p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Ön çapraz bağ yaralanmalari: otogreft ve allogreft seçenekleriyle cerrahi tedavi klinik sonuçlari etkiler mi? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 153-161 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.90767

Ön çapraz bağ yaralanmalari: otogreft ve allogreft seçenekleriyle cerrahi tedavi klinik sonuçlari etkiler mi?

Ahmet Aslan1, Özgür Özer2, Metin Lütfi Baydar3, Hüseyin Yorgancıgil4, Remzi Arif Özerdemoğlu5, Nevres Hürriyet Aydoğan6
1Dr.münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye
2Acıpayam Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Denizli, Türkiye
3Ortopedi Ve Travmatoloji Profesörü, 24.dönem Aydın Milletvekili, Tbmm, Ankara, Türkiye
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ad, Isparta, Türkiye
5Özel Sema Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul,türkiye
6Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, 2.ortopedi Ve Travmatoloji Klniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, allogreft ya da otogreft ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonun klinik sonuçları araştırıldı.
Yöntem: Anterior tibial tendon (ATT) allogreft (n=52) ya da dörtlü hamstring (DHT) otogreft (n=30) ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonun uygulanan 82 hastanın sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar son kontrolde; IKDC (International
Knee Documentation Committee) diz skoru ve Lysholm skoru, fonksiyonelite (tek bacak zıplama) ve laksite (öne çekmece,pivot shift,lahman) testleri ile değerlendirildi.
Bulgular: İki grup arasında yaş ve cinsiyet dağılımı, ameliyat edilen taraf, ameliyat öncesdi süre ve eşilik eden yaralanmalar açısından farklılık yoktu (p>0.05). IKDC,lysholm,fonksiyonellik, laksite bakımndan her iki grupta da sonuçlar tatmin ediciydi ancak gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark yoktu (p>0.05). Fakat ATT alogreft grubunda DHT otogreft grubuna göre daha fazla effüzyona rastlandı.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları ATT allogreft ya da DHT otogreft ile ÖÇB rekonstrüksiyonunun klinik sonuçlarının bezer olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte allogreftlerde görülen immun yanıta çözümler geliştirilmesiyle ÖÇB rekonstrüksiyonunda iyi bir greft alternatifi olabiliceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ön çapraz bağ yaralanması, anterior tibial tendon allogreft, hamstring tendon otogreft

Anterior cruciate ligament injuries: do affect surgical treatment with otograft and allograft options, clinical results ?

Ahmet Aslan1, Özgür Özer2, Metin Lütfi Baydar3, Hüseyin Yorgancıgil4, Remzi Arif Özerdemoğlu5, Nevres Hürriyet Aydoğan6
1Dr.münif İslamoğlu State Hospital, Deparment Of Orthopaedics And Traumatology, Kastamonu, Turkey
2Acıpayam State Hospital, Deparment Of Orthopaedics And Traumatology, Denizli Turkey
3Professör Of Orthopaedics, 24. Period Aydın Parliamentarian, Tbmm, Ankara, Turkey
4Suleyman Demirel Unıversty, Medicine Faculty, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Isparta, Turkey
5Private Sema Hospital, Deparment Of Orthopaedics And Traumatology, İstanbul,turkey
6Ankara Educational And Research Hospital, Deparment Of Orthopaedics And Traumatology,ankara,turkey

Objectives: We investigated clinical outcome that allograft or autograft with anterior cruciate ligament (ACL) reconstructions.
Methods: We retrospectively evaluated 82 patients who underwent arthroscopic ACL reconstruction with anterior tibial tendon (ATT) allograft (n=52) or quadrupled hamstring tendon (DHT) otograft (n=30). The patients were assessed using the IKDC (International Knee Documentation Committee) and Lysholm knee scores,functional(one leg hop) and laxity (pivt-shift,lahman,anterior drawer) tests.
Results: The two groups were similar with respect to age and sex distribution, operated side, preop preiod and associated injuries (p>0.05). Results were satisfactory in both groups, but there is no statistically significant difference between groups that respect to IKDC, lysholm score,functıonality and ligament laxity. However, were found in effusions DHT group than in the ATT group.
Conclusion: Our results suggest that differences graft options of the ACL reconstructions tunnel fixation have no effect clinical outcome. Allografts with to be developed solutions to immune response may be a good alternative in ACL reconstruction.

Keywords: Anterior cruciate ligament ınjury, Anterior tibial tendon allograft, Hamstring tendon autograft

Ahmet Aslan, Özgür Özer, Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Yorgancıgil, Remzi Arif Özerdemoğlu, Nevres Hürriyet Aydoğan. Anterior cruciate ligament injuries: do affect surgical treatment with otograft and allograft options, clinical results ?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 153-161

Sorumlu Yazar: Ahmet Aslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe