p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Batı Karadeniz bölgesinde üçüncü basamak bir sağlık merkezindeki göz yaralanmaları [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 118-124 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.94803

Batı Karadeniz bölgesinde üçüncü basamak bir sağlık merkezindeki göz yaralanmaları

Atilla Alpay, Özlem Özcan, Sılay Cantürk Uğurbaş, Suat Hayri Uğurbaş
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Zonguldak

Amaç: Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesindeki göz yaralanmalarının klinik özelliklerini ve görsel prognozunu belirlemek; ulusal istatistiklere veri oluşturmak.
Gereç ve Yöntem: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne 2001-2010 yılları arasında başvuran 281 göz yaralanması olgusu geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Göz yaralanmalarının büyük kısmı (%42.7) 30 – 50 yaşları arasında meydana gelmişti. Yaralanmaların en sık (%28.8) nedeni kırsal alanda ahşap kaynaklı maddelerle yaralanmalar iken, 30 – 50 yaş arası erkeklerde en sık neden işyeri yaralanmalarıydı. Kornea-skleral kesiler ilk ve son görme keskinliği açısından en ciddi yaralanma olarak belirlendi.
Sonuç: Göz yaralanmaları hala sık ve önlenebilir bir körlük sebebidir. Alınacak basit tedbirler ve halkın eğitimi sayesinde; iş gücü kaybı, ekonomik kayıp ve psikolojik sorunlara yol açan bu önemli problemin önüne geçilebilir. Trafikte emniyet kemeri takılması, iş yerlerinde ve kırsal alanda çalışırken koruyucu gözlük takılması konusunda halkın bilinçlendirilmesi alınacak tedbirlerin başında gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göz yaralanması, epidemiyoloji, görme keskinliği, korunma

Eye injuries at a tertiary health centre in West Black Sea region, Turkey

Atilla Alpay, Özlem Özcan, Sılay Cantürk Uğurbaş, Suat Hayri Uğurbaş
Zonguldak Karaelmas University, The School Of Medicine, Department Of Ophthalmology, Zonguldak, Turkey

Background: To investigate clinical aspects, the visual prognosis in eye injury and to constitute datum to national statistics, in the West Black Sea Region, in Turkey
Methods: A retrospective analysis of 281 eye trauma cases admitted to the emergency department of Zonguldak Karaelmas University Hospital between 2001 and 2010 was performed.
Results: A majority of eye injuries (42.7%) affected individuals between the ages of 30 and 50 years. The most frequent cause of injury was wooden objects in rural areas. The most frequent cause of injury was work site injuries in males between the ages of 30 and 50 years. Corneal-scleral lacerations were found to be the most serious injuries with regard to initial and final visual acuities.
Conclusion: Eye injuries are still the most common and preventable cause of blindness. Simple precautions and public education might prevent this health problem which causes loss of labor force, economic loss and psychological problems. One of the basic precautions would be raising public awareness on wearing seat belt inside the car and protective eyeglasses at the work site and while working in rural areas.

Keywords: Ocular trauma, epidemiology, visual acuity, prognosis, prevention

Atilla Alpay, Özlem Özcan, Sılay Cantürk Uğurbaş, Suat Hayri Uğurbaş. Eye injuries at a tertiary health centre in West Black Sea region, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 118-124

Sorumlu Yazar: Atilla Alpay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe