Bas2, Sedat Ziyade3, Orhan Alimoglu2, Ramazan Eryilmaz2, Deniz Guzey2, Aydin Zilan2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat
2Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Istanbul
3Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, Istanbul

AMAÇ
Travma sonrası gözden kaçan diyafram yaralanmaları karın içi organların toraksa fıtıklaşması ile sonuçlanabilir. Bu çalışmada, travma sonrası gecikmiş diyafram yaralanması nedeniyle tedavi edilen hastalar değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
2001-2009 yılları arasında travma sonrası geç bulgu veren diyafram hernisi tanısı alan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR
Çalışmaya alınan 10 hastanın yaş ortalaması 44,3 yıl idi. Hastaların altısı kadındı. Etyolojide künt travma daha sık (n=7) olarak saptandı. Travma ile travma sonrası diyafram hernisi tanısıyla hastaneye başvuru arasında geçen süre ortalama 5,9 yıl (4 ay-19 yıl) idi. Dokuz hastada diyafram hernisi soldaydı. Tüm hastaların arka-ön akciğer grafisi çekildi ve çoğunda sadece grafi ile tanı kondu (n=8). Yedi hastada ilave olarak bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme kullanıldı. Herni tamiri için yedi hastada laparotomi iki hastada torakotomi yapılırken, bir hastada sol torakoabdominal insizyon kullanıldı. Onarım için yedi hastada yama kullanıldı. Ameliyat sonrası ortalama hastanede kalış süresi 10,6 gündü. Bir hastada ampiyem ve atelektazi saptandı. Ameliyat sonrası mortalite saptanmadı.
SONUÇ
Travma sonrası geç bulgu veren diyafram hernisi travma cerrahları için ciddi bir problemdir. Tanı ve tedavinin doğru ve hızlı uygulanması fıtıklaşmış organların perforasyon veya gangreni sonrası gelişebilecek morbidite ve mortaliteyi engeller.

Anahtar Kelimeler: Diyafram hernisi, gecikmiş tanı; travma sonrası; travmatik diyafram yaralanması.

Delayed presentation of posttraumatic diaphragmatic hernia

Ismail Okan1, Gurhan Bas2, Sedat Ziyade3, Orhan Alimoglu2, Ramazan Eryilmaz2, Deniz Guzey2, Aydin Zilan2
1Department Of General Surgery, Faculty Of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat
2Department Of General Surgery, Vakif Gureba Training And Research Hospital, Istanbul
3Department Of Thoracic Surgery, Vakif Gureba Training And Research Hospital, Istanbul

BACKGROUND
Missed diaphragmatic injuries after trauma may present with herniation of intraabdominal organs into the thoracic cavity. We aimed to review our patients who presented with delayed posttraumatic diaphragmatic hernia.
METHODS
A retrospective review of the medical records of patients with delayed diagnosis of posttraumatic diaphragmatic hernia between 2001 and 2009 was performed.
RESULTS
Ten patients with a mean age of 44.3 years were included. Six patients were female. Blunt injuries (n: 7) were more common. Mean duration between trauma and presentation to the hospital was 5.9 years (4 months - 19 years). Nine patients had left-sided diaphragmatic hernia. All patients had chest X-ray and most were diagnostic (n: 8). Additional diagnostic imaging with computerized tomography (CT) and magnetic resonance (MR) was used in seven patients. For the repair, laparotomy incision was chosen for seven patients and thoracotomy incision for two patients. One patient underwent left thoracoabdominal approach. Mesh repair was used in seven patients. Postoperative mean hospitalization was 10.6 days. Empyema and atelectasis were the morbidities in one patient. No postoperative mortality was detected.
CONCLUSION
Delayed presentation of posttraumatic diaphragmatic hernia is a serious challenge for trauma surgeons. Prompt diagnosis and treatment prevent serious morbidity and mortality associated with complications such as gangrene and/or perforation of the herniated organ.

Keywords: Diaphragmatic hernia, delayed presentation; posttraumatic; traumatic diaphragmatic injury.

Ismail Okan, Gurhan Bas, Sedat Ziyade, Orhan Alimoglu, Ramazan Eryilmaz, Deniz Guzey, Aydin Zilan. Delayed presentation of posttraumatic diaphragmatic hernia. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 435-439

Sorumlu Yazar: Ismail Okan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce