p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 15 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Deneysel tek taraflı testis torsiyonundaki karşı testis hasarında apoptozisin rolü ve karnitinin koruyucu etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 529-534

Deneysel tek taraflı testis torsiyonundaki karşı testis hasarında apoptozisin rolü ve karnitinin koruyucu etkisi

Levent Cankorkmaz1, Gökhan Köylüoğlu1, Hatice Özer2, Esin Yıldız2, Zeynep Sümer3, Öztürk Özdemir4
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, 58140, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, 58140, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD, 58140, Sivas
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik AD, 58140, Sivas

AMAÇ
Sıçanlarda oluşturulan tek taraflı testis torsiyonu modelinde, karşı testis hasarının etyolojisinde programlanmış hücre ölümünün (PHÖ) rolü ve karnitinin koruyucu etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Otuz altı adet Wistar Albino sıçan altı gruba ayrıldı. Gruplar, kontrol, sham, 6 ve 24 saatlik torsiyon-detorsiyon ile 6 ve 24 saatlik torsiyon-detorsiyon-karnitin verilen şeklinde oluşturuldu. Sıçanların sol testisleri torsiyone edildi. Tedavi gruplarına, detorsiyondan bir saat önce periton içine karnitin verildi. Detorsiyondan bir hafta sonra sağ orşiektomi yapıldı. Testisler Johnsen biyopsi skorları (JTBS), seminifer tübül çapları (STÇ), malonildialdehit ve PHÖ oranları açısından incelendi. PHÖ oranları, immün floresans ve DNA agaroz gel elektroforeziyle saptandı. Sonuçlar ANOVA testiyle değerlendirildi.
BULGULAR
Kontrol ve sham grubunun JTBS ve STǒleri, deney gruplarının JTBS ve STǒlerinden anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). 6 ve 24 saatlik torsiyon-detorsiyon grubundaki PHÖ oranları, sham grubuna göre belirgin olarak yüksekti, 24 saatlik torsiyon-detorsiyon grubundaki PHÖ artışı daha belirgindi. Karnitinin koruyucu etkisi 24 saatlik torsiyon grubunda anlamlı bulunurken 6 saatlik torsiyon-detorsiyon sonrası karnitin verilen grupta anlamlı farklılık saptanmadı.
SONUÇ
Tek taraflı testis torsiyonu modelinde karşı testiste, torsiyon süresiyle paralel olarak artan oranda hasarlanma ve PH֒de artış görülmektedir. Bu, uzun süreli torsiyonlarda, detorsiyon öncesi verilen karnitinle azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Karnitin, karşı testis; programlanmış hücre ölümü; sıçan, Wistar Albino cinsi.

The role of apoptosis and protective effect of carnitine in contralateral testicular injury in experimental unilateral testicular torsion

Levent Cankorkmaz1, Gökhan Köylüoğlu1, Hatice Özer2, Esin Yıldız2, Zeynep Sümer3, Öztürk Özdemir4
1Cumhuriyet University Medicine School Department of Pediatric Surgery 58140, Sivas/Turkey
2Cumhuriyet University Medicine School Department of Pathology 58140, Sivas/Turkey
3Cumhuriyet University Medicine School Department of Microbiology, 58140, Sivas/Turkey
4Cumhuriyet University Medicine School, Department of Genetics, 58140, Sivas/Turkey

BACKGROUND
We examined the role of programmed cell death (PCD) in the etiology of contralateral testis injury as well as the protective effect of carnitine.
METHODS
Thirty-six Wistar Albino rats were used in the study. Rats were divided into six groups as control, sham, torsion-detorsion with 6- and 24-hour intervals, and torsion-detorsion-carnitine administration with 6- and 24-hour intervals. The left testes of all rats were torsioned 720°. Intraperitoneal carnitine was administered to groups as 100 mg/kg one hour before detorsion. Orchiectomy was applied to the contralateral testis a week after detorsion. Testes were examined with respect to diameters of seminiferous tubules (DST), ratios of malonyl dialdehyde and Johnsen biopsy scores (JBS), and PCD ratios. Results were evaluated by ANOVA test.
RESULTS
Programmed cell death ratios were significantly higher in the torsion-detorsion with 6- and 24-hour intervals groups compared to the sham group. Those increases were more prominent in the torsion-detorsion with 24-hour interval group. DST and JBS of the control group were significantly higher than in the experimental groups (p<0.05). The protective effect of carnitine was significant in the 24-hour torsion group, while no significant difference were detected in the 6-hour torsion-detorsion-carnitine group.
CONCLUSION
Increased injury and PCD in the contralateral testis was observed with prolonged exposure time in this model. It was possible to decrease the injury with carnitine.

Keywords: Carnitine, contralateral testis; programmed cell death; rats, Wistar Albino.

Levent Cankorkmaz, Gökhan Köylüoğlu, Hatice Özer, Esin Yıldız, Zeynep Sümer, Öztürk Özdemir. The role of apoptosis and protective effect of carnitine in contralateral testicular injury in experimental unilateral testicular torsion. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 529-534

Sorumlu Yazar: Levent Cankorkmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe