p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 3 Year : 2021

Hızlı Arama
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut divertikülitte enflamatuvar parametrelerin tanısal ve prognostik önemi: Geriye dönük kohort çalışması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 325-330 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.92068

Akut divertikülitte enflamatuvar parametrelerin tanısal ve prognostik önemi: Geriye dönük kohort çalışması

Süleyman Kargın, Yusuf Tanrıkulu
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Akut divertikülit tanısı ve şiddetinin belirlenmesinde optimum biyokimyasal veya hematolojik belirteç henüz belirlenememiştir. Bu çalışmada, akut divertikülit tanısında ve hastalığın şiddetinde nötrofil-lenfosit oranı gibi hematolojik parametrelerin etkinliğinin karşılaştırılmasını amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Divertiküler hastalık tanısı alan 69 hasta (akut divertikülit ve divertiküloz alt grupları) ve kontrol grubunda 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Tanı anında yapılan biyokimyasal analizler arasında beyaz küre sayısı, ortalama trombosit hacmi, nötrofil sayısı, trombosit sayısı ve C-reaktif protein değerleri çalışmaya alındı. Nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranı hesaplandı. Akut divertikülit grubunda abdominal tomografi bulgularına dayalı Hinchey sınıflamasına göre dört gruba ayrıldı.
BULGULAR: Akut divertikülit ve divertikülozis gruplarındaki ortalama trombosit-lenfosit oranı, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Akut divertikülit ve divertikülozis ayrımında en iyi duyarlılık ve özgüllük değerleri nötrofil-lenfosit oranı 2.78 ve üzeri için kestirim (cut-off) değerinde %63.64 ve %72.22 ve trombosit-lenfosit oranı 87.46 ve üzeri için kestirim değerinde %30.30 ve %86.11 olarak bulundu. Akut divertikülit ve kontrol grubu ayrımında en iyi duyarlılık ve özgüllük değerleri, nötrofil-lenfosit oranı 11.55 ve üzeri kestirim değerinde sırasıyla %100 ve %0 iken trombosit-lenfosit oranı 12.28 ve üzeri kestirim değerinde ise sırasıyla %100 ve %100 olarak tespit edildi. Nötrofil-lenfosit oranı Hinchey evre 1’de evre 2 ve 3’e göre anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla, p=0.003, p=0.006).
TARTIŞMA: Nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranı gibi hematolojik parametreler divertiküloz ve divertikülitin ayırıcı tanısı ve divertikülitte prognozu belirlemek için yararlı biyomarker olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut divertikülit, divertikülozis; nötrofil-lenfosit oranı; trombosit-lenfosit oranı.

Diagnostic and prognostic significance of inflammatory parameters in acute diverticulitis: A retrospective cohort study

Süleyman Kargın, Yusuf Tanrıkulu
Department of General Surgery, KTO Karatay University Faculty of Medicine, Konya-Turkey

BACKGROUND: The optimum biochemical or hematological marker to determine diagnosis and severity of acute diverticulitis has not been established. We aimed to compare the utility of hematological parameters in the diagnosis and severity of acute diverticulitis.
METHODS: Sixty-nine patients in diverticular disease (acute diverticulitis and diverticulosis subgroups) and 36 patients in control group were included in the study. The biochemical analysis performed at the time of diagnosis included white blood cell, mean platelet volume, neutrophil count, platelet count (PLT), C-reactive protein, and calculation of neutrophil count/lymphocyte and PLT/lymphocyte ratios. Patients in the diverticulitis group were divided into four stages according to the Hinchey classification based on abdominal CT findings.
RESULTS: The mean platelet-lymphocyte ratio in the diverticulitis and diverticulosis groups was significantly lower than that in the control group (p<0.05). The best sensitivity and specificity values to distinguish acute diverticulitis and diverticulosis were 63.64% and 72.22% for the neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) at a cutoff value of 2.78 and above and 30.30% and 86.11% for the platelet-lymphocyte ratio at a cutoff value of 87.46 and above. The diagnostic accuracy rates to distinguish between the diverticulitis and the control groups that the best sensitivity and specificity values were found to be NLR at a cutoff value of 11.55 and above and 100% and 100% for the platelet-lymphocyte ratio at a cutoff value of 12.28 and above. The NLR values were significantly lower in patients with Hinchey Stage 1 disease than those in patients with Stages 2 and 3 disease (respectively, p=0.003 and p=0.006).
CONCLUSION: NLR and platelet-lymphocyte ratio can serve as useful biomarkers for the differential diagnosis and severity in acute diverticulitis.

Keywords: Acute diverticulitis, diverticulosis; neutrophil-lymphocyte ratio; platelet-lymphocyte ratio.

Süleyman Kargın, Yusuf Tanrıkulu. Diagnostic and prognostic significance of inflammatory parameters in acute diverticulitis: A retrospective cohort study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 325-330

Sorumlu Yazar: Süleyman Kargın, Türkiye